Erityisopettaja

Johdanto

Erityisopettajat ja erityisluokanopettajat antavat erityisopetusta sitä tarvitseville oppilaille. Oppilaat ovat eri-ikäisiä ja syyt erityisopetuksen tarpeeseen vaihtelevat. Työssä tarvitaan tietoa erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta sekä erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Erityisopettajia työskentelee peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

 

 

Työtehtävät

Erityisopettajan tehtävänä on opettaa psyykkisestä, fyysisestä tai muusta syystä erityisopetusta tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Perusopetuksessa erityisopetusta antavat erityisopettaja ja erityisluokanopettaja, esiopetuksessa erityislastentarhanopettaja.

Erityisopetuksen ja tukipalveluiden tarpeen voi aiheuttaa vammaisuus, sairaus, tunne-elämän häiriö, kehityksen viivästyminen, sosiaalinen sopeutumattomuus tai muu vastaava syy. Myös lahjakkaat oppilaat ja opiskelijat saattavat tarvita erityistä tukea opinnoissaan.

Erityisopettaja tekee työtä yksilöllisesti oppilaan tai opiskelijan kanssa, opettaa pienryhmää tai toimii samanaikaisopettajana toisen opettajan kanssa.

Perusopetuksessa erityisopettaja opettaa niitä yleisopetuksen oppilaita, joilla on lieviä oppimisvaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoituksen oppimisessa tai johonkin oppiaineeseen liittyviä oppimisvaikeuksia. Erityisluokanopettaja opettaa pienryhmässä niitä oppilaita, joilla on edellistä suurempia oppimisvaikeuksia.

Opetuksen lisäksi opettajien työhön kuuluu opetuksen ja opetusjärjestelyjen suunnittelu, tehtävien ja kokeiden tarkastaminen, oppilaan tai opiskelijan edistymisen arviointi ja seuranta sekä erilaisia kehittämis-, tuki- ja konsultointitehtäviä.

Erityistä tukea saaville oppilaille ja opiskelijoille laaditaan moniammatillisena yhteistyönä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Yhteistyö oppilaan/opiskelijan sekä huoltajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa on oleellisen osa erityisopettajan työtä.

Opettajan opetusvelvollisuus on virasta ja opetusaineesta riippuen 16-24 tuntia viikossa, mutta muuta kuin varsinaista opetustyötä tehdään paljon iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Työpaikat

Erityisopettajat työskentelevät peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

 

Työn vaatimukset

Erityisopettajan tehtävät edellyttävät tietoa erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta sekä sen merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykselle ja oppimiselle.

Opetus tulee antaa oppilaan ja opiskelijan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.

Opettajalta vaaditaan erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä, joustavuutta ja työn pitkäjännitteistä suunnittelua ja toteuttamista.

Opetuksen ja ohjauksen järjestäminen edellyttää yhteistyön tekemistä huoltajan, opettajien, oppilas- ja opiskelijahuollon edustajien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelijoina on myös aikuisia, jolloin tarvitaan perehtymistä aikuisten oppimiseen ja opiskeluun.

Ammatillisessa koulutuksessa työ edellyttää myös oman alan työelämän tuntemusta ja seuraamista.

 

Koulutus

 

Koulutus

Kasvatustieteen maisterin tutkinto erityispedagogiikkaan suuntautuen. Erityispedagogiikkaa voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Erityisopettaja voi hankkia erityisluokanopettajan pätevyyden suorittamalla perusopetuksessa opetettavien aineiden opintoja.

Ammatillisessa oppilaitoksessa ammatillisten opintojen opettajalla on oltava oman koulutusalansa korkeakoulututkinto tai muu opettajan pätevyyteen vaadittava ammatillinen tutkinto, opettajan pedagogiset opinnot sekä erityisopettajan opinnot.

Yhteisten opintojen opettaja saa erityisopettajan kelpoisuuden suorittamalla erityisopettajan opinnot.

Kelpoisuusehdot

Eri koulutusmuotojen erityisopettajien kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

Palkkaus perustuu työnantajasta riippuen Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimukseen, Yksityisen opetusalan työehtosopimukseen tai Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimukseen.

Erityisopettajan palkkaus vaihtelee sen mukaan, annetaanko opetusta peruskoulussa vai ammatillisessa oppilaitoksessa. Peruspalkkaan tulee palvelusvuosien myötä palvelulisät ja määräaikakorotukset.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lisäaineistot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähinimikkeet

erityisluokanopettaja
kasvatustieteen maisteri
opettaja