Sisustusarkkitehti

Johdanto

Sisustusarkkitehti tekee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustussuunnittelua sekä huonekalusuunnittelua. Sisustusarkkitehti työskentelee arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistossa, huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksessä tai yrittäjänä. Ammatti edellyttää suunnitteluosaamista, luovuutta, esteettistä näkemystä ja yhteistyökykyä.

 

Työtehtävät

Sisustusarkkitehti suunnittelee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustusta sekä huonekaluja. Sisustusarkkitehdin tavoitteena on luoda toimeksiantajan ja käyttäjän tarpeisiin sopivia tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä ottamalla huomioon taloudelliset ja ympäristöeettiset näkökohdat.

Sisustusarkkitehdin tyypillisiä suunnittelukohteita ovat toimistot, liiketilat, myymälät, ravintolat ja majoitustilat. Toisen ryhmän muodostavat julkiset tilat kuten kirjastot, hallinto- ja virastotalot, seurakuntien tilat, museot ja näyttelytilat, opetustilat, koulut ja yliopistot, sekä hoitotilat kuten lääkäriasemat, sairaalat ja päiväkodit. Työ voi kohdistua myös edustustiloihin ja asuntoihin sekä näyttelyjen ja yritysilmeen suunnitteluun.

Suunnitteluun kuuluu muun muassa luonnos-, layout- ja projektiopiirustusten, rakenne- ja kalustepiirustusten sekä tarvittavien rakennuslupa-asiakirjojen laatiminen. Lisäksi työhön kuuluu valaistus-, väri-, tekstiili- ja pintamateriaalisuunnittelua sekä toteutuksen valvontaa.

Sisustusarkkitehdin työtehtäviin kuuluu oleellisesti myös kalusteiden, etenkin kiinteiden kalusteiden suunnittelu osana sisustuksen kokonaistoteutusta. Osa sisustusarkkitehdeistä on erikoistunut sarjavalmisteisten huonekalujen, valaisimien ja muiden sisustuskomponenttien suunnitteluun teollisuudelle.

Yrittäjänä toimivan tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa suunnittelutarjousten tekoa, laskuttamista, markkinointia ja muita liiketoimintaan liittyviä asioita.

Sisustusarkkitehdit voivat toimia myös konsultoivina asiantuntijoina tai yritysten projektinhallintatehtävissä sekä muotoilualan oppilaitoksissa oman alansa opettajina ja tutkijoina.

Sisustusarkkitehti tekee yhteistyötä toimeksiantajan, tilan käyttäjien, arkkitehtien, urakoitsijoiden ja erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, sähkö-, LVI-suunnittelijat) sekä kaluste-, valaisin- ja materiaalitoimittajien kanssa.

Työskentely tapahtuu toimistomaisessa ympäristössä sekä työkohteissa. Työhön kuuluu matkustamista. Toimeksiannot kattavat koko maan ja jossain määrin suunnittelukohteita on myös ulkomailla. Työajat ovat hyvin joustavat.

Työpaikat

Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, julkisissa rakennuttajayhteisöissä, virastoissa sekä huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Sisustusarkkitehdin ammatti edellyttää esteettistä näkemystä, luovuutta sekä hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemusta.

Sisustussuunnittelu on toiminnallista tilan jäsentelyä ja käytännöllistä ongelmanratkaisua.

Työssä on osattava eläytyä tilojen käyttäjien maailmaan, heidän toimiinsa ja toivomuksiinsa.

Työssä tarvitaan rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä.

Tietotekniikan ja erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta on työssä tarpeen.

 

Koulutus

Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria ja huonekalusuunnittelua. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Tila- ja kalustesuunnittelussa ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria ja kalustemuotoilua. Tutkintonimike on muotoilija (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Toisen palveluksessa työskenteleville sisustusarkkitehdeille maksetaan joko tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Suurissa yrityksissä palkka maksetaan normaalisti kuukausipalkkana kiinteän työajan perusteella. Yksityiset toimistot suosivat tuntipalkan maksamista, jolloin myös työaika on joustava.

Yrittäjänä toimivan sisustusarkkitehdin tulot muodostuvat sopimusten mukaisesta laskutuksesta sekä mahdollisista rojaltipalkkioista.

Huonekalusuunnittelijoina toimivat freelance-yrittäjät laskuttavat kalustevalmistajilta keskinäisen sopimuksen mukaista suunnittelupalkkiota sekä saavat lisäksi erillistä rojaltikorvausta myydyistä tuotteista.

 

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa noin 46 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 6 000 ammattilaista (v. 2014). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan kasvavan 20 prosenttia vuoteen 2016 mennessä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 280 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 280 000 ammattilaista. Teknologiateollisuuden rekrytointitarve on lähivuosina noin 9 500 ammattilaista vuosittain.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

 

Muotoiluala

Muotoilualalla työskentelevien lukumäärän selvittämistä hankaloittaa se, että kaikki muotoilijat eivät ole järjestäytyneet alan liittoihin. Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden aatteellinen ja ammatillinen keskusjärjestö, johon kuuluu yli 2 000 jäsentä. He toimivat teollisen muotoilun, tekstiili-, vaatetus- ja huonekalusuunnittelun, sisustusarkkitehtuurin, taidekäsityön ja taiteen aloilla.

Grafia ry on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, johon kuuluu yli 1 000 jäsentä, jotka ovat esimerkiksi graafisia muotoilijoita, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvittajia sekä lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita.

Muotoilijoita työllistävät mm. muotoilu-, sisustusarkkitehti-, insinööri- ja konsulttitoimistot sekä teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Muotoilualan työpaikat sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa, erityisesti Helsingissä. Graafinen suunnittelu työllistää mm. suunnittelutoimistoissa, viestintätoimistoissa, mainostoimistoissa, painotaloissa ja median palveluksessa.

Muotoilijoita, suunnittelijoita ja konsultteja toimii paljon yrittäjinä. Suunnittelua ostetaan alihankintana muun muassa teknologiateollisuuteen ja palvelualoille. Alalle on tyypillistä, että suunnittelija tekee oman yritystoimintansa tai konsulttityön lisäksi alan opetustyötä.

Työllistymiseen vaikuttaa oma koulutus, työkokemus ja ansioituminen alalla. Nimekkäiden muotoilijoiden ja suunnittelijoiden työllistyminen eroaa suuresti vastavalmistuneiden työllistymisestä, joka on usein heikkoa. Työllisyystilannetta heikentää se, että alalle on koulutettu enemmän kuin työmarkkinat vetävät, eikä kaikille riitä alan töitä.

Talouden suhdanteet heijastuvat muotoilualan yritysten palveluiden kysyntään. Työllisyyttä pitää yllä muotoilun merkitys tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Menestystuotteiden kehittämisen lisäksi muotoilua voidaan hyödyntää esimerkiksi kuntien palveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisiksi.

Lähinimikkeet

arkkitehti
sisustussuunnittelija
huonekalusuunnittelija
kalustesuunnittelija
muotoilija
taiteen maisteri
taiteen kandidaatti

 

 

 

 

Sisustusarkkitehti