Ahtaaja

Johdanto

Ahtaaja työskentelee satamassa purkaen ja lastaten laivoja ja proomuja kuormauskoneiden ja nostureiden avulla. Tehtäviin voi kuulua myös seurantakirjanpitoa ja asiakaspalvelua. Ammatissa tarvitaan muun muassa vastuullisuutta, huolellisuutta, valppautta ja ryhmätyötaitoja.

Työtehtävät

Ahtaaja purkaa ja lastaa satamassa laivoja ja proomuja. Tavaroiden kuten esimerkiksi konttien ja paperirullien siirtely laivasta varastoon ja sieltä eteenpäin sekä aluksen lastaaminen tehdään koneellisesti trukeilla ja nostureilla.

Työvälineinä käytetään raskaita ja suurikokoisia kuormauskoneita, kuten lukkeja, vastapainotrukkeja, konttikurottajia ja vetomestareita. Apuna käytetään myös tietotekniikkaa. Esimerkiksi konttilukin tietokonepääte antaa tietoa seuraavaksi tehtävistä työtehtävistä.

Ahtaajat tekevät myös kuormattavan tai purettavan lastin seurantakirjanpitoa. Pienissä satamissa kirjaus tehdään käsin, suurissa satamissa tietotekniikan avulla. Nykyään satamat pyrkivät palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin, joten ahtaajan työnkuvaan voi kuulua myös asiakaspalvelua.

Ahtaajat ohjaavat koneitaan itsenäisesti, mutta osana sataman logistista kokonaisuutta. Muut työvuorossa olevat ja satama-alueella liikkuvat on otettava koko ajan huomioon. Joissakin tehtävissä toimitaan ryhminä. Työt tehdään ahtaustyönjohtajan alaisuudessa.

Suurin osa työajasta työskennellään ulkona säässä kuin säässä. Työtä tehdään myös satamavarastoissa. Työlle on ominaista työpisteiden ja työskentelyolosuhteiden jatkuva vaihtuminen. Työ on vuorotyötä riippuen sataman aukioloajoista, vilkkaina liikenneaikoina tehdään myös ylitöitä.

 

Työpaikat

Satamat. Satamaoperaattorit.

 

Työn vaatimukset

Ahtaajan työ on vastuullista, sillä lasti on sijoitettava aluksen ruumaan ja kansille siten, ettei se pääse siirtymään kovassakaan merenkäynnissä.

Työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta mahdollisimman suuri määrä rahtia saadaan lastattua alukseen turvallisesti.

Suurten ja raskaiden työkoneiden kuljettajalta edellytetään myös valppautta, sillä ahtaustyössä on aina olemassa tapaturman mahdollisuus.

Ahtaustyö ja erityisesti laiva-ahtaus on ryhmätyötä, mikä edellyttää ryhmätyötaitoja.

Asiakaspalvelutehtävissä toimivilta ahtaajilta edellytetään palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Ammatissa on sopeuduttava vuorotyöhön ja aikataulupaineisiin sekä työpisteiden ja työskentelyolojen jatkuvaan vaihtumiseen.

Työ vaatii myös riittävän hyvää fyysistä kuntoa.

 

Koulutus

Ahtaajat saavat koulutuksensa työpaikoilla työnantajien toimesta.

Tilapäistyöläisille on järjestetty perehdyttämiskoulutusta. Myös lisäkoulutusta järjestetään esimerkiksi työturvallisuudesta.

Myös oppisopimuskoulutusta on järjestetty.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa lastinkäsittelyalan ammattitutkinto ja lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Työkoneiden kuljettamisen edellyttämät ajoluvat.

 

Palkkaus

Satamaoperaattorit ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien vakinaisten työntekijöiden palkka perustuu Satamaoperaattorit ry:n sekä Auto- ja kuljetusalan työtekijäliitto AKT ry:n välillä solmittuun työehtosopimukseen.

Palkkaperusteena on tuntipalkka. Työntekijät sijoittuvat palkkaryhmiin työkokemuksen ja henkilökohtaisen pätevyyden perusteella. Palkka muodostuu peruspalkasta ja lisistä. Palkkaan vaikuttavat myös vuorotyön ja ylitöiden korvaukset.

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lähinimikkeet

ahtaustyönjohtaja
koneahtaaja
konemies
jalkamies

 

 

 

Ahtaaja