Kuorma-autonkuljettaja

Johdanto

Kuorma-autonkuljettajat ajavat monenlaista tavaraa paikasta toiseen kaluston vaihdellessa pienistä jakeluautoista loka-autoihin. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman käsittelyä, rahtikirjojen toimittamista sekä auton kunnossapitoa. Kuljettajia työllistävät pääasiassa kuljetusyritykset. Kuljettajan ammatti edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta, huolellisuutta, täsmällisyyttä ja palvelualttiutta.

Työtehtävät

Kuorma-autonkuljettajat ajavat enimmäkseen jakelu- ja keräilykuljetuksia sekä tavara- ja maansiirtokuljetuksia lyhyillä tai keskipitkillä matkoilla. Tällöin tavara tai muu lasti kuljetetaan paikasta toiseen erilaisilla kuorma-autoilla ilman perävaunua.

Kuljettajan työ vaihtelee riippuen siitä mitä kuljetetaan. Esimerkiksi kaupan jakeluliikenteessä ajetaan elintarvikkeita ja muita tuotteita kaupoille, kioskeille, päiväkoteihin jne. Tällöin tehtäviin kuuluu tuotteiden siirtäminen rullakoilla, pumppukärryillä jne. lastauslaiturille tai myymälän säilytystiloihin asti.

Huonekaluliikkeen kuljetuksissa puolestaan asiakkaiden koteihin kuljetetaan huonekaluja, jolloin työhön kuuluu kantamista ja jopa tuotteiden kokoamista.

Maa-aineksien kuljetuksissa työ on soran, täyttömaan jne. kuljettamista sorakuopilta ja louhintapaikoilta rakennuspaikoille tai jätemaan kuljetuksia kaatopaikoille. Jätekuljetuksissa kuljetetaan kiinteistöjen ja laitosten kiinteitä ja nestemäisiä jätteitä kaatopaikoille ja puhdistamoille.

Ajamisen lisäksi kuljettajan tehtäviin kuuluu myös kuorman lastaus ja purkaminen lastauslaitureilla ellei tavaraa siirretä suoraan kyytiin trukeilla. Auto lastataan rahtikirjojen perusteella, mutta kuljettaja itse suunnittelee, miten tavarat sijoitetaan autoon. Toisaalta esimerkiksi maa-aineksia kuljetettaessa kuljettajan tehtäviin ei kuulu lavan täyttäminen, vaan kaivinkoneen kuljettajan.

Tehtäviin kuuluu myös kuljetusasiakirjojen, kuten rahtikirjojen vastaanottaminen kuormaa noudettaessa ja niiden toimittaminen eteenpäin kuormaa tuotaessa. Rahtikirjasta selviää mm. tavaran lähettäjä, vastaanottaja, rahdinkuljettaja, tavaran kuljetettavaksi ottamisen paikka ja määräpaikka, päivämäärä, tavaran selosteet ja kokonaispaino. Joskus kuljetukseen saattaa sisältyä myös tavaran rahastus.

Kuorma-autonkuljettajat huolehtivat itse myös auton kunnosta, huolloista, varaosien vaihdoista ja pienemmistä korjauksista.

Kuljetusyrityksissä kuljettajan lähin esimies on yleensä ajojärjestelijä. Ajon aikana kuljettajat työskentelevät yksin, mutta joissakin tehtävissä kuljettajalla voi olla apumies. Kuormia noudettaessa ja tuotaessa ollaan tekemisissä asiakasyritysten varasto- ja toimistohenkilöstön kanssa.

Ajon aikana kuljettajan työympäristö on kuorma-auton ohjaamo, hytti. Kuormia haetaan varastoilta, terminaaleista, teollisuuslaitoksista jne., ja ne toimitetaan asiakkaalle eri paikkoihin. Kuorma-autonkuljettajat ajavat sekä haja-asutusalueilla että asutuskeskuksissa suurimpien kaupunkien keskustoja myöten.

Paikallisiin ja pienempiin kuljetuksiin käytetään kuorma-autoa ilman perävaunua. Suurempiin pitkän matkan kuljetuksiin voidaan käyttää jopa 60 tonnia painavaa perävaunuyhdistelmää, mikä vaatii kuorma-auton ajo-oikeutta laajemman CE-ajo-oikeuden ja -kortin.

Työssä käytetään apuna mm. pumppukärryä, jolla tavaraa liikutellaan autoon ja autosta pois. Puhelin on tärkeä työväline yhteydenpitoon. Kuljettajalla on yhä useammin käytössään myös paikannuslaite reittien ja oman sijainnin selvittämiseen sekä mahdollisesti ajoneuvopääte, jolla saadaan tietoa kelistä, liikenteestä, tie- ja katuolosuhteista jne.

Työajat vaihtelevat, ja mikä tahansa työskentelyaika on mahdollinen. Lyhyitä matkoja ajettaessa suurempi osa työajasta saattaa kulua lastauksiin ja purkuihin kuin itse ajoon. Raskaiden ajoneuvojen ajo- ja lepoaika-asetus määrää enimmäisajoajat ja minimilepoajat kuljettajalle. Ajoaikoja valvotaan ajopiirturilla. Työtahdin sanelevat entistä useammin tiukat aikataulut, kun kuljetusyritykset kilpailevat nopeista toimitusajoista.

Työpaikat

Kuljetusyritykset. Kaupan alan yritykset. Teollisuus. Valtio. Kunnat. Suurin osa kuorma-autoilijoista on itsenäisiä yrittäjiä, jotka saavat tilauksensa joko suoraan asiakkailta tai kuljetuskeskusten kautta.

