Farmaseutti

Johdanto

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Farmaseutit työskentelevät pääasiassa yksityisissä apteekeissa asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä. Farmaseutilta edellytetään vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden vaikutuksista. Ammatissa tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Farmaseutin työ apteekissa on pääasiassa asiakaspalvelutyötä. Tehtäviin kuuluu neuvoa asiakkaita lääkkeiden käytössä ja opastaa heitä myös itsehoitovalmisteiden käytössä.

Farmaseutti arvioi asiantuntemuksellaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä hoidon tarvetta. Hän arvioi, että tuote on oikeassa suhteessa tarpeeseen ja huolehtii siitä, että asiakas saa riittävän opastuksen sen käytössä.

Koska farmaseutti on usein ensimmäinen henkilö, jonka puoleen asiakas kääntyy, hänen on osattava päättää, milloin asiakas on syytä ohjata jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen luokse.

Farmaseutit myös valmistavat lääkkeitä apteekissa, joskin lääkevalmistus on melko vähäistä. Farmaseutit myös kouluttavat terveydenhuollon henkilökuntaa. He saattavat myös suunnitella ja kehittää farmaseuttista hoitoa ja lääkehuollon toteutusta.

Sairaala-apteekissa työskentelevä farmaseutti hankkii ja varastoi lääkevalmisteet sairaalan tarpeisiin. Tehtäviin voi kuulua myös sairaalan tai terveyskeskuksen oma lääkevalmistus. Sairaalan osastoille lähtevät lääketilaukset ja lääkekaappien tarkastaminen kuuluu työtehtäviin. Farmaseutit antavat myös lääkeinformaatiota henkilökunnalle.

Sairaalan osastolla työskentelevä farmaseutti huolehtii kaikista osaston lääkehuoltoon liittyvistä tehtävistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. potilaskohtaisten suonensisäisesti annettavien lääkkeiden valmistus. Osastofarmasia on kehittyvä tehtäväalue.

Lääketeollisuudessa farmaseutit toimivat lähinnä työnjohtotehtävissä, markkinoinnissa lääke-esittelijöinä sekä jonkin verran tutkimuksessa ja tuotekehittelyssä.

Apteekissa farmaseutti työskentelee muiden farmaseuttien ja proviisorien kanssa ja tekee yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa. Työssään farmaseutti käyttää tietotekniikkaa sekä lääkevalmistuksessa tarvittavia laitteita.

Työaika apteekissa vaihtelee apteekin aukioloajoista riippuen. Sairaala-apteekissa työhön saattaa kuulua päivystystä. Lääketeollisuudessa työ voi olla vuorotyötä.

 

Työpaikat

Suurin osa farmaseuteista työskentelee yksityisissä apteekeissa. Muita työpaikkoja ovat sairaala-apteekit ja terveyskeskusten lääkekeskukset sekä lääketeollisuuden ja lääketukkukaupan yritykset.

Farmaseutteja työskentelee jonkin verran myös hallintotehtävissä ja muissa lääkealan tehtävissä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksessa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa sekä terveydenhuollon oppilaitoksissa.

 

Työn vaatimukset

Farmaseutin on tunnettava lääkkeet, niiden vaikutukset ja haittavaikutukset, yhteensopivuus sekä säilytys- ja käyttötavat.

Asiakaspalveluhenkisyys on apteekkityössä onnistumisen edellytys.

Ammatissa on kyettävä ymmärtämään asiakkaan ongelma sekä osattava välittää tietoa asiakkaalle niin, että tämä pystyy tekemään terveytensä kannalta parhaan päätöksen. Farmaseutti myös auttaa asiakasta ratkaisun teossa.

Farmaseutilla tulee olla hyvä stressinsietokyky, sillä työ on usein kiireistä ja sisältää monien asioiden yhtäaikaista, lomittunutta tekemistä ja keskeneräisyyttä.

