Sisustusarkkitehti

Johdanto

Sisustusarkkitehti tekee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustussuunnittelua sekä huonekalusuunnittelua. Sisustusarkkitehti työskentelee arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistossa, huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksessä tai yrittäjänä. Ammatti edellyttää suunnitteluosaamista, luovuutta, esteettistä näkemystä ja yhteistyökykyä.

 

Työtehtävät

Sisustusarkkitehti suunnittelee julkisten ja yksityisten toimitilojen sisustusta sekä huonekaluja. Sisustusarkkitehdin tavoitteena on luoda toimeksiantajan ja käyttäjän tarpeisiin sopivia tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä ottamalla huomioon taloudelliset ja ympäristöeettiset näkökohdat.

Sisustusarkkitehdin tyypillisiä suunnittelukohteita ovat toimistot, liiketilat, myymälät, ravintolat ja majoitustilat. Toisen ryhmän muodostavat julkiset tilat kuten kirjastot, hallinto- ja virastotalot, seurakuntien tilat, museot ja näyttelytilat, opetustilat, koulut ja yliopistot, sekä hoitotilat kuten lääkäriasemat, sairaalat ja päiväkodit. Työ voi kohdistua myös edustustiloihin ja asuntoihin sekä näyttelyjen ja yritysilmeen suunnitteluun.

Suunnitteluun kuuluu muun muassa luonnos-, layout- ja projektiopiirustusten, rakenne- ja kalustepiirustusten sekä tarvittavien rakennuslupa-asiakirjojen laatiminen. Lisäksi työhön kuuluu valaistus-, väri-, tekstiili- ja pintamateriaalisuunnittelua sekä toteutuksen valvontaa.

Sisustusarkkitehdin työtehtäviin kuuluu oleellisesti myös kalusteiden, etenkin kiinteiden kalusteiden suunnittelu osana sisustuksen kokonaistoteutusta. Osa sisustusarkkitehdeistä on erikoistunut sarjavalmisteisten huonekalujen, valaisimien ja muiden sisustuskomponenttien suunnitteluun teollisuudelle.

Yrittäjänä toimivan tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa suunnittelutarjousten tekoa, laskuttamista, markkinointia ja muita liiketoimintaan liittyviä asioita.

Sisustusarkkitehdit voivat toimia myös konsultoivina asiantuntijoina tai yritysten projektinhallintatehtävissä sekä muotoilualan oppilaitoksissa oman alansa opettajina ja tutkijoina.

Sisustusarkkitehti tekee yhteistyötä toimeksiantajan, tilan käyttäjien, arkkitehtien, urakoitsijoiden ja erikoissuunnittelijoiden (rakenne-, sähkö-, LVI-suunnittelijat) sekä kaluste-, valaisin- ja materiaalitoimittajien kanssa.

Työskentely tapahtuu toimistomaisessa ympäristössä sekä työkohteissa. Työhön kuuluu matkustamista. Toimeksiannot kattavat koko maan ja jossain määrin suunnittelukohteita on myös ulkomailla. Työajat ovat hyvin joustavat.

Työpaikat

Sisustusarkkitehdit työskentelevät arkkitehti- ja sisustusarkkitehtitoimistoissa, julkisissa rakennuttajayhteisöissä, virastoissa sekä huonekalu-, muotoilu- ja sisustusalan yrityksissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

 

Työn vaatimukset

Sisustusarkkitehdin ammatti edellyttää esteettistä näkemystä, luovuutta sekä hyvää tilan ja valon hahmotuskykyä, värisilmää sekä rakenteiden ja materiaalien tuntemusta.

Sisustussuunnittelu on toiminnallista tilan jäsentelyä ja käytännöllistä ongelmanratkaisua.

Työssä on osattava eläytyä tilojen käyttäjien maailmaan, heidän toimiinsa ja toivomuksiinsa.

Työssä tarvitaan rakennuslainsäädännön ja rakennusmääräysten tuntemusta.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä yhteistyökykyä.

