Vähittäiskauppias

Johdanto

Vähittäiskauppias on yrittäjä, joka ostaa tavaraa esimerkiksi tukkuliikkeistä ja myy tuotteet edelleen kuluttajille. Myynti tapahtuu esimerkiksi marketeista, myymälöistä, liikkeistä ja kioskeista. Tuotteet vaihtelevat liikkeen mukaan ruokatarvikkeista kodinkoneisiin. Vähittäiskauppiaan työssä tarvitaan kaupan käytäntöjen, toimialan ja tuotteiden tuntemusta. Esimiesosaaminen sekä yrittäjä- ja asiakaspalveluhenkisyys ovat tarpeen.

Työtehtävät

Vähittäiskauppias toimii itsenäisenä yrittäjänä, mutta kuuluu yleensä johonkin kauppaketjuun tai -ryhmittymään. Hän on tällöin sitoutunut ketjun toimintatapaan, yhteisiin tuotevalikoimiin sekä osittain yhteisiin tilauksiin ja markkinointiin.

Vähittäiskauppias ostaa tavaraa tukkuliikkeistä, maahantuojilta, teollisuudelta sekä tuottajilta, esimerkiksi maanviljelijöiltä, ja myy tuotteet edelleen kuluttajille.

Myynti tapahtuu tavarataloista, marketeista, valinta- tai palvelumyymälöistä, myymäläautoista, kioskeista, postimyyntiliikkeistä, tori- tai hallikaupasta jne. Tuotteet vaihtelevat vastaavasti ruokatarvikkeista kodinkoneisiin ja koruihin.

Vähittäiskauppiaan työtehtävät vaihtelevat suuresti yrityksen toimialan ja koon mukaan. Pienessä myymälässä kauppias tekee sisään ostoja ja palvelee itse asiakkaita sekä vastaa monista käytännön tehtävistä. Suuressa myymälässä kauppiaalla on hoidettavanaan paljon mm. markkinoinnin suunnittelua ja seurantaa sekä henkilöstöasioita.

Vähittäiskauppiaan työssä keskeistä on yhteydenpito asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin. Muita tehtäviä ovat budjettien laadinta, markkinointisuunnittelu, kilpailutilanteen, hintojen, myyntiraporttien ja kannattavuuden seuranta sekä tuotevalikoimien ja myymälätilojen kehittäminen, myynninedistäminen ja esimiestehtävät.

Työyhteisön henkilömäärä riippuu pitkälti liikkeen tai myymälän koosta: kioskissa tai myyntikojussa ei välttämättä työskentele muita kuin yrittäjä itse. Suuressa marketissa vähittäiskauppiaan alaisuudessa voi työskennellä useita kymmeniä, jopa satoja henkilöitä kassa- ym. tehtävissä.

Pienissä liikkeissä kauppias työskentelee pääosin myymälätiloissa. Suurissa liikkeissä kauppias työskentelee enemmän toimistotiloissa kuin varsinaisissa myymälätiloissa.

Yrittäjän työpäivät ovat yleensä pidempiä kuin palkansaajilla. Kaupan alalla työajat ovat usein vaihtelevia, vuorotyö sekä ilta- ja viikonlopputyö on yleistä.

Työpaikat

Vähittäiskauppiaat ovat yrittäjiä. Työpaikkoja ovat vähittäiskaupan yritykset kuten tavaratalot, myymälät, liikkeet ja erikoisliikkeet, kioskit, tori- ja hallikaupat, myyntikojut jne.

 

Työn vaatimukset

Vähittäiskauppiaan työssä tarvitaan kaupan käytäntöihin liittyviä tietoja ja taitoja sekä toimialan tuntemista. Työssä tarvitaan myös syvällistä tietämystä myyntiartikkeleista.

Vähittäiskauppiaan on osattava luoda ja ylläpitää hyviä kauppasuhteita. Työssä tarvitaan myös neuvottelu-, organisointi- ja johtamistaitoja sekä laskennan ja markkinoinnin osaamista.

Kaupan alan työssä korostuvat asiakaspalveluhenkisyys sekä yhteistyön tekeminen ja vuorovaikutustaidot.

Yrittäminen edellyttää riskinottokykyä, ennakoivaa suhtautumista tulevaisuuteen sekä kykyä sopeutua kulloiseenkin markkina- ja kilpailutilanteeseen.

Taloudellinen vastuu tuloksista ja kiristynyt kilpailutilanne voivat aiheuttaa paineita.

 

Koulutus

Monet vähittäiskauppiaat ovat edenneet ammattiinsa työn kautta, mutta monilla on myös jokin kaupallisen alan koulutus.

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti, voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK).

Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös myynnin ammattitutkinto ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sekä markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä yrittäjän ammattitutkinto.

Ammatillista täydennyskoulutusta tarjoavat Markkinointi-instituutti sekä eri oppilaitosten yhteydessä toimivat täydennyskoulutusorganisaatiot jne. Lisäksi kaupan alan kursseja järjestävät kaupan alan yritysten omat koulutusorganisaatiot.

Palkkaus


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Vähittäiskauppiaan ansiotaso riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta.

 

Työmarkkinatiedot
Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Lähinimikkeet

autokauppias
ekonomi
erikoistavarakauppias
franchising-yrittäjä
kauppatieteiden kandidaatti
kauppatieteiden maisteri
kauppias
merkonomi
sekatavarakauppias
tradenomi
yrittäjä

 

 

Vähittäiskauppias