Proviisori

Johdanto

 Proviisori on apteekissa työskentelevä lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, joka toimii usein myös esimiehenä. Myös apteekkien omistajat eli apteekkarit ovat aina proviisoreita koulutukseltaan. Työpaikkoja on myös lääketeollisuuden ja -tukkukaupan yrityksissä, yliopistoissa ja sairaala-apteekeissa. Proviisorilta vaaditaan esimies- ja johtamistaitoja, liiketaloudellista osaamista, tarkkuutta sekä hyvää kielitaitoa.

 

 

 

 

 

Työtehtävät

Proviisori edustaa apteekissa korkeinta ammatillista asiantuntemusta. Hän työskentelee vastuullisissa esimies- ja suunnittelutehtävissä sekä vaativissa ammattitehtävissä.

Apteekissa proviisori toimii apteekkarin alaisena ja apteekin henkilökunnan esimiehenä tukien heitä kaikissa ongelmatilanteissa. Hän suunnittelee yhdessä apteekkarin kanssa apteekin toimintaa ja sen kehittämistä, muun muassa henkilöstöpolitiikkaa sekä tarvittavia laitteita ja tarvikkeita.

Apteekkarin rooli apteekissa vaikuttaa siihen, missä määrin proviisorilla on tehtäviä ja vastuuta liikkeenjohdossa, markkinoinnissa, henkilöstön koulutuksessa sekä töiden organisoinnissa. Apteekkarilla on aina lopullinen vastuu apteekin toiminnasta.

Sairaala-apteekissa työskentelevä proviisori osallistuu sairaalan lääkehuollon suunnitteluun farmaseuttisena asiantuntijana. Hänellä on vastuu lääkkeiden hankinnasta ja varastoinnista.

Lääkevalmistuksen osalta hän vastaa koko valmistusprosessista eli raaka-aineiden valmistuksesta, valmistusmenetelmien ohjeistuksesta ja kehittelystä sekä laitteiston ylläpidosta, uusien laitteiden käyttöönotosta ja laadunvalvonnasta.

Proviisori toimii myös sairaala-apteekin henkilökunnan käytännön työnohjaajana ja esimiehenä. Hän järjestää sairaalan muulle henkilökunnalle koulutusta lääkehoidosta sekä osallistuu aktiivisesti lääkkeistä tiedottamiseen.

Proviisorin tehtävänä on lisäksi suunnitella ja kehittää sairaalan lääkehuoltoa. Osastofarmasia on kehittyvä lääkehuollon alue, erityisesti potilaan hoitoa tukeva kliininen farmasia.

Lääketeollisuudessa proviisorit sijoittuvat hyvin erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin. Työtehtävät voivat liittyä lääkkeiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon, rekisteröinti- ja myyntilupahallintoon, laadunvarmistukseen, myyntiin ja markkinointiin. Lääketukkukaupassa proviisori toimii yleensä johtotehtävissä.

Jokaisen lääketehtaan ja -tukkukaupan toiminnasta vastaa vastuunalainen johtaja, joka on lähes poikkeuksetta koulutukseltaan proviisori. Hänen tehtäviinsä kuuluu varmistaa, että myytävät lääkkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja että yhtiössä noudatetaan lääkkeiden säilyttämisestä, käsittelemisestä ja merkitsemisestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi hänen vastuullaan on, että yhtiön lääkejakelu on asianmukaista.

Lääketeollisuus toimialana on kansainvälinen, ja lääke tuotteena yhdistelmä eri alojen huipputiedettä. Farmasian ammattilaisilla on keskeinen rooli lääkkeiden kehittämis-, myynti- ja markkinointityössä. Lääketeollisuus tarjoaa paljon erilaisia haasteita ja uramahdollisuuksia.

Yliopistoilla proviisorien työ koostuu tutkimus- ja opetustehtävistä.

Työssään proviisori käyttää tietotekniikkaa sekä lääkevalmistuksessa tarvittavia laitteita. Työaika apteekissa vaihtelee aukioloajoista riippuen. Sairaala-apteekissa työhön saattaa kuulua päivystystä. Lääketeollisuudessa työ voi olla vuorotyötä. Monet lääketeollisuuden työpaikoista edellyttävät matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

 

Työpaikat

Suurin osa proviisoreista työskentelee apteekeissa. Toiseksi suurin työllistäjä on lääketeollisuus ja -tukkukauppa. Osa proviisoreista työskentelee tutkimus- ja opetustehtävissä mm. yliopistoissa. Lisäksi heitä työskentelee sairaala-apteekeissa, terveyskeskusten lääkekeskuksissa, hallinto- ja viranomaistehtävissä mm. Kansaneläkelaitoksessa ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa.

Työn vaatimukset

Proviisorin velvollisuutena on ylläpitää tietojaan ja seurata jatkuvasti lääkealan kehitystä. Hänen on hallittava myös uusin lääketeknologia. Tietoa on hankittava itsenäisesti työssä ja vapaa-ajallakin.

Proviisorin on tunnettava lääkealan lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset.

