Optikko

Johdanto

Optikko tekee näöntutkimuksia sekä kartoittaa ja sovittaa asiakkaalle sopivia silmä- ja piilolaseja sekä optisia apuvälineitä. Olennainen osa työtä on asiakkaan opastaminen silmälasien, piilolasien ja näönhuoltovälineiden käytössä. Työhön kuuluvat myös silmälasien huolto- ja korjaustyöt. Optikko toimii optisen alan liikkeessä työntekijänä tai yrittäjänä ja liikkeenharjoittajana. Ammatissa tarvitaan näönhuollon tuntemusta sekä laitteiden ja hallintaa, tuotteiden tuntemusta ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Optikko on näönhuollon ja näkemisen asiantuntija. Merkittävä osa työstä on näöntutkimusten tekemistä sekä sopivien silmälasien ja piilolasien määrittämistä asiakkaalle.

Näöntutkimuksen yhteydessä optikko keskustelee asiakkaan kanssa ja kartoittaa näkemisen ongelmia. Optikko tekee kysymysten ja tutkimustulosten perusteella päätelmän tutkittavan mahdollisesta näönkorjaustarpeesta.

Optikko ohjaa asiakkaan tarvittaessa silmälääkäriin. Optikko ei diagnosoi eikä hoida silmäsairauksia, tai muita näkemiseen vaikuttavia sairauksia. Optikko osallistuu silmälääkärin määräämien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Näöntutkimukseen kuuluu olennaisesti silmien fyysisen terveydentilan tutkiminen. Silmien tarkastelu mikroskopoiden sekä sairauksien ja mahdollisten lääkityksien kartoitus sisältyvät tutkimuksiin.

Optikon asiantuntijuutta vaaditaan oikeanlaisen linssityypin valinnassa, linssien tarkan ja huolellisen hionnan varmistamisessa, silmälasien sovittelussa ja taivuttelussa asiakkaalle sopiviksi.

Silmälasien huoltotoimenpiteet ja korjaukset kuuluvat optikon arkeen, niin kuin myös luovuutta vaativat erikoistyöt. Optikko tekee silmälasien huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja valmistaa silmälaseja.

Tehtävät, jotka vaativat tietoa valosta, valaistuksesta, värin ja muodon hahmottamisesta, näkemisestä erilaisessa ympäristössä ovat optikon asiantuntijuuden piirissä. Optikko voi toimia näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa.

Tulevaisuudessa optikko osallistuu lisääntyvässä määrin ikääntyvän väestön näönhuoltoon. Ikääntyvien ihmisten näkemistä helpottavien apuvälineiden kehittäminen ja käytön ohjaus tulevat tulevaisuudessa liittymään yhä olennaisemmin optikoiden työnkuvaan.

Optikko voi toimia näkemisen asiantuntijana myös työterveyshuollossa. Näihin tehtäviin optikolta edellytetään asiantuntijuuteen pätevöittävä lisäkoulutus. Piilolasien määrääminen ja sovittaminen, sekä optisten erikoisapuvälineiden sovittaminen vaativat myös lisäkoulutuksen.

Optikon työympäristönä on useimmiten optikkoliike. Optikot osallistuvat myös konkreettiseen myyntityöhön optisen alan erikoismyyjien ja optiikkahiojien kanssa. Työ on pääasiassa päivätyötä.

Työpaikat

Optikkoliike. Optisen alan palveluyksikkö. Terveydenhuollon ja työterveyshuollon yksiköt. Tutkimuslaitokset. Tukkuliikkeet.

 

Työn vaatimukset

Optikon ammattitaitoon kuuluu vankka optiikan tuntemus sekä sen asiantunteva soveltaminen käytännön työhön.

Silmälasien valmistamisessa, huoltamisessa ja korjaamisessa tarvitaan käytännön kädentaitoja yhdistettynä huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tekninen osaaminen ja optisten laitteiden käytön hallinta ovat olennainen osa optikon työtä.

Optiikka vaatii matemaattista ajattelua.

Asiakaspalvelutyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Ulospäin suuntautuneisuus, kärsivällisyys ja ongelmanratkaisukyky ovat optikolle eduksi.

Optikkoliikkeessä työskentely on ryhmätyötä, joten optikon on oltava yhteistyökykyinen.

Optikon tulee pystyä toimimaan itsenäisesti, kiireettömästi ja asiakastaan kuunnellen, kuitenkin ajankäyttöään tehokkaasti halliten.

Optikon tulee pitää ammattitaitoaan yllä jatkuvan kouluttautumisen ja aktiivisen uuden tiedon omaksumisen avulla.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella optometriaa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon optometristi (AMK).

Optikko voi erikoistua suorittamalla piilolasien määräämiseen ja sovittamiseen oikeuttavan lisäkoulutuksen peruskoulutuksensa jälkeen.

Toimiminen työterveyshuollon työnäkemisen asiantuntijana vaatii erillisen lisäkoulutuksen.

Optikko voi määrätä ja sovittaa optisia erikoisapuvälineitä suoritettuaan tehtävien vaatiman lisäkoulutuksen.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Optikko on laillistettu ammattihenkilö. Optikon ammatissa toimiminen edellyttää optikon tai optometristin tutkintoa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Palkkaus

Kuukausi- tai tuntipalkka. Optikkoliikkeissä vähimmäispalkkaus perustuu optikoiden työehtosopimukseen, joka on solmittu Suomen Optikoiden Ammattiliiton ja Suomen Kaupan Liiton välillä.

Optikoiden palkka on pääsääntöisesti sopimuspalkka.

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lisäaineistot

Hoitoalan ammatteja. Video. Työministeriö 2004.

Lähinimikkeet

optometristi
johtava optikko

 

Optikko