Farmaseutin työhön sisältyy myös taloudellista vastuuta, sillä hänen tehtäviinsä kuuluu ottaa huomioon, miten paljon hoito tulee maksamaan asiakkaalle ja yhteiskunnalle.

Lääkkeiden valmistus vaatii vankkaa lääkkeiden ja valmistusmenetelmien tuntemusta, kykyä keskittyä työhön sekä suurta tarkkuutta ja huolellisuutta.

Farmaseuttisessa työssä tarvitaan sekä kirjallisia että suullisia koulutus- ja esitysvalmiuksia.

Työssä joutuu toisinaan käsittelemään vaarallisia aineita, jolloin henkilökohtainen suojautuminen on tärkeää.

 

Koulutus

Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Sen voi suorittaa Helsingin ja Itä-Suomen (Kuopion kampus) yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Farmaseutit voivat erikoistua sairaalafarmasiaan ja teollisuusfarmasiaan.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Farmaseutti on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suomessa. Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä.

 

Palkkaus

Apteekeissa farmaseutin vähimmäispalkka määräytyy farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Palkan määrään vaikuttavat suoritettu farmasian perustutkinto (farmaseutti/proviisori), työtehtävät, kertyneet työvuodet ja erilaiset lisät (mm. työaikalisät).

Valtion ja kunnan palveluksessa työskentelevien farmaseuttien työehdot ja palkkaus määräytyvät yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kansaneläkelaitoksessa työskentelevillä on oma työehtosopimuksensa. Palkan määrään vaikuttavat työtehtävät, niiden vaatimustaso sekä suoritetut lisäkoulutukset ja -pätevöitymiset.

Lääketeollisuudessa toimivilla farmaseuteilla sovelletaan yleensä kemianteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta. Pääsääntöisesti palkka maksetaan kuukausipalkkana.

 

Työmarkkinatiedot
Apteekkiala

Apteekkialalla työskentelee noin 8 600 ammattilaista, joiden työpaikat ovat pääapteekeissa, sivuapteekeissa ja yliopistojen apteekeissa (v. 2016). Apteekkareja on noin 590, proviisoreja 770 ja farmaseutteja 3 700 sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa noin 3 500 henkilöä.

Apteekkialan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Alalla ei juuri esiinny työttömyyttä paitsi lähinnä valmistumisen jälkeistä lyhytaikaista työttömyyttä tai työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamattomuudesta johtuvaa. Apteekkien henkilökunnasta noin 60 prosenttia on saanut farmaseuttisen koulutuksen, jolloin he ovat joko farmaseutteja tai proviisoreita.

Apteekkiala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä on tasaista suhdanteista riippumatta. Työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtyvien tilalle sekä uusiin avautuviin työpaikkoihin. Työntekijöiden tarpeeseen vaikuttaa myös väestön ikääntyminen, joka lisää apteekkipalveluiden kysyntää.

Lääketeollisuus

Lääketeollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 5 400 henkilöä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, myyntilupahallintoon, markkinointiin ja tuotantoon liittyvissä tehtävissä (v. 2017).

Lääketeollisuuden henkilöstön määrä Suomessa on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lääketuotanto työllistää aikaisempia vuosikymmeniä vähemmän, sillä lääkkeiden teollinen tuotanto on siirtynyt suurelta osin Euroopan ulkopuolelle. Suomessa eniten työllistävät tutkimus ja tuotekehitys sekä markkinointi.

Alan työllisyyttä ylläpitää lääkkeiden jatkuva kysyntä terveydenhoidon tarpeisiin. Myös uusien lääkkeiden tuottaminen markkinoille työllistää monien eri alojen osaajia tutkimustehtävistä markkinointiin. Lääketeollisuus tulee työllistämään hyvin myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntää lisää entisestään väestön ikääntyminen.

Lääketeollisuudessa on tarjolla myös kansainvälisiä tehtäviä, sillä lääketeollisuuden yritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla tai ovat monikansallisia yhtiöitä.

Lähinimikkeet

osastofarmaseutti
johtava farmaseutti

 

 

 

 

Farmaseutti