Pelituottaja

Johdanto

Pelituottaja ohjaa, koordinoi ja valvoo pelin kehitystä. Pelituottaja vastaa pelin saattamisesta markkinoille aikataulujen ja budjetin mukaan sekä siitä, että lopputuote vastaa asetettuja tavoitteita. Työssä tarvitaan koordinointitaitoja, suunnitteluosaamista ja esimiestaitoja sekä pelinkehitysprosessin tuntemusta. Talouden lisäksi työssä on tunnettava myös tekniikan ja pelitaiteen mahdollisuudet. Hyvät vuorovaikutustaidot ja viestintäosaaminen ovat ammatissa tarpeen.

Työtehtävät

Pelituottajan tehtävänä on koordinoida pelinkehitystä ja ohjata peliä kehittävää tiimiä. Pelituottaja valvoo pelin kehitystä projektin alusta sen loppuun asti. Pelituottaja on koordinaattori ja esimies, jonka vastuualueisiin kuuluu niin taloudellisia, teknisiä kuin taiteellisiakin asioita. Pelituottaja työskentelee joko pelejä kehittävän tai pelejä julkaisevan yrityksen palveluksessa.

Pelituottaja kokoaa tiimin, joka suunnittelee ja toteuttaa pelin. Hän välittää tiimille pelin idean, kertoo työnjaoista ja vastuualueista, välittää viestejä työryhmien välillä sekä tiedottaa aikatauluista ja budjetista. Työssä on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki tietävät missä mennään ja mitä tehdään.

Pelituottaja vastaa pelin saattamisesta markkinoille aikataulujen mukaisesti ja budjetin puitteissa. Pelituottaja on vastuussa myös siitä, että lopputuote vastaa asetettuja tavoitteita sekä teknisen ja taiteellisen laadun että pelattavuuden ja pelikokemuksen tarjoajana halutuille kohderyhmille.

Tehtäviin kuuluu mm. pelinkehityksen vaiheiden suunnittelua, aikataulujen laatimista, budjetointia ja kulujen seurantaa sekä sopimusten neuvottelua ja lisenssien hankintaa. Pelituottaja osallistuu myös tarvittavien työvälineiden ja ohjelmistojen hankintaan.

Pelituottaja pystyy vaikuttamaan peliin välittämällä omia ideoitaan sekä julkaisijan toivomuksia pelisuunnittelijalle sekä pelin taiteellisen ja teknisen puolen suunnittelijoille ja toteuttajille. Pelituottajat myös esittelevät peli-ideoita pelien julkaisijoille.

Pelituottaja valvoo pelin taiteellista toteutusta liittyen grafiikoihin, taiteeseen, ääniin ja musiikkiin, sekä teknistä toteutusta liittyen ohjelmointiin. Työnkuvaan kuuluvat myös pelin testausten järjestäminen sekä vaadittavien muutosten toteutuksen valvonta. Pelituottaja vastaa myös lokalisoinnin järjestämisestä, missä pelin tekstit, kuten valikot, viestit ja ohjeet käännetään kohdemarkkinoiden kielille.

Pelituottajan tehtäviin kuuluu toimia projektin aikana yhdyssiteenä pelin julkaisevan yrityksen johdon ja rahoittajien sekä peliä kehittävän yrityksen henkilöstön välillä. Hän välittää julkaisijalle tietoa esimerkiksi pelin kehityksen vaiheista ja mahdollisista ongelmista. Jos pelin kehittävä yritys julkaisee pelin itse, tämä tehtävä on talon sisäinen ja esimerkiksi rahoittajiin kohdistuva.

Eri projekteissa pelituottajilla voi olla erilaisia rooleja. Suurissa projekteissa voi olla useita pelituottajia, jotka projektista, työnjaosta ja omasta osaamisestaan riippuen vastaavat esimerkiksi ohjelmoinnin, grafiikoiden, äänien tai laadunvalvonnan osa-alueista. Vastuulla voi olla myös useiden eri peliprojektien valvonta.

