Tekstiili-insinööri

Johdanto

Tekstiili-insinööri työskentelee tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Työssä tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi esimiesosaamista, suunnittelutaitoja, taloudellista ajattelua ja yhteistyökykyä.

Työtehtävät

Tekstiili-insinööri toimii alan tuotantolaitosten johto- ja asiantuntijatehtävissä. Työnkuva voi koostua mitä erilaisimmista tehtävistä.

Tehtäväalueita ovat esimerkiksi tuotannon johtaminen, tuotannon suunnittelu ja kehittäminen, tutkimus ja tuotekehitys sekä laadunvalvonta.

Tekstiili-insinööri voi sijoittua myös teollisuuden hallinnollisiin tehtäviin, markkinointitehtäviin ja opetustehtäviin. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi asiakassuhteiden hoitamista, hankintoja, henkilöstöasioita ja kouluttamista.

Tekstiili-insinööri voi työskennellä osastoinsinöörinä, teknisenä johtajana, tuotantopäällikkönä, käyttöinsinöörinä, laboratorion johtajana tai työntutkimuspäällikkönä. Alaisenaan tekstiili-insinöörillä on esimerkiksi leikkaajia, ompelijoita, kutojia, neulojia jne. riippuen yrityksen toimialasta.

Tekstiili-insinöörin työhuone sijaitsee tavallisimmin tehtaassa tai erillisessä toimistorakennuksessa, mutta tarpeen mukaan liikutaan myös tuotantotiloissa. Työ on tyypillisesti päivätyötä. Työhön saattaa kuulua myös matkustamista.

Työpaikat

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotantolaitokset.

Työn vaatimukset

Työ edellyttää alan tuotannon tuntemusta sekä johtamistaitoja.

Organisointi-, suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaidot ovat työssä tarpeen, samoin taloudellinen ajattelutapa.

Tuotannon muutosten tai häiriön sattuessa on venyttävä pitkiinkin yhtämittaisiin työsuorituksiin ja kyettävä tekemään nopeita ratkaisuja.

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös. Työnjohdolliset taidot korostuvat tekstiili-insinöörin työssä, koska toimialalla ihmisen työpanos on tärkeä.

Kielitaito on hyödyksi.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) tekstiili- ja vaatetustekniikkaan suuntautuen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, joka määräytyy tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen pätevyyden ja työsuhteen yhtäjaksoisen kestoajan perusteella.

Palkkaus perustuu Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen, joka on solmittu Kulutustavararyhmä ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä.

 

Työmarkkinatiedot
Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Tekstiili- ja vaatetusala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus työllistää noin 5 000 henkilöä tekstiilien ja vaatteiden teollisessa valmistuksessa sekä pienissä yrityksissä kuten ompelimoissa. Kokonaisuudessaan tekstiili- ja vaatetusala työllistää tätä enemmän, koska työpaikkoja on myös kaupan alalla.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä tuotantoa tehostavan ja työntekijöiden tarvetta vähentävän automaation yleistyttyä. Kilpailun kiristyessä markkinoilla tuotantoa on siirretty ulkomaille alhaisempien työvoimakustannusten maihin. Suomeen on jätetty monissa tapauksissa vain tuotesuunnittelu ja markkinointi.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoon ja siten myös työllistävyyteen vaikuttavat kuluttajien ostokäyttäytyminen eli alan kotimaisten tuotteiden ja palveluiden tai tuontituotteiden kysyntä, asiakkaina olevien toimialojen kuten auto- ja rakennusteollisuuden toiminnan vilkkaus sekä talouden suhdanteet.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan lähinnä eläkkeelle jäävien tilalle. Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksilla voidaan työllistyä myös kaupan alalle esimerkiksi vaatteiden, tekstiilien tai kankaiden myyntiin tai maahantuojien palvelukseen.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
insinööri
käyttöinsinööri
osastoinsinööri
tekstiili- ja vaatetusalan insinööri
vaatetusinsinööri