Luotsi

Johdanto

Luotsi opastaa aluksia mereltä satamiin ja päinvastoin. Myös alusten satamansisäiset siirrot laituripaikasta toiseen kuuluvat tehtäviin. Luotsi työskentelee aluksen komentosillalla yhteistyössä päällystön ja muun miehistön kanssa. Luotsi työskentelee Finnpilotissa jonkin luotsiaseman alaisuudessa. Luotsin vastuullinen työ vaatii merikapteenin pätevyyden, riittävän merikokemuksen ja lisäksi oman erityiskoulutuksen.

Työtehtävät

Luotsin tehtävänä on vahvistaa komentosiltamiehityksen osaamista ja tuoda alukset turvallisesti satamaan ja sieltä ulos. Luotsit opastavat aluksia ulko- ja sisäsaariston väylillä, satama-alueilla ja Saimaan vesistössä.

Kun alus saapuu rannikon tuntumaan, se vahvistaa luotsintilauksensa ajoissa ennen saapumistaan luotsipaikalle. Luotsipäivystys lähettää vuorossa olevan luotsin laivaan. Kulkuvälineinä matkalla alukseen ovat autot ja luotsiveneet, talvella joskus myös satamahinaaja tai jopa jäänmurtaja.

Säädösten mukaan luotsi on aluksen päällikön neuvonantaja, mutta käytännössä luotsi usein ottaa aluksen ohjauksen johtoonsa. Luotsin työ on erittäin vastuullista ja tarkkaa, virheistä voi aiheutua suuria vahinkoja alukselle tai ympäristölle, ja niitä seuraavat oikeusjutut voivat kestää useita vuosia.

Aluksella luotsi työskentelee osana komentosiltatiimiä, mutta useimmiten kuitenkin varsin itsenäisesti. Aluksen päälliköllä on kuitenkin kokonaisvastuu aluksestaan ja siten lopullinen päätäntävalta siitä, mitä jossain tietyssä tilanteessa tehdään.

Luotsi käyttää työssään erilaisia laiva-automaation valvonta- ja toimintalaitteita kuten ohjaus- ja navigointilaitteita, konevalvontajärjestelmiä, kompasseja, tutkia ja elektronisia paikannuslaitteita. Työssä käytetään myös radiolaitteita ja matkapuhelimia. Luotsilla on oltava mukanaan luotsausalueen kartat, ja niissä reittisuunnitelmat alueensa väylille.

Luotsausmatkojen kesto vaihtelee joidenkin lyhyiden väylien noin tunnista Saimaan väylien ja Turun saariston jopa kahdeksan tunnin luotsauksiin. Talvella Suomenlahden tai Perämeren rannikon talviväylällä luotsi voi joutua viivähtämään aluksella jopa huomattavasti pitempäänkin.

Erityisesti suuria aluksia satamaan kiinnitettäessä tai sieltä irrotettaessa käytetään hinaajia avustamaan toimenpidettä. Luotsi joutuu johtamaan tämän vaativan toiminnan, jotta alus selviää siitä vaurioitta.

Luotsiasemalle on nimetty luotsivanhin, joka toimii aseman hallinnollisena esimiehenä. Hänen tehtävänään on laatia mm. työvuoro- ja lomalistat ja vastata siitä, että työyhteisö toimii kaikin puolin normaalisti. Luotsiaseman miehitykseen kuuluu luotsien lisäksi kutterinhoitajia, jotka kuljettavat luotsit aluksiin ja noutavat heidät niistä pois.

Luotsit ja kutterinhoitajat työskentelevät viikon mittaisessa työvuorossa, jonka jälkeen on samanpituinen vapaa. Sen aikana luotsiasemalla työskentelee toinen työvuoro. Riippuen luotsiaseman sijainnista, osa tai koko henkilökunta asuu työvuoronsa ajan luotsiasemalla. Ulkoasemien vähentymisen myötä varsinkin luotsit voivat monesti toimia työvuorollaan kotoa käsin.

Luotsaukset työviikolla jakautuvat vuorolistan mukaan. Työtehtävät ajoittuvat laivaliikenteen mukaan välillä päiväaikaan, mutta pääsääntöisesti työskennellään öisin. Työtehtävien välissä luotsi levähtää luotsiasemalla.

Työpaikat

Finnpilot.

 

Työn vaatimukset

Luotsilta edellytetään merikapteenin pätevyys, riittävä merikokemus ja lisäksi erityiskoulutus.

Luotsin ammatissa joutuu käsittelemään aluksia ahtaissa kulkuväylissä ja hankalissa olosuhteissa.

Työ on erittäin vastuullista, sillä kalliin aluksen sekä rahdin lisäksi kyse on matkustajien, miehistön ja muiden merenkulkijoiden turvallisuudesta.

Luotsin työ vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta, valppautta ja huolellisuutta. Luotsi joutuu tekemään itsenäisesti ja nopeasti aluksen kulkuun liittyviä päätöksiä.

Vuodenaikojen vaihtelu asettaa vaatimuksia luotsin työlle. Kesällä valoa on lähes vuorokauden ympäri, talvella vain muutaman tunnin ajan. Syksyisin työtä haittaavat myrskyt, talvella jääolosuhteet. Keväällä jäiden sulaessa ja jääkenttien liikkuessa esiintyy usein sakeita sumuja.

Komentosiltatiimin jäsenenä työkielenä on useimmiten englanti. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi.

Luotsilta edellytetään kykyä tulla toimeen erilaisten, myös ulkomaalaisten ihmisten kanssa.

Laajasta yleistiedosta on ammatissa hyötyä.

Virheetön väriaisti ja hyvä näköaisti sekä fyysinen kunto tutkitaan kahden vuoden välein merimieslääkärin tarkastuksessa ja siihen liittyvässä kuntokokeessa.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon merikapteeni (AMK).

Luotsin toimeen valitut saavat Finnpilotissa vielä erillisen koulutuksen tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jossa luotsioppilas tekee harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa sekä harjoittelee simulaattorissa.

Luotsi voi siirtyä tai hänet voidaan siirtää asemalta toiselle, jolloin hän tarvitsee useamman kuukauden kouluttautumisen uuden alueen väylille.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin hän on Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä ohjauskirjalla saanut luotsausoikeuden.

Ohjauskirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on merikapteeninkirja; sellainen terveys ja kunto, joka vaaditaan kauppa-aluksessa kansipalveluksessa olevalta; harjoittelumatkoja ohjauskirjaan merkittävällä väylällä; Liikenteen turvallisuusviraston järjestämä hyväksytysti suoritettu tutkinto; Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymän henkilön vastaanottama koeluotsaus ohjauskirjaan merkittävällä väylällä molempiin suuntiin; tarvittava suomen ja ruotsin kielen taito.

Palkkaus

Palkka maksetaan kuukausipalkkana. Peruspalkka on kaikilla luotseilla samansuuruinen. Sitä kasvattavat kuusi ikälisää, paikkakuntakalleusluokka, asemakohtainen lisä, määrävuosikorotus, mahdollinen henkilökohtainen lisä, kielilisä ja suoriteosa, mailiraha, jonka osuus kuukausitulosta vaihtelee eri asemien työmäärästä johtuen varsin paljon. Luotsi voi jossain uransa vaiheessa saada luotsivanhimman tai varavanhimman toimen, jolla on pienehkö palkkaa nostava vaikutus.

Palkka perustuu Luotsausalaa koskevaan työehtosopimukseen.

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

merikapteeni
merikapteeni (AMK)
kutterinhoitaja
luotsivanhin

 

Luotsi