Matkailutoimen johtaja

Johdanto

Matkailutoimen johtaja suunnittelee, koordinoi ja johtaa matkailutoimintaa kaupunkien ja kuntien matkailutoimistoissa sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa matkailuorganisaatioissa. Työ edellyttää laajan matkailualan tuntemuksen lisäksi mm. markkinointiosaamista, organisointitaitoja ja johtamistaitoja.

Työtehtävät

Matkailutoimen johtajalla on kokonaisvastuu kunnan, kaupungin tai jonkin alueen matkailupalvelujen kehittämisestä ja markkinoinnista. Keskeistä työssä on matkailutoiminnan ja matkailupalvelujen strateginen suunnittelu, kehittäminen ja räätälöinti asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Matkailutoimistot, matkailuneuvonnat ja matkailuorganisaatiot antavat matkailuneuvontaa. Matkailijoille annetaan tietoa paikkakunnan nähtävyyksistä sekä matkailupalveluista kuten majoituskohteista, ravintoloista, kahviloista, museoista, gallerioista, ohjelmapalveluista ja esimerkiksi pyöräilyreiteistä. Nämä toimistot usein myös markkinoivat, myyvät ja välittävät matkailupalveluja.

Matkailutoimen johtaja on vastuussa matkailuneuvonnasta ja matkailupalveluista, kuten lippujen myynnistä, majoitusvarauksista sekä opas- ja muiden palveluiden toiminnasta. Myös erilaisten varaus- ja tietojärjestelmien kehittäminen kuuluu yleensä matkailutoimen johtajan vastuulle.

Oman alueen matkailukohteiden myynti ja markkinointi on olennainen osa matkailutoimen johtajan työtä. Paikalliset matkailukohteet voivat olla hyvin erilaisia museoista kansainvälisiin kongressikeskuksiin ja huvipuistoihin.

Matkailutoimen johtaja ideoi yhdessä yritysten ja kuntien eri hallinnonalojen kanssa uusia vetovoimakohteita. Tehtäviin kuuluu etsiä alan yrittäjiä sekä kehittää kohteita, tuotteita ja matkailijoiden tarvitsemia palveluja. Matkailutoimen johtaja vastaa markkinointiyhteistyöstä paikallisten matkailuyritysten kanssa ja vetää erilaisia markkinointikampanjoita.

Työtä tehdään sekä toimistossa tietotekniikan ja puhelimen avulla että eri matkailukohteissa. Työhön kuuluu paljon neuvotteluja ja kokouksia yhteistyötahojen kanssa, jolloin toimistotyöt joutuu usein tekemään iltaisin.

Työ on pääasiassa päivätyötä, mutta varsinkin keväällä ja kesällä työpäivät voivat venyä pitkiksi. Työ on yhä enemmän projektiluonteista. Varsinkin isommilla paikkakunnilla matkailutoimen johtajan työ on hyvin liikkuvaa. Asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien luokse saattaa joutua matkustamaan kauaskin.

Työpaikat

Matkailutoimenjohtajia työskentelee kaupunkien ja kuntien matkailutoimistoissa, muissa alueellisissa ja valtakunnallisissa matkailuorganisaatioissa sekä matkailuyrityksissä ja matkailujärjestöissä.

 

Työn vaatimukset

Matkailutoimen johtajalla on yleensä pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisista matkailualan tehtävistä.

Matkailutoimen johtajalta edellytetään laajaa matkailualan asiantuntemusta. Ammatissa on tunnettava hyvin oman alueen matkailupalvelut, niiden heikkoudet ja vahvuudet sekä kehitysmahdollisuudet.

Matkailutoiminnan johtaminen edellyttää hyviä esimies- ja johtamistaitoja sekä organisointikykyä, neuvottelutaitoja sekä markkinointi- ja myyntitaitoja.

Verkostomainen työskentelytapa on matkailutoimen johtajalle tarpeen. Matkailutoimen johtajalla on oltava laajat kontaktit yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin.

Työssä tarvitaan sosiaalisia taitoja. Työssä on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja kyettävä työskentelemään heidän kanssaan.

Ammatissa tarvitaan asiakaskeskeistä asennetta. Asiakkaiden odotukset ja tarpeet on osattava tunnistaa ja täyttää. Matkailupalvelut ja tuotteet on osattava räätälöidä asiakkaiden muuttuvien odotusten ja tarpeiden mukaan.

Matkailutoimen johtajan on tunnettava asiakkaiden kulttuuritausta ja hänellä on oltava monipuolinen kielitaito.

Aloitteellisuus, luovuus, joustavuus ja pitkäjännitteisyys ovat keskeisiä vaatimuksia. Työssä tarvitaan myös ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä käsitellä, omaksua ja hallita suuria tietomääriä.

Paineensietokyky on myös tarpeen, sillä ammatissa on kyettävä työskentelemään tehokkaasti myös kiireisessä työrytmissä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Ammatti edellyttää jatkuvaa oman ammattitaidon kehittämistä ja uuden opiskelua.

 

Koulutus

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voi opiskella matkailututkimusta. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Useat yliopistot muodostavat yhdessä matkailualan verkostoyliopiston. Matkailualan verkostoyliopisto järjestää matkailualan monitieteistä perus- ja jatkokoulutusta sekä edistää matkailualan tutkimusta.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoimintaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kunnilla ja valtiolla palkkausjärjestelmät perustuvat tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisista tulospalkkioista. Palkat määräytyvät virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Yrityksen palveluksessa palkka määräytyy alan omien työehtosopimusten mukaan. Matkailutoimen johtajalla voi olla myös sopimuspalkka.

 

 

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

matkailun toimialajohtaja
matkailusihteeri
matkailujohtaja
kongressipäällikkö
toimitusjohtaja
matkailupäällikkö
restonomi AMK
yhteiskuntatieteiden maisteri