Tietotekniikan ja erilaisten suunnitteluohjelmien hallinta on työssä tarpeen.

 

Koulutus

Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria ja huonekalusuunnittelua. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Tila- ja kalustesuunnittelussa ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri.

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa voi opiskella sisustusarkkitehtuuria ja kalustemuotoilua. Tutkintonimike on muotoilija (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Toisen palveluksessa työskenteleville sisustusarkkitehdeille maksetaan joko tuntipalkkaa tai kuukausipalkkaa työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Suurissa yrityksissä palkka maksetaan normaalisti kuukausipalkkana kiinteän työajan perusteella. Yksityiset toimistot suosivat tuntipalkan maksamista, jolloin myös työaika on joustava.

Yrittäjänä toimivan sisustusarkkitehdin tulot muodostuvat sopimusten mukaisesta laskutuksesta sekä mahdollisista rojaltipalkkioista.

Huonekalusuunnittelijoina toimivat freelance-yrittäjät laskuttavat kalustevalmistajilta keskinäisen sopimuksen mukaista suunnittelupalkkiota sekä saavat lisäksi erillistä rojaltikorvausta myydyistä tuotteista.

 

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Muotoiluala

Muotoilualalla työskentelee yhteensä noin 19 600 henkilöä. Muotoiluintensiivisessä teollisuudessa työskentelee noin 17 000, ja muotoilutoimistot eli muotoilun palveluyritykset työllistävät graafisessa muotoilussa, sisustussuunnittelussa ja teollisessa muotoilussa noin 1 800 henkilöä (v. 2017). Muotoilu työllistää myös yritysmuotoisessa taiteellisessa toiminnassa.

Työpaikkoja on esimerkiksi muotoilu-, sisustusarkkitehti-, insinööri- ja konsulttitoimistoissa sekä teollisuuden ja kaupan alan yrityksissä. Graafinen suunnittelu työllistää suunnittelutoimistoissa, viestintätoimistoissa, mainostoimistoissa, painotaloissa ja median palveluksessa. Työpaikat sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa, erityisesti Helsingissä.

Yrittäjyys on muotoilualla yleistä. Muotoilijoita, suunnittelijoita ja konsultteja toimii paljon yrittäjinä, jotka tekevät muotoilua tai suunnittelua alihankintana muun muassa teknologiateollisuuden ja palvelualojen yrityksille. Tyypillisesti oman yritystoiminnan tai konsulttityön lisäksi tehdään alan opetustyötä. Suuri osa alan yrityksistä on pieniä.

Muotoilualalla esiintyy paljon työttömyyttä. Työllisyystilannetta heikentää se, että alalle on koulutettu enemmän kuin työmarkkinat vetävät, eikä kaikille riitä alan töitä. Työllistymiseen vaikuttaa oma koulutus, työkokemus ja ansioituminen alalla. Nimekkäiden muotoilijoiden ja suunnittelijoiden työllistyminen eroaa suuresti vastavalmistuneiden työllistymisestä, joka on usein heikkoa.

Työllisyys on heikentynyt viime vuosina johtuen muotoiluintensiivisen teollisuuden supistuksista. Suhteellisesti eniten työllisyys on heikentynyt huonekalujen, nahkatuotteiden ja kultasepän tuotteiden valmistuksessa. Sen sijaan muotoilualan palveluyrityksissä ja taiteellisessa yritystoiminnassa työllisyys on jonkin verran parantunut.

Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat herkästi muotoilualan yritysten palveluiden kysyntään kotitalouksien ja asiakasyritysten sekä kuntien ja valtion organisaatioiden tekemien muotoiluun liittyvien hankintojen kautta. Kysynnän ja toimeksiantojen vähentyessä työn tarve vähenee ja työllisyys heikkenee.

Lähinimikkeet

arkkitehti
sisustussuunnittelija
huonekalusuunnittelija
kalustesuunnittelija
muotoilija
taiteen maisteri
taiteen kandidaatti

 

 

 

 

Sisustusarkkitehti