Näyttelijä

Johdanto

Näyttelijät ovat esiintyviä taiteilijoita, jotka työskentelevät teattereissa sekä televisio- ja elokuvaproduktioissa. Työhön kuuluu rooliin perehtymistä, harjoituksia ja esityksiä tai kuvauksia. Näyttelijältä vaaditaan kykyä eläytyä erilaisiin rooleihin, persoonallista esiintymistä ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Näyttelijät ovat taiteilijoita, jotka esiintyvät teatterin lavalla, elokuvissa tai tv-sarjoissa. Näyttelijät ovat teatterin sekä elokuvan näkyvimpiä ammattilaisia. Monet näyttelijät ovat myös julkisuudessa hyvin tunnettuja henkilöitä.

Teattereissa ohjaaja ja teatterinjohtaja päättävät keitä käytetään taiteellisissa tehtävissä. Näyttelijät valitaan joko oman talon sisältä tai sitten käytetään vierailijoita. Elokuvaproduktioissa näyttelijöitä ei valita määrätystä ryhmästä kuten teatterissa.

Ennen näytelmän harjoitusten alkamista näyttelijä perehtyy näytelmän aikakauteen, kulttuuriin, ihmisten elintapoihin ja muihin roolin onnistumisen kannalta olennaisiin seikkoihin.

Perehtymis-, harjoitus- ja näyttelyvaihe menevät yleensä päällekkäin. Näyttelijän on yleensä samanaikaisesti perehdyttävä tulevaan rooliin, harjoiteltava työn alla olevaa roolia ja näyteltävä ohjelmistossa jo olevia rooleja, joita saattaa olla useampikin.
Teatterin lisäksi näyttelijöitä työskentelee television, elokuvan ja radion tuotannoissa. Näyttelijät saattavat myös juontaa eri ohjelmia ja tilaisuuksia.

Työn tekee hyvin sosiaaliseksi jatkuva yhteistyö muun taiteellisen ja teknisen henkilökunnan kanssa, teatterissa myös välitön kosketus yleisöön.

Työympäristönä ovat teatterin harjoitustilat ja näyttämöt. Elokuva- ja tv-produktioiden kohdalla työympäristöt vaihtelevat kuvauspaikkojen mukaan.

Teatterissa vakinaisella kiinnityksellä toimivan näyttelijän työpäivä jakautuu kahteen osaan siten, että päivällä ollaan harjoituksissa ja illalla näytöksissä. Työajat sijoittuvat 8.00-23.00 välille. Kiertävien teatterien näyttelijät joutuvat varautumaan jatkuvaan matkustamiseen.

 

Työpaikat

Teatterit, elokuva- ja tv-produktiot. Suurin osa näyttelijöistä työskentelee freelanceina.

Freelance-näyttelijälle on tyypillistä olla samanaikaisesti mukana useiden eri työnantajien, kuten Yleisradion, Mainostelevision, elokuvatuottajien ja teatterien produktioissa.

 

Työn vaatimukset

Näyttelijältä vaaditaan kykyä paneutua ja eläytyä erilaisiin rooleihin. Näyttelijän tulee olla luova ja kekseliäs sekä pystyä persoonallisella esiintymisellään vangitsemaan katsojan mielenkiinto.

Näyttelijältä vaaditaan kykyä yhteistyöhön muiden näyttelijöiden, ohjaajan ym. kanssa

Työssä tarvitaan itseluottamusta omaan roolisuoritukseen kohdistuvan arvostelun kestämiseksi.

Useiden roolien harjoitteleminen ja esittäminen samana ajanjaksona vaatii myös suurta keskittymiskykyä ja paineen sietämistä.

Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää kielitaidon harjoittamista, sillä näyttelijän tulisi pystyä seuraamaan näytöksiä ulkomailla sekä perehtyä näytelmätekstiin myös alkukielellä.

Näyttelijän työ on usein sekä henkisesti että fyysisesti rasittavaa.

Työajat vaativat joustavuutta.

 

Koulutus

Näyttelijöitä koulutetaan Teatterikorkeakoulussa Helsingissä näyttelijäntyön koulutusohjelmassa sekä Tampereen yliopistossa näyttelijäntyön laitoksella. Alempi korkeakoulututkinto on teatteritaiteen kandidaatti ja ylempi teatteritaiteen maisteri.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy alan työehtosopimusten mukaisesti. Näyttelijöiden teatterityöehtosopimusta noudatetaan ammattiteattereiden palveluksessa olevien kuukausipalkkaisten kohdalla.

TV-nauhoituksista ja elokuvien teosta maksettavat palkat vaihtelevat suuresti mm. kulloistenkin tehtävien mukaisesti.

Varsinkin freelance-näyttelijöiden kohdalla maine ja kuuluisuus vaikuttavat ratkaisevasti palkkioiden suuruuteen.

Näyttelijöillä on myös mahdollisuus hakea erilaisia apurahoja.

