Perhepäivähoitaja

Johdanto

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa. Perhepäivähoitaja työskentelee kunnan palveluksessa tai ammatinharjoittajana. Ammatissa tarvitaan lasten perushoidon ja varhaiskasvatuksen osaamista, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Perhepäivähoitajan tehtävänä on lasten perushoito ja varhaiskasvatus. Hän huolehtii lapsen monipuolisesta ravinnosta, levosta, liikunnasta ja päivärytmistä turvallisessa, kodinomaisessa ympäristössä.

Käytännön työ on leikkimisen ja askartelun ohjaamista, ulkoilun valvomista sekä lasten auttamista pukeutumisessa ja ruokailussa. Työtehtäviin sisältyy myös ruoanlaittoa ja siivousta.

Perhepäivähoitajan työympäristönä on hoitajan oma koti, hoidettavan lapsen koti tai lasten kodit vuoroviikoin. Hoitaja voi työskennellä myös ryhmäperhepäiväkodissa. Perhepäivähoitajia työskentelee sekä terveiden että erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten parissa. Lapset voivat olla esimerkiksi vammaisia tai allergikkoja.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle voidaan järjestää päivähoito lapsen omassa kodissa, jolloin ryhmään voi kuulua muitakin lapsia perhepäivähoidon mitoitusten mukaisesti. Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi tai kolme ryhmäperhehoitajaa vastaa lasten hoidosta ja kasvatuksesta ja hoitopaikkana on kunnan osoittama ryhmäperhepäiväkoti. Kolmiperhehoitaja hoitaa lapsia heidän omissa kodeissaan vuoroviikoin.

Erityistä tukea tarvitseville, infektioherkille, erityistä ruokavaliota tarvitseville ja kroonisesti sairaille lapsille perhepäivähoito on usein paras vaihtoehto edellyttäen, että hoitajalla on riittävä osaaminen kunkin lapsen tarpeisiin. Vaikeasti vammainen lapsi voi olla perhepäivähoitajan ainoa hoidettava.

Perhepäivähoitaja työskentelee yhteistyössä lasten vanhempien, perhepäivähoidon ohjaajan ja muiden kasvatusalan ammattilaisten kanssa.

Hoitajan työpäivä saattaa muodostua hyvin pitkäksi. Joissain kunnissa perhepäivähoitajat hoitavat vuorotyössä käyvien vanhempien lapsia, jolloin lapset jäävät yöksi hoitopaikkaansa.

Ennen kuin perhepäivähoitaja voi aloittaa hoitotyön omassa kodissaan, päivähoidon ohjaaja tekee kotikäynnin ja esittää päivähoitoalueen päällikölle hoitajan ja kodin hyväksymistä. Lasten lukumäärä on sama kuin kunnallisessa perhepäivähoidossa.

Työpaikat

Kunnallisessa perhepäivähoidossa hoitaja on työsuhteessa kuntaan, yksityisenä toimiessaan hän on ammatinharjoittaja.

Työn vaatimukset

Perhepäivähoitajan ammatissa tarvitaan järjestelykykyä, luovuutta, pitkäjännitteisyyttä, vastuuntuntoa, rauhallisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hoitajan tulee pystyä työskentelemään itsenäisesti, mutta toimimaan myös ryhmässä ja yhteistyössä perheiden ja muiden tahojen kanssa.

Käytännöllisyys ja kodin tehtävien hallinta on välttämätöntä.

Musiikilliset, kielelliset ja kuvallisen ilmaisun taidot ovat eduksi lapsiryhmän ohjaamisessa.

Lasten pukeminen ja nosteleminen erilaisissa työasennoissa saattavat rasittaa selkää, joten hyvän fyysisen kunnon ylläpitäminen auttaa työssä jaksamisessa.

Koulutus

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto on suositeltava perhepäivähoitajan tehtäviin. Ammattitutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona, opiskelun oppisopimuksella.

Kunnat, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja muut oppilaitokset järjestävät koulutusta perhepäivähoitajille.

Myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, on sopiva koulutus perhepäivähoitajan työhön. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Sopimuksen mukaan palkan tulee perustua tehtävän vaativuuden arviointiin. Keskeiset palkan osat ovat tehtäväkohtainen palkan osa sekä henkilökohtaiset lisät.

 

 

Työmarkkinatiedot
Lasten päivähoito

Lasten päivähoito työllistää kunnilla ja kuntayhtymillä noin 61 000 henkilöä, joiden yleisimmät ammatit ovat lastenhoitaja, lastentarhanopettaja ja perhepäivähoitaja. Yksityinen sektori työllistää yrityksissä vähintään 4 000 ja järjestöissä noin 3 000 henkeä.

Päivähoito työllistää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Eniten työllistää kunnallinen päiväkotihoito, mutta monissa pienemmissä kunnissa perhepäivähoito on suurempi osa päivähoitoa.

Päivähoitoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen. Työntekijöistä on pulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Lastentarhanopettajista on pulaa lähes koko maassa. Pulaa on myös ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista ja erityislastentarhanopettajista sekä kaikkien ammattilaisten sijaisista.

Lastenhoitotyöntekijöiden kuten lastenhoitajien ja perhepäivähoitajien työllisyys vaihtelee alueellisesti huomattavasti. Varsinkin Etelä-Suomessa on pulaa työntekijöistä, mutta joissakin osissa maata työnhakijoita on enemmän kuin avoimia työpaikkoja.

Ala työllistää myös lyhytaikaisessa ja tilapäisessä lastenhoidossa, mikä lisää työllistymismahdollisuuksia koulutetuille ja ammattitaitoisille työntekijöille. Lastenhoitoa järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintana kouluikäisille lapsille sekä kerhotoimintana. Työllisyysnäkymät ovat hyvät myös tulevaisuudessa.

Lisäaineistot

 

 

Lähinimikkeet

lähihoitaja