Luokanopettaja

Johdanto

Luokanopettaja tekee opetus- ja kasvatustyötä peruskoulussa. Hän suunnittelee ja toteuttaa opetuksen huomioiden opetussuunnitelman tavoitteet. Luokanopettajat antavat myös oppimisvalmiuksia edistävää esiopetusta. Työssä korostuu kasvattajan rooli. Luottamuksellisen suhteen luominen oppilaisiin on erityisen tärkeää.

Työtehtävät

Luokanopettaja opettaa peruskoulun luokkia 1-6, joiden oppilaat ovat iältään 6-12-vuotiaita. Perusopetus käsittää luokanopetuksen sekä aineenopetuksen. Luokanopettajan työssä korostuu kasvattajan rooli. Luokanopettaja on lapsen kanssa useita tunteja päivässä ja seuraa näin lapsen kehitystä usein kiinteämmin kuin muut opettajat.

Opettaja suunnittelee opetuksen, jonka tavoitteet määritellään opetussuunnitelmissa. Hänen täytyy olla selvillä opetuksen suunnitteluun liittyvistä virallisista ohjeista ja määräyksistä. Niihin tulleet muutokset on tarkistettava ja lisäksi on otettava huomioon edellisen lukuvuoden tulokset. Tuleva opetus suunnitellaan näiden pohjalta.

Luokanopettajat antavat myös esiopetusta. Esiopetuksen tehtävänä on parantaa lapsen oppimisvalmiuksia edistämällä suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä tukemalla lapsen persoonallisuuden kehittymistä. Keskeisenä tavoitteena on, että myös lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin puututaan riittävän varhain.

Esiopetuksessa työskentely perustuu leikinomaiseen, lapsen kehitystasosta lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen. Toiminnassa otetaan huomioon lapsen tarve mielikuvituksen ja leikin kautta oppimiseen.

Työympäristönä ovat koulun opetustilat. Työyhteisöön kuuluu koulun muita opettajia ja henkilökuntaa. Työssä ollaan tekemisissä myös lasten vanhempien kanssa. Luokanopettajan viikoittainen opetusvelvollisuus on 23 tuntia. Opetuksen suunnittelu- ja valmistelutyötä, kokeiden valmistelua ja korjausta yms. tehdään paljon myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpaikat

Peruskoulut (alakoulut).

 

Työn vaatimukset

Luokanopettajan on hallittava opetussisällöt, opetusmenetelmät ja -välineet.

Vuorovaikutustaidot ovat tarpeen ammatissa.

Luottamuksellisen ja välittömän suhteen luominen oppilaisiin on erityisen tärkeää luokanopettajan työssä.

Työssä tarvitaan lisäksi mielikuvitusta ja luovuutta.

Koululle ja opetukselle asetetut tavoitteet ovat hyvin laajoja, mikä tarjoaa opettajalle mahdollisuuden toteuttaa ja soveltaa opetustyössä omia ajatuksiaan.

Toisaalta tämä saattaa lisätä opettajatyön henkistä painetta.

Koulutus

Kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede tai kasvatuspsykologia.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Luokanopettajan kelpoisuusehdot on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Esiopetusta voi antaa henkilö, jolla on luokanopettajan kelpoisuus. Esiopetusta antavien opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa ja sen muutoksissa.

Palkkaus

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri ves-/tes-sopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.

Luokanopettajien palkkaus määräytyy koulutuksen ja kelpoisuuden mukaan. Peruspalkkaa nostavat palveluvuosilisät, määräaikakorotukset ja opetustuntien määrä.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lähinimikkeet

ala-asteen opettaja
opettaja
peruskoulun luokanopettaja
peruskoulun opettaja
kasvatustieteen maisteri

 

 

 

 

 

 

 

 

Luokanopettaja