Jalkaterapeutti

Johdanto

Jalkaterapeutti tarjoaa jalkaterapiapalveluja, joiden tarkoituksena on ylläpitää liikkumis- ja toimintakykyä sekä hoitaa sairauksien aiheuttamia alaraajaongelmia. Useimmat jalkaterapeutit toimivat ammatinharjoittajina, mutta työpaikkoja on myös terveydenhuollossa sekä konsultaatio- ja myyntitehtävissä. Ihmisläheisessä ammatissa tarvitaan vuorovaikutustaitoja, kädentaitoja sekä yrittäjämäistä työasennetta.

Työtehtävät

Jalkaterapeutti tarjoaa jalkaterapiapalveluja ja edistää jalkojen terveyttä. Jalkaterapiatarpeen arvioinnin perusteella jalkaterapeutti tekee hoitosuunnitelman ja antaa tarvittavia liikkumis- ja toimintakykyä ylläpitäviä terapioita sekä hoitaa sairauksien aiheuttamia alaraajaongelmia.

Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat alaraajojen toimintojen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, kliininen jalkaterapia, jalkaterän apuvälineterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat ja jalkaterapian kehittäminen.

Jalkaterapiatarpeen ja alaraajojen toimintakyvyn arvioinnin tarkoituksena on löytää yksilölliseen tarpeeseen perustuvat jalkaterapiamenetelmät. Jalkaterapeutti arvioi alaraajojen toimintoja asiakkaan kanssa. Arviointi sisältää mm. jalkaterien toimintojen, liikkumisen ja kävelyn analysoinnin sekä alaraajojen lihas- ja niveltoimintojen tutkimisen.

Terveyttä edistävä jalkaterapia tarkoittaa jalkojen omahoitotottumusten opetusta ja ohjausta väestölle, terveydenhuoltohenkilöstölle ja eri asiakasryhmille. Opetuksen ja ohjauksen tarkoituksena on kansalaistietouden lisääminen alaraajojen ja jalkaterien terveyden ylläpidosta. Opetus ja ohjaus sisältyvät asiakkaan jalkaterapiaan jokaisen käynnin yhteydessä.

Kliininen jalkaterapia tarkoittaa mekaanisten, infektio- ja ihotautiperäisten iho- ja kynsimuutosten sekä jalkahaavojen hoitoa sekä niihin liittyvää ulkoista lääkehoitoa. Jalkaterapeutti ohjaa asiakasta hoitojen toteuttamisessa sekä uusien vaurioiden ennaltaehkäisyssä. Jalkaterapiassa hoidetaan mm. diabeteksen ja nivelreuman aiheuttamia alaraajaongelmia.

Jalkaterän apuvälineterapia tarkoittaa yksilöllisten jalka- ja varvasortoosien suunnittelua, valmistusta sekä niiden vaikuttavuuden arviointia. Apuvälinepalveluiden tarkoituksena on asiakkaan liikkumiskyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteena on korjata alaraajojen toimintojen linjauksia, jalkojen kuormittumista ja toimintoja sekä keventää kiputiloja.

Alaraajojen toimintoja tukevilla terapioilla tarkoitetaan toiminnallisen harjoittelun, manuaalisen terapian ja fysikaalisen hoidon hyödyntämistä asiakkaan alaraajojen fyysisten toimintojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Alaraajojen toimintoja tukeva terapia liittyy oleellisena osana jalkaterän apuvälineterapiaan.

Jalkaterapian kehittämisen tarkoituksena on oman ammattialan ja jalkaterapiapalvelujen kehittäminen omassa työpaikassa sekä työyksikön sisäinen kehittämistyö ja laadunhallintaan osallistuminen. Kehittämistoiminnassa korostuu moniammatillinen yhteistyö.

Jalkaterapeutin vastaanottotila on varusteltu tarvittavilla välineistöillä. Toimenkuvansa mukaisesti jalkaterapeutti tarvitsee tutkimus- ja hoitovälineistöä sekä apuvälineterapian toteutuksessa käytettävää välineistöä. Usein jalkaterapeutti hoitaa itse myös ajanvarauksen. Työ on pääasiassa päivätyötä.

 

Työpaikat

Useimmat jalkaterapeutit toimivat yrittäjinä tai ammatinharjoittajina omassa hoitolaitoksessa tai esimerkiksi yksityisellä lääkäriasemalla vuokralaisena.

Jalkaterapeuteille on työpaikkoja myös perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, kuntoutuslaitoksissa, konsultaatio-, myynti- ja projektitehtävissä sekä pohjallisia valmistavissa yrityksissä.

 

Työn vaatimukset

Jalkaterapeutin on hallittava jalkaterapian tiedot ja taidot.

Terapian toteuttaminen edellyttää jalkaterapeutilta innovatiivisuutta, käden hienomotorisia taitoja ja hahmottamiskykyä.

Jalkaterapeutin ihmisläheisessä työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, taitoja toimia moniammatillisissa työryhmissä sekä yrittäjämäistä työasennetta.

Organisointikyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat välttämättömiä.

Yrittäjänä toimivat tarvitsevat myös yrittäjyyteen liittyvää osaamista, esimerkiksi verotuksen ja markkinoinnin tuntemusta.

Ammatti edellyttää oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä ja uuden oppimista.

Käsiteltävät aineet ja jotkut työmenetelmät saattavat aiheuttaa allergiaa. Selkä, kädet ja jalat joutuvat työssä suurimmalle rasitukselle.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella jalkaterapiaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon jalkaterapeutti (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Jalkaterapeutti on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

 

Palkkaus

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Yrittäjän ja ammatinharjoittajan ansiotaso perustuu liiketoiminnan kannattavuuteen.

 

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

jalkahoitaja
jalkojen hoitaja

 

Jalkaterapeutti