Työn vaatimukset

Kuorma-autonkuljettajan työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista, sillä hän on vastuussa rahdista, kalliista ajoneuvosta, liikenneturvallisuudesta ja ihmishengistä.

Kuljetukset on osattava hoitaa aikataulujen puitteissa joustavasti, turvallisesti ja taloudellisesti.

Kuljettajalta edellytetään vaihtuvien tilanteiden nopeaa arviointikykyä, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoa.

Kuljettajan on osattava lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan. Tyhjänä ajoa on vältettävä, koska se on epätaloudellista ja epäekologista.

Ammatissa tarvitaan palvelualttiutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä työssä ollaan päivittäin tekemisissä asiakasyritysten ja yhteistyötahojen henkilöstön kanssa.

Kuljettajalta edellytetään auton tekniikan tuntemusta, koska tehtäviin kuuluu myös auton pienempien vikojen korjaus- ja huoltotyöt.

Kuljettajan työ voi olla fyysisesti raskasta vaikeiden sääolojen, pimeyden, istumatyön, väsymyksen ja vedon vuoksi. Kireät toimitusajat ja pitkät työpäivät lisäävät työn rasittavuutta. Kuljettajan on tunnettava työsuojelusäädökset.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseen liittyvä ajokortti, jonka saamiseksi on määritelty terveysvaatimuksia. Kuljettajan työ edellyttää hyvää näköä ja kuuloa. Terveydentila tarkastetaan säännöllisesti.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon kuljetuspalveluihin suuntautuen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinnon. Koulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.

Puolustusvoimat kouluttaa osasta varusmiehiä kuljettajia.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Kuorma-auton kuljettamiseen tarvitaan C-ajokortti, joka suoritetaan autokoulussa. Yhdistelmäajoneuvon (rekan) kuljettajalla tulee olla CE-ajoneuvoluokan ajo-oikeus ja -kortti.

EU-säännös edellyttää tavaraliikenteessä uusilta kuorma-autonkuljettajilta perustason ammattipätevyyskoulutusta ja ammatissa jo toimivilta jatkokoulutusta 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat, joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009, mutta jatkokoulutus koskee myös perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautettuja.

Kuljetusyrittäjä tarvitsee koti- ja ulkomaisen tavaraliikenteen harjoittamiseen yhteisöluvan, jonka saamiseksi on käytävä liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä tavaraliikenteen yrittäjäkurssi.

Palkkaus

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaan työntekijän palkka määräytyy joko tuntipalkkana tai 2-viikkojakson palkkana. Peruspalkka määräytyy työkokemusvuosien, koulutuksen ja työtehtävän hoidossa käytettävän kuljetuskaluston mukaan. Päälle tulevat erilliset lisät, esimerkiksi Ilta- ja yötyölisät, vapaapäivätyölisä, myrkky- ja räjähdysainelisä ja erikoislisä.

Kuorma-autoalan työehtosopimus on solmittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen työnantajaliitto ry:n välillä. Kaupan palveluksessa olevien tavarankuljettajien palkkaus ja työehdot määräytyvät kaupan sopimuksen perusteella. Öljytuote- ja säiliöautoalan työehtosopimusta sovelletaan polttoaineen- ja kemikaalien kuljettajiin. Maanrakennusalan työehtosopimusta sovelletaan maanrakennusalan kuljettajiin. Kunnilla ja valtiolla on omat sopimuksensa.

Työmarkkinatiedot
Tieliikenne

Tieliikenteen työllisyyttä ylläpitää maantiekuljetusten välttämättömyys yhteiskunnan toimintojen sekä tuonnin ja viennin kannalta. Kuljetukset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuudelle, kaupalle, energiahuollolle, jätehuollolle ja terveydenhuollolle. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa sekä tavaroiden että ihmisten kuljetuksissa. Tieliikenne työllistää kokonaisuudessaan noin 150 000 henkilöä suoraan tai välillisesti (v. 2017).

Tavarankuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettajaa. Lisäksi alalla työskentelee arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Kuljetusalan yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä, sillä noin puolet niistä työllistää alle kymmenen henkilöä. Tavarankuljetuksissa suurin osa on yhden auton yrityksiä.

Henkilökuljetukset työllistävät linja-autoyrityksissä noin 13 000 linja-autonkuljettajaa ja muita alan tehtävissä toimivia. Linja-autoliikenne on pienyritysvaltaista. Bussiyritykset ovat enimmäkseen perheyrityksiä, joilla on tyypillisesti korkeintaan viisi linja-autoa. Työpaikkoja on paljon maaseudulla, mutta noin kolmannes linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä. Matkahuolto työllistää noin 700 henkilöä.

Taksiala työllistää noin 9 000 yrittäjää ja noin 5 000 päätoimista kuljettajaa sekä huomattavan määrän satunnaisesti kuljettajana toimivia. Tavallisimmin taksiyrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen yksi auto.

Tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Kuljetusalalta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä kuljettajia. Uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain noin 5 000, joista kuljettajia tavaraliikenteeseen noin 3 000 ja henkilöliikenteeseen noin 1 000, joiden lisäksi vielä muuta henkilöstöä eri tehtäviin. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Lähinimikkeet

autonkuljettaja
jakeluautonkuljettaja
jäteautonkuljettaja
kuljettaja