 

 

Työmarkkinatiedot
Elokuva-ala

Elokuvien tekeminen tapahtuu tuotantoyhtiöiden kautta. Elokuvatuotantoyhtiöitä on Suomessa noin 100. Tuotantoyhtiöissä on jonkin verran vakinaisia työpaikkoja, mutta tuotanto on pitkälti alihankintaa, jossa eri alojen ammattilaiset tekevät tuotantoyhtiön tilauksesta tietyn osan tuotannosta. Elokuva-ala työllistää riippumattomissa av-alan yrityksissä Suomessa noin 2 500 henkilöä (v. 2017).

Elokuvatuotannoissa tehdään pääasiassa projektiluonteista ja tuotantokohtaista työtä. Elokuvanteko kokoaa ammattilaiset määräajaksi yhteen tuotantotiimiksi, jolloin tuotantoyhtiön palkkalistoilla olevien lukumäärä moninkertaistuu tuotannon ajaksi. Yksi kotimainen elokuva työllistää yleensä 50-300 henkilöä määräajaksi, mutta voi työllistää jopa 350 henkilöä eripituisiksi jaksoiksi. Lisäksi elokuvien teko työllistää välillisesti, koska niiden aikana käytetään runsaasti muiden toimialojen palveluita.

Elokuva-alalla yleistä on toimiminen freelancena, ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai alihankkijana. Kilpailu alan työtilaisuuksista on kovaa, eikä kaikille alalle kouluttautuneille riitä töitä. Elokuva-alan oppilaitoksista on valmistunut taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin enemmän kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyskausia voi seurata myös työn projektiluonteisuuden vuoksi. Elokuva-ala houkuttelee silti yhä uusia tulijoita.

Elokuva-ala työllistää myös elokuvien markkinointia ja levitystä hoitavissa levitysyhtiöissä, esitystoiminnassa elokuvateattereissa sekä elokuvatallenteiden myyntiä ja vuokrausta harjoittavissa yrityksissä. Kokopäiväisiä töitä on lähinnä hallinnollisissa sekä markkinointi- ja myyntitehtävissä. Ala työllistää myös huomattavan määrän osa-aikaisia esimerkiksi lipunmyynnissä. Elokuvafestivaalien järjestäminen työllistää projektiluonteisesti.

Elokuva-ala työllistää myös alan järjestöissä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä. Yleisesti ottaen vaihtuvuus alan työpaikoissa on vakituisten työsuhteiden osalta vähäistä. Työpaikkoja avautuu lähinnä muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtymisten vuoksi.

Teatteri- ja tanssiala

Teatteriala työllistää ammattimaisen teatterin, tanssin ja sirkuksen kentällä yhteensä noin 3 500 henkilötyövuoden edestä. Vakinaisen henkilöstön osuus on noin 2 500 ja tilapäisten osa-aikaisten ja vierailijoiden noin 1 000.

Työnantajia ovat 46 puhe- ja 11 tanssiteatteria, jotka kuuluvat valtionosuuslainsäädännön piiriin, sekä Suomen Kansallisteatteri ja Suomen Kansallisooppera (Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO Teatteritilastot 2015).

Teatterit työllistävät henkilöstöä eri tehtäväalueilla, joiden osuus vaihtelee teatterikohtaisesti. Yhteensä näissä ammattimaisissa teattereissa taiteellisen henkilöstön osuus henkilötyövuosista on lähes puolet ja teknisen henkilöstön osuus reilu kolmannes. Henkilöstöä työskentelee myös hallintotehtävissä ja teatterien johdossa.

Teatterialan eri oppilaitoksista valmistuu vuosittain enemmän uusia teatterintekijöitä kuin ala pystyy työllistämään. Etenkin pysyvä työllistyminen on vaikeutunut merkittävästi. Teattereihin työllistytään yhä enemmän vierailijatehtävissä freelance-pohjalta. Tämä tarkoittaa käytännössä usein myös pätkätöitä, joiden lomassa on apurahatyöskentelyä tai työttömyyttä.

Näyttelijät työskentelevät useammin freelanceina kuin vakinaisissa työsuhteissa. Freelanceina työskentelevillä työn määrä vaihtelee eri aikoina. Näyttelijöiden työttömyys on useimmiten vajaatyöllisyyttä.

Tanssitaiteilijoilla ei juuri ole vakinaisia työsuhteita, sillä lähes kaikki työskentelevät freelanceina. He tekevät tyypillisesti myös koreografin ja tanssinopettajan työtä yhtäaikaisesti tai peräkkäisissä työsuhteissa tanssijan työn kanssa. Tanssijoilla esiintyy työttömyyttä, mutta tanssinopettajilla ei juurikaan.

Teatterialan teknisissä ja toimihenkilötehtävissä työllisyys on ollut suhteellisen vakaata, suuntauksena on kuitenkin siirtyminen vakinaisista määräaikaisiin ja pätkätöihin. Teatteri-ilmaisun ohjaajat työllistyvät useimmiten soveltavan teatterin alueelle. Teatterialalla toimii myös ammatinharjoittajia ja produktiokohtaisia työryhmiä.

Valtion ja kuntien määrärahat vaikuttavat teattereiden toiminta- ja työllistämisedellytyksiin niiden myöntämien avustusten ja apurahojen kautta.

Lähinimikkeet

elokuvanäyttelijä
teatteritaiteen kandidaatti
teatteritaiteen maisteri
teatterinäyttelijä
tv-näyttelijä

 

Näyttelijä