Hiihtokeskustyöntekijä

Johdanto

Hiihtokeskustyöntekijä hoitaa hiihtokeskuksen toimintaan kuuluvia tehtäviä. Työ voi olla asiakaspalvelussa tai välinevuokraamossa työskentelyä, hissityöskentelyä, rinneajoa, huoltotöitä tai päivystystä. Työ edellyttää viihtymistä ulkotyössä, vastuullisuutta, asiakaspalvelutaitoja ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Hiihtokeskustyöntekijän tehtävät vaihtelevat hiihtokeskuksen koon mukaan. Tehtäviin kuuluu työskentelyä hiihtokeskuksen asiakaspalvelussa, välinevuokraamossa tai hisseillä sekä päivystäjänä, rinneajossa tai huoltotöissä toimimista. Suuremmissa keskuksissa työskennellään yhdessä toimipisteessä, pienemmissä vuoroittain kaikissa.

Välinevuokraamossa vuokrataan suksia, lumilautoja ja monoja sekä hoidetaan lipunmyyntiä. Hiihtokeskustyöntekijä neuvoo ja opastaa asiakkaita välineiden valinnassa ja turvallisessa käytössä. Hän huoltaa ja kunnostaa välineitä, valvoo niiden kuntoa sekä pitää vuokraustilat järjestyksessä ja siisteinä.

Hissillä työskennellessään hiihtokeskustyöntekijä valvoo hissin toimintaa ja opastaa asiakkaita hissin turvallisessa käytössä.

Päivystäjänä toimiessaan hiihtokeskustyöntekijä tarkistaa hissien toimivuuden ennen rinteiden avaamista ja rinteiden sulkemisen jälkeen. Tarvittaessa hän korjaa ja huoltaa vetolaitteita sekä tekee lumitöitä. Hän myös päivystää mahdollisten onnettomuuksien varalta, antaa ensiapua ja noutaa loukkaantuneita rinteestä.

Rinneajossa hiihtokeskustyöntekijä vastaa rinteiden kunnossapidosta. Ensimmäisten pakkasten saapuessa aloitetaan suuritöinen rinteiden lumetus. Työhön kuuluu huolehtimista rinteiden lumetuksesta sekä rinteen ajamista rinnekoneella tasaiseksi.

Syksyllä ennen hiihtokauden alkua hiihtorinteet hoidetaan kesän jäljiltä talvikuntoon, ne muun muassa siistitään korkeasta kasvustosta. Rinnekoneet ja lumetuskoneet huolletaan, hissit tarkastetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Hiihtokeskuksen tilojen järjestelyt, maalaaminen, lippujen teettäminen ja muut pienet huoltotoimet kuuluvat siirtymäkaudella hiihtokeskustyöntekijän moniin töihin.

Työ on vaihtelevaa ulkotyötä, johon kuuluu sekä itsenäistä työskentelyä että töitä ihmisten kanssa. Välinevuokraamossa on samanaikaisesti useampi työntekijä, samoin rinneajossa. Hiihtokeskustyöntekijä työskentelee yleensä rinnepäällikön alaisuudessa. Yhteistyötä tehdään myös muun matkailualan henkilöstön kanssa.

Työajat vaihtelevat rinteiden aukioloaikojen mukaisesti. Hissi- ja välinevuokraamotyö on päivätyötä, rinnetyö ilta-, yö- ja aamutyötä. Lämpötilalla yleensä on ratkaiseva vaikutus työtehtäviin. Työ on sesonkiluonteista, ja hiihtokeskukset ovat auki lumitilanteen mukaisesti syksystä kevääseen. Pieni osa hiihtokeskustyöntekijöistä työskentelee myös kesäisin tehden erilaisia huolto- ja korjaustöitä.

 

Työpaikat

Hiihtokeskukset.

 

Työn vaatimukset

Hiihtokeskustyöntekijältä edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja ja ryhmätyötaitoja sekä kielitaitoa.

Työssä tarvitaan palvelualttiutta sekä kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Ammatissa tarvitaan myös itsenäistä työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä järjestelykykyä ja reippautta.

Työssä on osattava toimia joustavasti vaihtelevien tilanteiden ja asiakkaiden mukaisesti.

Työ vaatii koneiden varmaa tuntemusta, jota auttaa tekninen osaaminen ja kyky omaksua nopeasti uusia asioita. Työssä käytetään päivittäin moottorikelkkaa.

Työssä tarvitaan melko hyvää fyysistä kuntoa, sillä tehtävät ovat ajoittain raskaita.

Pääosin ulkona tapahtuva työskentely vaatii sopeutumista vaihteleviin sääoloihin.

 

Koulutus

Työnantaja perehdyttää hiihtokeskustyöntekijän tehtäviinsä.

Pohjakoulutuksena hiihtokeskustyöntekijällä saattaa olla esimerkiksi jokin sähkö- tai rakennusalan koulutus.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Alalla noudatetaan hiihtokeskusalan työehtosopimusta. Käytössä on 3-portainen työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkka voi olla kuukausipalkka tai tuntipalkka.

 

 

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

rinnetyöntekijä
hiihtohissin hoitaja

 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry http://www.mara.fi/
Visit Finland http://www.visitfinland.fi/
Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry http://www.ski.fi/