Rakennusmestari

Johdanto

Rakennusmestarit työskentelevät rakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. töiden organisointia, hankintojen valmistelua ja kustannuslaskentaa. Rakennusmestareita työskentelee rakennusalan yrityksissä sekä kaupungeilla ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan ja säännösten tuntemusta, kustannuslaskennan osaamista sekä johtamis- ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Rakennusmestarit toimivat uudis- ja korjausrakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Kaikilla rakentamisen osa-alueilla on omat erityistyönjohtajansa, esimerkiksi LVI-töissä. Rakennusmestareita työskentelee myös kiinteistöjen ylläpidon parissa.

Työmaamestarit johtavat rakennustöitä eri kohteissa. He huolehtivat siitä, että työt tehdään suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa työnkuvaa.

Lain mukaan jokaisella rakennustyömaalla tulee olla rakennustöitä johtava ja valvova vastaava työnjohtaja (vastaava mestari). Hän ohjaa työn aikana tapahtuvaa suunnittelua, organisoi töitä, laatii aikatauluja ja valmistelee hankintoja.

Rakennusmestarin tehtäviin kuuluu myös kustannuslaskentaa sekä ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamista. Muita tehtäväalueita ovat esimerkiksi kalustosta huolehtiminen, aliurakoitsijoiden työn koordinointi ja reklamaatioiden hoitaminen.

Omakotityömailla asiakas haluaa usein myös muita palveluita rakennustyön valvonnan lisäksi. Niihin kuuluvat esimerkiksi rakennusluvan hakeminen, aliurakoitsijoiden kilpailuttaminen sekä jopa talopaketin ja materiaalien valinta.

Työmaan koosta riippuen samalla kohteella voi työskennellä useampia rakennusmestareita. Muiden työmaalla toimivien ammattilaisten määrä vaihtelee muutamasta jopa yli sataan. Rakennuksilla työskentelee mm. rakennusmiehiä, sähkömiehiä ja kalusteasentajia.

Suurissa kohteissa vastaavan mestarin / työnjohtajan alaisuudessa työskentelevät rakennusmestarit hoitavat omien vastuualueidensa työnjohdon, esimerkiksi sisätöiden tai työturvallisuusasioiden. Palavereja pidetään säännöllisesti muiden mestareiden, rakennuttajan ja aliurakoitsijoiden kanssa.

Työtä tehdään sekä sisällä että ulkona säällä kuin säällä. Osa työstä tehdään työmaatoimistossa. Tietotekniikka kuuluu rakennusmestarinkin työvälineisiin, sitä käytetään mm. kustannuslaskennassa sekä työmaaohjaukseen. Kehittyneet tietojärjestelmät antavat tietoa esimerkiksi rakenteista, kustannuksista ja aikatauluista.

Rakennusmestarin työ on useimmiten päivätyötä joka tehdään klo 7.00-15.30. Viikkotyöaika on 37,5-40 tuntia. Tarpeen vaatiessa tehdään ylitöitä. Työn vuoksi saattaa joutua ajelemaan eri kohteiden välillä.

 

Työpaikat

Rakennusliikkeet. LVI-yritykset. Kaupunkien ja kuntien rakennusosastot tms.

 

Työn vaatimukset

Rakennusmestarin on tunnettava rakennustekniikkaa (LVI-tekniikkaa erikoistumisesta riippuen).

Ammatissa on tunnettava rakentamista koskevat lait, säännökset ja määräykset. Myös työturvallisuusmääräykset, työlainsäädäntö ja erilaiset sopimukset on tunnettava.

Ammatissa tarvitaan kustannuslaskennan osaamista.

Työnjohtajana mestari tarvitsee esimiestaitoja, kykyä organisoida töitä ja projektinhallinnan osaamista.

Vastaavan työnjohtajan on kyettävä tekemään itsenäisesti päätöksiä ja kantamaan vastuuta. Oma-aloitteisuus ja päättäväisyys ovat tarpeen.

Rakennusmestarin on kyettävä pitämään kymmeniä lankoja yhtä aikaa käsissään, sillä ilman tekijöitä, työvälineitä ja materiaaleja työmaa pysähtyy.

Hyvät yhteistyötaidot ovat rakennuksilla tarpeen. Asiakaspalvelutaitoja tarvitaan myös, sillä työhön kuuluu asiointia rakennuttajan ja asukkaiden kanssa.

Työ voi aiheuttaa stressiä varsinkin juuri ennen kohteiden luovutusta, jolloin kaiken pitää olla valmista sekä ongelmatilanteissa.

Koulutus

Rakennusmestareiden koulutusta annetaan ammattikorkeakouluissa. Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa voi suuntautua rakennustekniikkaan tai LVI-tekniikkaan. Tutkinto on rakennusmestari (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennustekniikkaa tai talotekniikkaa ja suorittaa tutkinnon insinööri (AMK).


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus perustuu Rakennusalan toimihenkilöiden, Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden ja Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksiin. Alalla käytetään myös provisiopalkkausta.

 

Työmarkkinatiedot
Talonrakennusala

Talonrakennusala työllistää noin 135 000 työntekijää, toimihenkilöä ja yrittäjää uudisrakentamisessa, korjausrakentamisessa ja rakennuttamisessa. Noin kolmasosa rakennustyömailla työskentelevistä on pääurakoitsijoiden palveluksessa, loput aliurakoitsijoiden tai vuokratyönantajien palkkalistoilla. Ala on pienyritysvaltainen.

Talonrakennusalan työllisyyttä ylläpitää uudisrakentaminen, jossa rakennetaan uusia asuinrakennuksia ja muita rakennuksia. Korjausrakentaminen työllistää yhä enemmän. Vanhempaa rakennuskantaa pidetään kunnossa esimerkiksi peruskorjauksin, minkä lisäksi rakennuksille tehdään perusparannuksia ja uudistamista.

Rakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti rakentamisen määriin, ja sitä kautta työntekijöiden tarpeeseen. Rakennustoiminnan vilkastuessa alalle tarvitaan enemmän työntekijöitä. Työllisten määrä vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan, sillä rakennustoiminta on osittain kausiluonteista. Työttömyyttä esiintyy yleensä eniten talvisin, vähiten kesäisin ja syksyisin.

Ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta lisää lähivuosina monien työntekijöiden ja toimihenkilöiden siirtyminen eläkkeelle.

Lähinimikkeet

kenttämestari
mestari
pientalovastaava
projektipäällikkö
rakennustarkastaja
työmaamestari
työmaapäällikkö
työnjohtaja
vastaava työjohtaja

Rakennusmestari