Pienissä yrityksissä pelituottajan roolissa olevan tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi rahoituksen hankkimista pelinkehitykseen sekä markkinoinnin ja jakelun järjestämistä, monenlaisten juoksevien asioiden hoitamista ja jopa pelin manuaalin kirjoittamista.

Vastaava tuottaja on yleensä johtavassa asemassa yrityksessä tai yrityksen perustaja tai jossakin toisessa yrityksessä työskentelevä tuottaja-ammattilainen, jonka osaaminen hankitaan pelinkehitysprojektia varten. Hän pyrkii tekemään pelistä rahaa tuottavan menestyspelin.

Apulaistuottaja on vastaavan tuottajan apulainen, jonka tehtävät ovat samankaltaiset. Hän hoitaa tärkeitä tehtäviä kuten aikataulutusta sekä toimii yhdyshenkilönä vastaavan tuottajan ja työryhmän välillä. Linjatuottaja hoitaa käytännön asioita, joihin kuuluu esimerkiksi tiimin juoksevien asioiden hoitoa.

Pelituottaja työskentelee joko suoraan pelin taiteellisen ja teknisen puolen toteuttajien kanssa tai sitten näiden alueiden vastuuhenkilöiden kanssa, joita ovat esimerkiksi johtava ohjelmoija, peliartisti, pelisuunnittelija ja johtava testaaja.

Pelituottajat työskentelevät peliä kehittävän tiimin kanssa. Vaativien pelien kehitykseen ja toteutukseen voi osallistua satoja eri ammattilaisia, joita ovat pelisuunnittelijoiden lisäksi esimerkiksi peliohjelmoijat, peliartistit, jotka toteuttavat pelin grafiikat, äänisuunnittelijat ja pelitestaajat. Työhön kuuluu paljon tiimipalavereja.

Työtä tehdään pelistudiossa, julkaisijan tiloissa, kotona ja muissa ympäristöissä. Työssä käytetään esimerkiksi toimisto-ohjelmia ja puhelinta. Työ- ja vapaa-ajan erottaminen ei pelialalla ole aina selkeää, ja työpäivät ovat vaihtelevan pituisia. Työhön kuuluu matkustamista esimerkiksi tiimitapaamisten, messujen ja koulutusten vuoksi. Pelien markkinointiin kuuluu paljon eri tilaisuuksissa puhumista ja tuotteen esittelyä.

 

Työpaikat

Peliteollisuuden (pelialan, pelitoimialan) yritykset. Digitaalisiin peleihin keskittyneet pelistudiot ja muut pelialan yritykset kehittävät ja julkaisevat pelejä sekä tarjoavat peleihin liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluja sekä sisällöntuottamista ja koulutusta.

Työpaikkoja on myös peleihin liittyvää tutkimusta harjoittavissa yliopistoissa sekä alan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Myös alan järjestöt, kaupan ala ja media työllistävät pelialalla.

 

Työn vaatimukset

Pelituottajalle on hyötyä mahdollisimman laaja-alaisesta osaamisesta, joka koostuu esimerkiksi pelialan ja tietotekniikan osaamisesta, liiketoimintaosaamisesta ja markkinointitaidoista.

Pelituottajan on hallittava pelialalle ominaiset tuotantomenetelmät sekä tunnettava pelinkehitysprosessi.

Ammatissa on tunnettava myös peligenrejä, pelejä ja pelialustoja. Kiinnostus pelejä ja pelaamista kohtaan on eduksi.

Talousasioiden tuntemus on työssä tarpeen, samoin kirjanpidon osaaminen.

Markkinointiosaamisesta ja suhdetoimintaosaamisesta on ammatissa hyötyä.

Sopimusasioissa tarvitaan lakiasioiden perustuntemusta.

Esimiestaidot ovat ammatissa tarpeen, samoin koordinointitaidot ja suunnitteluosaaminen.

Tiimityössä tarvitaan hyviä ryhmätyötaitoja ja vuorovaikutustaitoja. Ammatissa tarvitaan myös oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja täsmällisyyttä.

Hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja tarvitaan mm. raportoinnissa ja dokumentoinnissa sekä tiimin ohjauksessa, sidosryhmille tiedottamisessa, neuvotteluissa ja tuotteen esittelyssä.

