Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Johdanto

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan työ on ihmisläheistä potilastyötä, johon kuuluu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoito ja kuntoutus. Työpaikkoja ovat mm. erilaiset hoitolaitokset, psykiatriset sairaalat ja mielenterveystoimistot. Ammattitaidon lisäksi ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä hoitoryhmän jäsenenä.

Työtehtävät

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Työn tavoitteena on auttaa potilasta selviytymään jokapäiväisessä elämässä, mahdollisesti palaamaan takaisin työelämään tai ainakin elämään omaa itsenäistä elämää. Käytettyjä ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja ja mielenterveyshoitaja.

Potilaan tullessa sairaalaan ensiapuun lähihoitaja tai mielenterveyshoitaja huolehtii siitä, että potilaan hoidon jatkuvuus säilyy akuutin vaiheen jälkeen. Hän toimii potilaan omahoitajana, jolloin hän osallistuu potilaan hoitosuunnitelmien tekoon, kuntoutukseen ja vastaa potilaan kokonaishoidon toteutumisesta.

Työn päämuotona on vuorovaikutus potilaiden kanssa eli keskusteleminen, kuunteleminen ja tukeminen. Työhön kuuluu myös perushoitoa, kuten potilaan auttamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja muissa jokapäiväisissä toimissa. Lähihoitaja auttaa potilasta myös perhekriiseissä ja muissa elämän kriiseissä.

Työssään lähihoitaja tai mielenterveyshoitaja toteuttaa lääkärien määräyksiä ja ohjeita. Toisinaan työhön kuuluu myös potilaan tahdonvastaisia toimenpiteitä, esimerkiksi pakkolääkitystä ja eristämistä.

Lähihoitaja voi työskennellä myös mielenterveyspotilaille suunnatuissa ryhmissä sekä osallistua erilaisiin terapioihin, kuten esimerkiksi musiikki-, taide- ja erilaisiin luovuusterapioihin. Hän osallistuu myös potilaiden kanssa virkistystoimintaan, tekee heidän kanssaan retkiä, pelaa pelejä, käy kävelyllä, askartelee ja kuuntelee musiikkia.

Työhön sisältyy lisäksi ihmissuhdetaitojen opetusta. Lähihoitaja tekee myös kotikäyntejä potilaiden luokse ja osallistuu kuntoutumisen tukemiseen. Potilaille on opetettava arjen taitoja, kuinka selviytyä rahankäytöstä, ruoanlaitosta, puhtaudesta jne.

Tehtäviin kuuluu pitää yhteyttä potilaan omaisiin ja toimia tiiviissä yhteistyössä myös muiden hoitoryhmän jäsenten kanssa ja luoda verkostoja potilaan kokonaishoidon tueksi. Lähihoitajia toimii myös työnohjaus- ja neuvontatehtävissä.

Sairaalan eri osastoilla työn luonne vaihtelee suuresti sen mukaan, onko kyseessä suljettu vai avo-osasto. Työtehtävät ja työajat vaihtelevat sen mukaan, työskenteleekö avohoidon puolella vai sairaalassa. Useimmiten mielenterveyshoitajan työ on kolmivuorotyötä.

 

Työpaikat

Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajia työskentelee mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon yksiköissä, terveyskeskuksissa ja järjestöissä.

Työn vaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan on osattava suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaiden hoitoa.

Lähihoitajan tärkein työväline on hänen oma persoonansa. Ammatissa tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito ja hyvä huomiokyky.

Ammatissa tulee ottaa huomioon jokaisen potilaan yksilöllisyys ja ihmisten erilaiset tarpeet.

Valmius luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisukyky ovat työssä tarpeen.

Ammatissa tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn sekä työskentelyyn hoitoryhmän jäsenenä.

Mielenterveystyössä työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Fyysistä voimaa tarvitaan joissain tehtävissä, kuten akuuttipotilaiden vastaanotossa ja vanhusten osastolla.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

 

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

lähihoitaja
mielenterveyshoitaja

 

Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja