Kaivinkoneenkuljettaja

Johdanto

Kaivinkoneenkuljettaja käyttää kaivinkonetta työmailla, joilla tehtävät vaihtelevat rakennusten perustusten tekemisestä teiden rakentamiseen ja putkistojen kaivantojen tekemiseen. Ammatissa tarvitaan mm. työkoneiden käyttö- ja huoltotaitoja, työpiirustusten lukutaitoa sekä oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Kaivinkoneenkuljettaja on maarakennuskoneenkuljettaja, joka käyttää työmailla erilaisia kaivinkoneita sekä tarvittaessa myös muita maarakennuskoneita. Kaivinkoneenkuljettaja suunnittelee ja toteuttaa työnsä piirustuksien mukaan. Työhön voi kuulua myös mittaus- ja merkintätöitä esimerkiksi lasermittausvälineillä.

Kaivinkoneenkuljettajia työskentelee esimerkiksi talonrakennustyömailla perustusten tekemisessä, infrarakentamisessa eli yhdyskuntarakentamisessa teiden rakentamisessa sekä vesijohto-, viemäri- ja kaukolämpöverkostoihin liittyvien kaivantojen tekemisessä ja tietoliikennekaapeleiden vetämisessä. Myös kunnostustöissä tarvitaan kaivinkonetta.

Kaivinkoneenkuljettajia työskentelee myös vesistöjen rakentamisessa ja kunnossapidossa, esimerkiksi ruoppauksessa ja vesiuomien kaivamisessa sekä mm. patojen ja penkereiden rakentamisessa. Ympäristörakentamisessa tehdään esimerkiksi meluesteitä. Metsänparannustöissä työnä on esimerkiksi kunnostusojitus. Maa-ainesten jalostamisessa tuotetaan kalliomursketta, hiekkaa ja soraa sekä seulottua hiekkaa ja multaa.

Kaivinkoneenkuljettajan on kyettävä työskentelemään työmaalla huolellisesti, taloudellisesti ja turvallisesti. Ammatissa on hallittava työkoneen turvallinen käyttö sekä osattava tehdä työt suunnitelmien, piirustusten ja mittausten mukaan, jotta vältyttäisiin henkilö- ja omaisuusvahingoilta sekä usein kalliiksi tulevilta korjaustöiltä.

Käytettävät työkoneet vaihtelevat työmaakohteiden ja tehtävien mukaan. Kaivinkoneet ovat maan muokkaamiseen tarkoitettuja koneita, jotka liikkuvat telaketjujen tai pyörien avulla. Kaivinkone voi olla myös traktori, johon on kiinnitetty kaivuvarsi. Kaivinkoneissa käytetään erilaisia kauhoja eri tarkoituksiin.

Kaivinkoneita voidaan käyttää myös purkutöihin ja maa-aineksen pehmittämiseen, jolloin ne varustetaan iskuvasaralla. Metsien hakkuutöissä kaivinkone voidaan varustaa hakkuupäällä. Kaivinkoneeseen voidaan asentaa myös ponttivasara ponttaukseen, jossa maahan upotetaan esimerkiksi erilaisia tukirakenteita tai paaluja.

Työssä voidaan käyttää työmaasta ja tehtävästä riippuen myös muita maanrakennuskoneita kuten pyöräkuormaajia, telaketju- tai puskutraktoreita eli katerpillareita, traktoreita, kuorma-autoja, jyriä jne.

Tehtäviin kuuluvat myös työkoneiden siirtojen valmistelut sekä ajamiset kuljetusalustalle ennen työmaalle saapumista ja sieltä lähdettäessä. Osa työkoneista on liikennekelpoisia, jolloin ne voidaan ajaa maanteitä pitkin työmaille. Raskaat ja telaketjuilla varusteet kaivinkoneet ja muut koneet siirretään kuorma-autojen perävaunuilla.

Kaivinkoneenkuljettaja tekee myös päivittäiset tarkastukset sekä koneen ennakoivat huollot ja puhdistamiset. Tehtäviin voi kuulua myös maanrakennustöissä käytettävien materiaalien vastaanottamista ja siirtämistä.

