Kirjastonhoitaja

Johdanto

Kirjastonhoitaja on tiedonhaun ja tiedonhallinnan ammattilainen, jonka työnkuvaan vaikuttaa kirjaston koko. Kirjastonhoitaja on usein esimiesasemassa. Tehtäviin kuuluu suunnittelua, aineiston hankintaa, tietopalvelutyötä jne. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, tiedonhakutaitoja, järjestelmällisyyttä ja yleissivistystä.

Työtehtävät

Kirjastonhoitaja on tiedonhaun ja tiedonhallinnan ammattilainen, jonka työtehtävät riippuvat kirjaston tyypistä, koosta ja kokoelmien laajuudesta. Suurissa kirjastoissa aineistot on jaettu osastoihin ja kirjastonhoitajia on useita.

Kirjaston koko vaikuttaa siihen, missä määrin kirjastonhoitaja voi työtehtävissään erikoistua. Kirjastonhoitaja voi vastata esimerkiksi henkilöstö- ja talousasioista, lainausosastosta, kaunokirjallisuudesta, tietokirjallisuudesta, musiikki- ja videoaineistosta tai lasten ja nuortenosastosta.

Kirjastonhoitaja on usein esimiesasemassa, jolloin tehtäviin kuuluu henkilöstöasioita. Tehtäviin kuuluu myös suunnittelu- ja budjetointitehtäviä, esimerkiksi kirjastomäärärahojen kohdentamista ja hankittavan aineiston valintaa, jolloin päätetään mitä aineistoa hankitaan, ja missä muodossa.

Kirjastojen aineistot voivat olla hyvinkin monipuolisia vaihdellen kirjoista lehtiin, musiikkiin, elokuviin jne. Nykyään kirjastoissa lainataan myös esimerkiksi joitakin urheiluvälineitä ja pelejä.

Kirjastonhoitajat vastaavat kunnallisissa kirjastoissa yleis- ja henkilöstöhallinnoinnin lisäksi kirjaston aineistokokoelmien muodostamisesta, aineiston rekisteröinnistä, ylläpidosta ja käytön seurannasta. Tietopalvelutehtävät eli tiedonhaku ja -välittäminen asiakkaalle kirjaston omista ja kirjaston ulkopuolisista tiedonlähteistä ovat lisääntyneet.

Tieteellisissä kirjastoissa kirjastonhoitajan työ on esimies- ja hallintotehtävien lisäksi lähellä tutkijan työtä. Kirjastonhoitaja neuvottelee asiakkaan kanssa tiedonhaun aiheesta, suunnittelee tiedonhaun ja valitsee tietokannat. Hänen tulee olla hyvin perehtynyt kirjaston toimialaan.

Yritys- ja erikoiskirjastojen asiakkaina ovat oman organisaation henkilöstö ja sidosryhmät. Kirjastonhoitaja vastaa yksikön toiminnan johtamisesta sekä tietopalvelujen tuottamisesta, kehittämisestä ja suunnittelusta.

Työtä tehdään kirjastoympäristössä, työpisteenä voi olla tietopalvelu. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa, puhelinta, tietojärjestelmiä, tietokantoja, hakuteoksia ja muita tiedonhankinnan ja -välittämisen keinoja. Työssä ollaan päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Työajat vaihtelevat kirjaston aukioloaikojen mukaan.

 

Työpaikat

Kirjastonhoitajien työpaikat ovat kunnallisissa, tieteellisissä, yritys- ja erikois- sekä erilaisten laitosten kirjastoissa.

 

Työn vaatimukset

Kirjastonhoitajan työ on korkeakoulutusta edellyttävää asiantuntija- ja asiakaspalvelutyötä.

Työssä tarvitaan hyvää yleissivistystä, kirjallisuuden ja eri tieteenalojen tuntemusta sekä aineistojen tuntemusta ja tiedonhakutaitoja.

Ongelmanratkaisutaitoja tarvitaan tiedonhaussa, luokittelutyössä puolestaan järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta.

Vuorovaikutustaidot ja oma-aloitteisuus ovat tarpeen. Kielitaitoa sekä pedagogisia taitoja tarvitaan myös.

Työ vaatii hyvää tietoteknistä osaamista.

Kirjastonhoitajan on pysyttävä ajan tasalla painetun aineiston lisäksi myös musiikin, elokuvien jne. suhteen.

 

Koulutus

Korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu informaatiotutkimuksen opinnot. Informaatiotutkimus voi olla joko pää- tai sivuaineena.

Kirjasto- ja informaatioalan tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään Tampereen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) kirjasto- ja tietopalveluihin suuntautuen Oulun, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakouluissa.

Myös avoimessa yliopistossa on mahdollisuus suorittaa informaatiotutkimuksen perusopintoja.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Yleisenä vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu kirjasto- ja informaatiopalvelualan opinnot. Tieteellisten kirjastojen tehtäviin vaaditaan yliopistossa suoritettu koulutus.

 

Palkkaus

Palkkaus perustuu työehtosopimukseen, joka määräytyy työnantajasektorin mukaan.

Kunnallisissa kirjastoissa palkkaus perustuu Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kirjasto- ja tietopalveluala

Yleisissä kirjastoissa työskenteli vuonna 2015 yhteensä noin 4 500 henkilöä, joista kirjastoammatillisia oli noin 3 500. Heistä noin 1 700 oli suorittanut korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, esimerkiksi kirjastonhoitajat, informaatikot ja tietopalveluasiantuntijat.

Tieteellisissä kirjastoissa työskenteli yhteensä noin 1 500 henkilöä. Kirjastoammatillista henkilökuntaa oli noin 1 100, joista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli noin 600 (v. 2015).

Kuntien kirjastot työllistävät suurimman osan alan korkeakoulutetuista työntekijöistä. He työskentelevät esimerkiksi kirjastonhoitajina, informaatikkoina, osastonhoitajina, kirjastonjohtajina ja erikoiskirjastonhoitajina. Yliopistojen kirjastot ovat toiseksi suurin työllistäjä, sitten valtion virasto-, oppilaitos- ja tutkimuskirjastot sekä yritys- ja muut erikoiskirjastot.

Kirjastojen avoimiin työpaikkoihin on paljon hakijoita etenkin alan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutusta järjestävillä paikkakunnilla, joten alalle työllistyminen voi olla vaikeaa. Varsinkin vastavalmistuneilla kilpailu työpaikoista on kovaa. Vakituista työpaikkaa joutuu tyypillisesti odottamaan sijaisuuksien jälkeen muutaman vuoden. Kirjastoissa työskennellään myös määräaikaisissa työsuhteissa ja projekteissa.

Uusia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle, mutta palkattavien määrä riippuu esimerkiksi siitä, miten monet virat täytetään jatkossa. Talouden suhdanteet vaikuttavat kirjastojen toimintaedellytysten lisäksi avointen työpaikkojen määriin.

Työllistymisen kannalta alan koulutus on tarpeen. Kirjastolaki määrittelee henkilökunnan pätevyysvaatimukset. Hyötyä on lisäksi asiakaspalvelutaidoista, yleissivistyksestä, kirjallisuuden tai eri tieteenalojen tuntemuksesta, tiedonhakutaidoista, pedagogisesta osaamisesta, kielitaidosta ja tietotekniikan osaamisesta.

Lähinimikkeet

erikoiskirjastonhoitaja
kirjastonjohtaja
kirjastotoimen johtaja
osastonjohtaja

 

Kirjastonhoitaja