Proviisorilta vaaditaan esimies- ja johtamistaitoja. Työssä tarvitaan myös liiketaloudellista osaamista. Henkilöstökoulutuksessa tarvitaan opetustaitoja. Työssä vaaditaan positiivista, luovaa ja joustavaa elämänasennetta sekä yhteistyötaitoa. Yleensä myös hyvä kielitaito on välttämätön.

Tutkimustyö vaatii kurinalaista ja pitkäjännitteistä työskentelyä, koska tulokset saadaan selville vasta usean vuoden työskentelyn jälkeen. Lisäksi on kyettävä tuottamaan asiapitoista tieteellistä tekstiä varsin ripeässä tahdissa.

Kuormitusta proviisorin työssä syntyy eri tehtävien päällekkäisyyksistä, keskeytyksistä ja katkonaisuudesta sekä potilasturvallisuuden edellyttämästä jatkuvan ehdottomasta tarkkuudesta. Usein proviisorilla on myös työnjohdollinen, toiminnallinen ja taloudellinen vastuu toimipaikkansa osalta.

Koulutus

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, Kuopion kampuksella.

Tieteellisiä jatko-opintoja ovat farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnot.

Proviisorit voivat erikoistua teollisuusfarmasiaan ja sairaalafarmasiaan.

Lisäksi proviisorit voivat suorittaa apteekkifarmasian erikoistumisopintoja (PD).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Proviisori on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa. Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä.

Palkkaus

Apteekeissa proviisorin vähimmäispalkka määräytyy farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Palkan määrään vaikuttavat suoritettu farmasian perustutkinto (farmaseutti/proviisori), työtehtävät, kertyneet työvuodet ja erilaiset lisät (mm. työaikalisät).

Lääketeollisuudessa toimivilla proviisoreilla ei ole työehtosopimusta, vaan jokainen sopii itse työehtonsa ja palkkansa. Pääsääntöisesti palkka maksetaan kuukausipalkkana ja usein yhtiöillä on tämän lisäksi erilaisia lisäpalkkausjärjestelmiä. Nämä ns. bonukset määräytyvät yhtiön vuosittain saavuttaman taloudellisen tuloksen perusteella. Osa palkasta voidaan maksaa myös luontaisetuina, kuten ateria-, puhelin- ja autoetuna.

Valtion ja kunnan palveluksessa työskentelevien proviisorien työehdot määräytyvät yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Kansaneläkelaitoksessa työskentelevillä on oma työehtosopimuksensa. Palkan määrään vaikuttavat työtehtävät, niiden vaatimustaso sekä suoritetut lisäkoulutukset ja -pätevöitymiset.

 

Työmarkkinatiedot
Apteekkiala

Apteekkialalla työskentelee noin 8 600 ammattilaista, joiden työpaikat ovat pääapteekeissa, sivuapteekeissa ja yliopistojen apteekeissa (v. 2016). Apteekkareja on noin 590, proviisoreja 770 ja farmaseutteja 3 700 sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa noin 3 500 henkilöä.

Apteekkialan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Alalla ei juuri esiinny työttömyyttä paitsi lähinnä valmistumisen jälkeistä lyhytaikaista työttömyyttä tai työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamattomuudesta johtuvaa. Apteekkien henkilökunnasta noin 60 prosenttia on saanut farmaseuttisen koulutuksen, jolloin he ovat joko farmaseutteja tai proviisoreita.

Apteekkiala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä on tasaista suhdanteista riippumatta. Työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtyvien tilalle sekä uusiin avautuviin työpaikkoihin. Työntekijöiden tarpeeseen vaikuttaa myös väestön ikääntyminen, joka lisää apteekkipalveluiden kysyntää.

Lääketeollisuus

Lääketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 5 400 henkilöä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, myyntilupahallintoon, markkinointiin ja tuotantoon liittyvissä tehtävissä (v. 2017).

Lääketeollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lääketuotanto työllistää aikaisempia vuosikymmeniä vähemmän, sillä lääkkeiden teollinen tuotanto on siirtynyt suurelta osin Euroopan ulkopuolelle. Suomessa eniten työllistävät tutkimus ja tuotekehitys sekä markkinointi.

Alan työllisyyttä ylläpitää lääkkeiden jatkuva kysyntä terveydenhoidon tarpeisiin. Myös uusien lääkkeiden tuottaminen markkinoille työllistää monien eri alojen osaajia tutkimustehtävistä markkinointiin. Lääketeollisuus tulee työllistämään hyvin myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntää lisää entisestään väestön ikääntyminen.

Lääketeollisuudessa on tarjolla myös kansainvälisiä tehtäviä, sillä lääketeollisuuden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat monikansallisia yhtiöitä.

Lisäaineistot

Apteekin ammattilaiset. Dvd/video. Työministeriö ja Apteekkariliitto 2005.

Lähinimikkeet

apteekkari
sairaala-apteekkari
farmasian lisensiaatti
farmasian tohtori

 

 

 

Proviisori