Koneiden ohjaamot eli hytit vaihtelevat varustelu- ja mukavuustasoltaan. Koneita ohjataan hallintalaitteiden kuten ohjauspyörän, joystick-ohjainten, polkimien, vipujen, painikkeiden, mittalaitteiden ja monitorien avulla. Kaivinkoneen puomissa voi olla antureita ja 3D-koneohjauslaitteita, joiden avulla paikallistetaan tarkasti koneen kauhan sijainti. Satelliittipaikannuksen avulla kaivinkone pystyy tekemään viivasuoraa työjälkeä.

Työkohteesta riippuen työtä tehdään yhdessä muiden maanrakennusalan ammattilaisten kanssa, joita ovat esimerkiksi kuorma-autonkuljettaja, apuna oleva lapiomies tai mittamies. Rakennuskohteissa työmaamestari vastaa kohteesta.

Työympäristö vaihtelee työmaiden mukaan. Työmaat vaihtuvat, kun tarvittavat maanrakennustyöt on tehty, joten työhön kuuluu myös matkustamista. Työ voi olla päivätyötä, mutta tarvittaessa työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin, etenkin urakoinneissa.

 

Työpaikat

Maanrakennusalan yritykset. Kunnat. Teollisuus. Yrittäjänä. Urakoitsijana.

 

Työn vaatimukset

Kaivinkoneenkuljettajan ammatissa on hallittava maanrakennuskoneiden käyttö. Työssä käytetään esimerkiksi kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa, traktoria ja kuorma-autoa.

Ammatissa on osattava myös huoltaa maanrakennuskoneita.

Rakentamisen ja maarakennustekniikan työsuunnitelmia ja piirustuksia on osattava lukea sekä suunnitella työjärjestys.

Ammatissa tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta ja oma-aloitteisuutta sekä vastuuntuntoisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Yhteistyötaidot ovat tarpeen työmailla, joilla voi työskennellä useita eri alojen ammattilaisia.

Asiakaspalvelutaitoja tarvitaan erityisesti yksityisasiakkaiden toimeksiannoissa.

Työ vaatii hyvää keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Työmaa saattaa sijaita liikenteen keskellä.

Työturvallisuusasioiden huomioiminen on keskeisen tärkeää, sillä ammatissa käytetään raskaita koneita, joissa on paljon voimaa.

Ammatissa tarvitaan hyvää avaruudellista hahmotuskykyä sekä normaalia näkö- ja kuuloaistia.

Työ vaatii myös riittävän hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä.

Ammatissa on sopeuduttava ulkotyöskentelyyn.

Työssä rasitusta voivat aiheuttaa mm. kiire ja turvallisuusvastuu, sillä työmailla on usein ohikulkevia ihmisiä ja ajoneuvoja.

Yrittäjänä toimivilta edellytetään yritystoiminnan tuntemusta liittyen esimerkiksi markkinointiin, budjetointiin ja verotukseen.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon suuntautuen maarakennuskoneenkuljettajaksi. Tutkintonimike on maarakennuskoneenkuljettaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto ja maarakennusalan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

T-, B- ja C-ajokortit. Tavaraliikenteen ammattipätevyyden suorittaminen luo edellytykset toiminnalle koneiden ja materiaalien siirroissa sekä mahdollistaa liikennetraktorin kuljettamisen.

 

Palkkaus

Maa- ja vesirakennusalalla palkka määräytyy maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen mukaan. Työehtosopimus on solmittu Infra ry:n ja Rakennusliiton välillä, ja sitä noudatetaan INFRA ry:n jäsenten ja sen työntekijöiden työsuhteissa lukuun ottamatta jäsenten teettämiä asfalttialan työehtosopimuksen piiriin kuuluvia töitä.

Työntekijän perustuntipalkka määräytyy palkkaryhmittelyyn sijoituksen perusteella. Palkkaryhmiä on kuusi, ja ryhmittelyn perusteena on työntekijän ammattitaito, joka ilmenee töiden vaativuudessa. Palkka voi perustua aika-, palkkio- tai urakkapalkkaan.

Aikapalkka muodostuu perustuntipalkasta ja työkohtaisesta lisästä. Palkkiopalkkauksessa perustuntipalkan lisäksi on sovittu palkkio, jonka suuruus määräytyy työntekijän tai ryhmän suorituksen perusteella. Urakkapalkkauksessa työntekijän tai ryhmän palkkaus on sidottu yksinomaan työntekijän tai ryhmän suoritukseen.

Yrittäjinä toimivilla tulot määräytyvät töiden määrän ja työn hinnoittelun mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Maa- ja vesirakennusala

Infrarakentaminen työllistää suoraan noin 45 000 ammattilaista. Alalla työskentelee esimerkiksi maarakentajia, maarakennuskoneenkuljettajia, rakennusmestareita, rakennusinsinöörejä, suunnittelijoita ja urakoitsijoita.

Infrarakentamisen työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve maamme infrastruktuurin kunnossapidolle, rakentamiselle ja suunnittelulle. Yhteiskunnan toiminta on riippuvainen esimerkiksi liikenneväylien ja energiaverkostojen toimivuudesta. Tuotannon tilaajia ovat enimmäkseen valtio ja kunnat sekä talonrakentamisessa ja kaivosalalla toimivat yritykset.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Talouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat kuitenkin nopeasti rakennus- ja kunnostushankkeiden määriin ja työllisyyteen. Toiminta on myös osittain kausiluonteista, sillä esimerkiksi teiden rakennus- ja päällystystöitä voidaan tehdä lähinnä lämpiminä vuodenaikoina. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia tulijoita. Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät.

Alalla on pulaa etenkin toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista maarakennuskoneenkuljettajista ja maarakentajista sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista yhdyskuntatekniikan rakennusmestareista ja insinööreistä, sillä näihin tehtäviin on koulutettu liian vähän osaajia. Pulaa on myös esimerkiksi silta‐, geo- ja kalliosuunnitteluun erikoistuneista suunnittelijoista ja projektijohtajista.

Ympäristönhuolto

Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen sekä jätevesihuollon tehtävissä. Ala työllistää lisäksi pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Työpaikkoja on myös ympäristövalvonnassa, jäte- ja kierrätysneuvonnassa, tutkimuksessa ja alan teknologiaa kehittävissä ja tuotteita valmistavissa yrityksissä.

Ympäristönhuollossa työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa, koska työpaikat sijaitsevat eri sektoreiden työnantajilla. Ala työllistää pääasiassa jätehuolto- ja vesihuoltoyrityksissä sekä kunnissa ja kuntayhtymissä. Työpaikkoja on myös valtion hallinnossa ja tutkimuslaitoksissa sekä alan järjestöissä.

Työpaikkoja on niin ikään ympäristöliiketoiminnassa, joka liittyy eri toimialojen yritysten ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuus valmistaa materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviä koneita ja laitteita. Palvelualoilla tuotetaan tutkimus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Rakentamisessa edistetään puolestaan energiatehokkuutta.

Työllisyyttä ylläpitää alan välttämättömyys yhteiskunnan toimivuuden kannalta sekä lakisääteisyys. Toiminnan on oltava jatkuvaa, sillä muuten ympäristön ja ihmisten terveys sekä luonto vaarantuvat. Kierrätyksessä työllisyyttä ylläpitää tarve säästää raaka-aineita uusien tuotteiden valmistuksessa sekä jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät jätehuollossa, jätteiden kierrätyksen tehtävissä sekä jäte- ja ympäristöneuvonnassa. Ammattitaitoisia ympäristötyöntekijöitä tarvitaan maa-alueiden ja vesistöjen kunnostukseen. Yritykset, kunnat ja muut alan toimijat rekrytoivat uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lähinimikkeet

kaivurinkuljettaja
katerpillarinkuljettaja
maanrakennuskoneenkuljettaja
maanrakennuskoneen kuljettaja
maarakennuskoneenkuljettaja
maarakennuskoneen kuljettaja
maarakennustyöntekijä
maanrakennustyöntekijä
pyöräkuormaajankuljettaja
yhdyskuntatyöntekijä
ympäristötyöntekijä
kaivinkoneurakoitsija

 

Kaivinkoneenkuljettaja