Pelin kehitys on pitkä prosessi, joka edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja ogelmanratkaisutaitoja.

Kyky innostaa ja tukea tiimiä sekä antaa palautetta rakentavasti on ammatissa tarpeen.

Työssä on hallittava ainakin toimisto-ohjelmistot. Ohjelmoinnin, animoinnin, graafisen suunnittelun jne. osaaminen etu.

Englannin kielen taito on kansainvälisellä pelialalla välttämätön.

Alan kehityksen jatkuva seuraaminen on tarpeen. Työssä tarvitaan halua oppia uutta.

Aikataulut ja taloudellinen vastuu edellyttävät hyvää stressinsietokykyä.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tietojenkäsittelyä ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa tai sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskellen. Media-alaa opiskellen voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

Pelialan koulutusta tarjoavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Yliopistoissa pelialan koulutusta (useimmiten tutkimusorientaatio) järjestävät Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LUT, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Tampereen yliopisto / TRIM / Game Research Lab.

Helsingin yliopistossa järjestetään pelialan kursseja tietojenkäsittelytieteessä. Alempi korkeakoulututkinto on filosofian kandidaatti, ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Aalto-yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon taiteen maisteri.

Jyväskylän yliopistossa on Pelit ja pelillisyys -maisterikoulutus. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa järjestetään pelialan kursseja. Oulun yliopistossa on tietojenkäsittelytieteen laitoksella pelitutkimusyksikkö. Tampereen yliopistolla on englanninkielinen maisteriohjelma, joka keskittyy internetiin ja peleihin. Turun yliopistossa tutkitaan pelejä useilla eri tieteenaloilla. Turun yliopistossa on tieteidenvälinen Up Your Game -pelitutkimusverkosto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä. Tehtävien vaativuuden lisäksi työntekijän kuukausipalkkaan vaikuttavat työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen.

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan myös Tietotekniikan palveluyritysten teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä. Teknisen toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaan.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys.

Työmarkkinatiedot
Peliteollisuus

Peliteollisuus työllistää Suomessa noin 2 750 ammattilaista (v. 2016). Alalla työskentelevistä noin viidesosa on naisia. Peliteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun. Pelitoimialan yritykset sijaitsevat enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, mutta viime vuosina eri puolille maata on syntynyt useita pelialan alueellisia keskittymiä.

Peliteollisuuden työllisyyteen vaikuttaa erityisesti suomalaisten pelituotteiden kysyntä maailmalla ja kotimaassa, mikä heijastuu työntekijöiden tarpeeseen varsinkin pelejä kehittävissä yrityksissä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat työllisyyteen esimerkiksi rahoitusten saamisten ja siten yritysten kasvumahdollisuuksien kautta. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut heikoissakin suhdannetilanteissa.

Yritysten henkilöstömäärän arvioidaan edelleen kasvavan liiketoiminnan kasvun myötä, mikä edellyttää uusien osaajien kouluttamista alalle. Peliteollisuuden työpaikkoihin tarvitaan korkeatasoista osaamista sekä jonkin osa-alueen erityisosaamista tai alan kokonaisuuden hallintaa.

Pelialan työpaikat ovat haluttuja, joten kilpailu työpaikoista on kovaa. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Kokeneista ja osaavista ammattilaisista on pulaa. Yrittäjyys tai esimerkiksi osuuskuntatoiminta tarjoavat yhden vaihtoehdon itsensä työllistämiseksi. Kansainvälinen peliala tarjoaa osaajille työllistymismahdollisuuksia myös ulkomailla.

Lähinimikkeet

apulaistuottaja
diplomi-insinööri
filosofian maisteri
insinööri
insinööri (AMK)
kehityspäällikkö
linjatuottaja
medianomi
medianomi (AMK)
pelisuunnittelija
sovelluskehittäjä
sovellussuunnittelija
producer
projektipäällikkö
teollinen muotoilija
toimitusjohtaja
tradenomi
tradenomi (AMK)
tuotantopäällikkö
tuotepäällikkö
tuottaja
vastaava tuottaja