Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Johdanto

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja avustaa ja hoitaa potilaita sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastoilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa, hoitolaitoksissa jne. Työhön kuuluu mm. hoitotoimenpiteisiin osallistumista sekä potilaan auttamista ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa. Ihmisläheinen työ edellyttää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta.

Työtehtävät

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten potilaiden sairauksien hoitoon sekä huolehtii heidän perustarpeista. Työn sisältö painottuu eri tavoin eri laitos- ja työyksiköissä. Käytettäviä ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja ja perushoitaja.

Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä, sairaan ihmisen hoitoa ja tukemista sekä kuntoutusta. Työhön kuuluu myös kuolevan potilaan ja omaisten tukemista.

Hoitotyöhön kuuluu esimerkiksi potilaan auttamista ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja liikkumisessa. Tarkoituksena on kannustaa potilasta mahdollisimman omatoimiseen selviytymiseen.

Lähihoitaja osallistuu myös hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Hän valmistaa potilaan erilaisia hoitotoimenpiteitä varten, kertoo potilaalle, mitä toimenpiteen aikana tehdään ja rauhoittaa potilasta. Hän myös esimerkiksi puhdistaa ompelua vaativan haavan ja ottaa lääkäriä varten esille steriilit ompelutarvikkeet ja puudutusaineet.

Lähihoitaja osallistuu hoitotoimenpiteisiin, avustaa lääkäriä, tarkkailee potilaan tilaa sekä antaa potilaalle jatkohoito-ohjeet. Hän osallistuu myös lääkehoitoon, ottaa näytteitä ja sydänfilmejä sekä mittaa kuumeen ja verenpaineen.

Lähihoitaja on hoitohenkilökunnasta lähinnä potilasta. Siten tärkeän osan työstä muodostaa vuorovaikutus potilaan kanssa. Hän keskustelee potilaan kanssa hänen hoidostaan, ja niiden aiheuttamista kokemuksista, sekä hänen kuntoutuksestaan ja muista elämään liittyvistä asioista.

Hoitotyöhön kuuluu entistä enemmän kokonaisvaltaista elämänhallintaan auttamista, koska ihmisten sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia ei voida erottaa toisistaan. Keskustelemalla potilaan kanssa lähihoitaja saa myös tietoa potilaasta hoidon suunnittelua ja arviointia varten. Työhön kuuluu myös potilaan omaisten ohjaamista ja tukemista.

Lähihoitajat myös ottavat potilaat vastaan, tekevät erilaisia toimistotöitä ja antavat potilaille puhelinneuvontaa. He saattavat vastata myös instrumenttien huollosta sekä tarviketilauksista. Avohoidossa työskentelevä lähihoitaja hoitaa potilaita heidän kotonaan, ja työhön sisältyy tällöin enemmän itsehoidon tukemista, ohjausta ja neuvontaa.

Lähihoitaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä osana moniammatillista työryhmää, johon voi kuulua mm. lääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja sekä sosiaalityöntekijä ja kodinhoitaja. Työssä käytetään entistä enemmän tietotekniikkaa. Esimerkiksi tietokoneella tilataan laboratorionäytteitä, vastaanotetaan koetuloksia, rekisteröidään potilaiden hoito- ja käyntitietoja ja hoidetaan ajanvarauksia.

Lähihoitajan työ on nopeatempoista, eikä työtilanteita voi aina ennakoida, sillä ne määräytyvät potilaiden tilan ja hoitotarpeen mukaan. Kiireinen työtahti saattaa rajoittaa kanssakäymistä potilaan kanssa. Työ sairaaloissa on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä.

Työpaikat

Lähihoitajat työskentelevät sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastoilla, yritysten työterveyshuollossa, yksityisillä lääkäriasemilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa ja avohoidossa sekä erilaisissa terveys- ja sosiaalialan hoitolaitoksissa. Osa toimii ammatinharjoittajina sekä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Lähihoitajan on osattava soveltaa teoriatiedot käytännön hoitotyöhön.

Ammatissa tehdään ihmisläheistä työtä, jossa tarvitaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.

Työssä tarvitaan myös ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta.

Ammatissa on osattava kuunnella ja keskustella potilaiden kanssa. Kiireenkin keskellä on osattava säilyttää myötäelämisen taito.

Työ pitkäaikaissairaiden parissa vaatii pitkäjännitteisyyttä.

Työ on vastuullista ja vaatii huolellisuutta, koska pienetkin virheet saattavat olla kohtalokkaita.

Lähihoitajan on osattava selittää potilaille, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla.

Hoitotyössä tarvitaan myös käden taitoja, kuten potilaan nostamista, pukemista ja hiusten kampaamista.

Koska työssä joutuu kävelemään paljon ja potilaita on nostettava ja käännettävä, työ voi toisinaan olla fyysisesti raskasta. Henkistä kuormitusta lisää se, että nykyään voidaan hoitaa entistä sairaampia potilaita.

Allergiat voivat haitata ammatissa työskentelyä. Liikkumista ja nostamista estävät vammat voivat myös olla este työstä suoriutumiselle.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

lähihoitaja
perushoitaja

 

Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito