Katsastaja

Johdanto

Katsastaja on ajoneuvotekniikan asiantuntija, joka työskentelee katsastusasemalla. Tarkastustyön keskeisenä tavoitteena on tarkastaa erilaisten ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus ja liikenneturvallisuus. Katsastaja tarvitsee työssään teknistä osaamista, asiakaspalvelutaitoja ja vastuuntuntoa.

Työtehtävät

Katsastaja työskentelee katsastusasemalla. Katsastus on ajoneuvolle tehtävä tarkastus, joka tehdään käyttäen apuna havaintoja sekä erilaisia teknisiä apuvälineitä. Katsastustoiminnalla voidaan edistää liikenneturvallisuutta sekä pienentää ympäristöhaittoja päästöjä ja melua vähentämällä.

Katsastajan tehtävät on tarkoin määritelty lainsäädännössä, määräyksissä ja ohjeissa. Asiakas tuo autonsa katsastukseen joko ajanvarauksella tai katsastusasemasta riippuen suoraan ilman ajanvarausta. Kyse voi olla määräaikaiskatsastuksesta joka tehdään tavallisesti vuosittain tai sitten erikoiskatsastuksesta.

Katsastajan tehtävänä on arvioida ja tehdä päätös ajoneuvon kunnosta, vaatimuksenmukaisuudesta, hyväksyttävyydestä, liikenneturvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Katsastuksessa tarkastetaan myös ajoneuvon identiteetti sekä ajoneuvoliikennerekisteriin merkittyjen tietojen oikeellisuus sekä ajoneuvoverojen ja vakuutusmaksujen ajantasaisuus.

Katsastajan työtehtäviin vaikuttavat hänellä olevat katsastusoikeudet. Kevyen kaluston katsastusoikeuksilla työ kohdistuu ajoneuvoihin, joiden kokonaismassa on korkeintaan 3 500 kg, kuten henkilö- ja pakettiautoihin. Raskaan kaluston katsastusoikeuksilla voidaan katsastaa yli 3 500 kg kokonaismassaisia ajoneuvoja kuten kuorma-autoja.

Erikoiskatsastukset vaativat omat katsastusoikeutensa. Sellaisia ovat rekisteröinti- ja muutoskatsastukset, VAK/ADR-ajoneuvojen (vaarallisten aineiden kuljetus) hyväksyntä sekä paineilmajarrujen laaja tarkastus.

Työssä käytetään apuna mm. autonostinta, pakokaasuanalysaattoria, ajovalojen suuntauslaitetta, paineilmajarrujen tarkastuslaitetta ja käsityökaluja. Käsikäyttöisen tiedonkeruulaiteen avulla saadut tiedot syötetään radioyhteyden avulla tietokantaan.

Jos ajoneuvo ei täytä asetettuja vaatimuksia, katsastaja hylkää ajoneuvon. Määräaikaiskatsastuksessa hylätty ajoneuvo on jälkitarkastettava samalla katsastustoimipaikalla kuukauden kuluessa katsastuksesta. Jos aika on kulunut umpeen tai katsastus tehdään toisella katsastustoimipaikalla, katsastus on tehtävä kokonaan uudestaan. Katsastamattomalla ajoneuvolla ei saa ajaa.

Katsastaja työskentelee tarkastuksen aikana pääsääntöisesti hallimaisessa ympäristössä. Katsastusasemien tilat ja varustukset ovat erilaisia, ja katsastusprosessi on muokattu niille sopivaksi. Toimistossa käytetään raportoinnissa ja tiedonhaussa apuna tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä.

Tehtäviin voi kuulua myös erilaisia laitehuolto- tai korjaustöitä, kiinteistöhuoltotehtäviä ja toimistotehtäviä. Tarvittaessa katsastaja voi avustaa poliisia tienvarsitarkastuksien tekemisessä.

Työssä ollaan päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa. Katsastusaseman koosta riippuen työyhteisöön kuuluu muita katsastajia, katsastustoiminnasta vastaava henkilö, esimies, katsastusaseman päällikkö ja toimistosihteeri. Työaika riippuu katsastustoimipisteen aukioloajoista. Työaika voi olla normaali päivätyöaika tai iltavuoro. Myös lauantaityö voi tulla kyseeseen.

 

Työpaikat

Katsastusyritykset (katsastusasemat).

Työn vaatimukset

Katsastaja tarvitsee työssään ajoneuvotekniikan erityisosaamista.

Työssä on tunnettava katsastuksiin liittyvät lait, asetukset ja säännöt.

Katsastajan on hallittava eri katsastuslaitteiden käyttö.

Tietotekniikan ja tietojärjestelmien käyttötaito on tarpeen.

Tarkastustyössä tarvitaan tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuuntuntoa.

Asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Työssä tarvitaan sekä itsenäistä työotetta että yhteistyötaitoja.

Kielitaito on eduksi.

Katsastajan on tunnettava työpaikkansa laatuvaatimukset.

Työturvallisuudesta on huolehdittava.

Katsastajan on täydennyskouluttauduttava säännöllisin väliajoin.

 

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) ajoneuvotekniikkaan tai konetekniikkaan suuntautuen.

Katsastajalta edellytetään lisäksi työkokemusta autokorjaamoalalta tms. vähintään 6 kk ja erityinen katsastajan tutkinto.

Katsastajan peruskoulutuksena voi olla myös katsastustoimintaan soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto.

Erikoisammattitutkinnon suorittaneen on oltava läpäissyt automekaanikon, autoalan työnjohdon tai autokorimestarin erikoisammattitutkinto taikka muu vastaava, aiemmin eri nimikkeellä ollut ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto.

Ammattitutkinnon suorittaneen on oltava läpäissyt henkilöautomekaanikon, raskaskalustomekaanikon tai autokorimekaanikon ammattitutkinto taikka muu vastaava, aiemmin eri nimikkeellä ollut ajoneuvoalan ammattitutkinto. Ammattitutkinnon suorittaneen on mahdollisuus saada oikeudet vain määräaikaiskatsastusten sekä raskaiden ajoneuvojen laajojen jarrutarkastusten suorittamiseen.

 

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Katsastajan tutkinto, jonka suorittamiseksi on osallistuttava noin kahden viikon pituiseen koulutukseen kokeineen. Koulutukseen sisältyy myös 2-3 viikon opastettu työharjoittelu katsastusasemalla.

Kun katsastajantutkinto on suoritettu hyväksytysti, henkilöllä on lupa suorittaa henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastuksia. Katsastajan tutkinto suoritetaan erikseen kevyen ajoneuvokaluston määräaikaiskatsastuksia varten ja erikseen raskaan ajoneuvokaluston määräaikaiskatsastuksia varten. Katsastajan on ylläpidettävä osaamistaan osallistumalla täydennyskoulutukseen vuosittain.

Erikoiskatsastuksia varten katsastajan on osallistuttava kunkin alan erikoiskoulutukseen ja läpäistävä koulutusjakson päätteeksi kirjallinen koe. Erikoiskatsastuksia ovat kevyen ajoneuvokaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset, raskaan ajoneuvokaluston rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastukset, paineilmajarrujen tarkastukset ja vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen hyväksynnät.

 

 

 

Palkkaus

Autoalan Keskusliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien teknisten toimihenkilöiden palkka perustuu Autoalan Toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen joka on solmittu Autoalan Keskusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välillä.

Kuukausipalkka. Teknisen toimihenkilön palkka määräytyy hänen palkkaryhmänsä, toimen asettaman vastuun ja vaatimusten sekä hänen koulutuksensa, pätevyytensä, kykynsä, kokemuksensa, työsuoritustensa ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella.

 

 

Työmarkkinatiedot
Autoala

Autoalalla työskentelee yli 27 000 ammattilaista autokaupassa, huolto- ja korjaamotoiminnoissa sekä katsastuksessa. Kokonaisuudessaan autoala työllistää noin 45 000 henkilöä, kun mukaan luetaan vielä ajoneuvojen valmistus, auton osien ja varusteiden kauppa, moottoripyörien kauppa ja korjaustoiminta, ajoneuvojen vuokraus- ja leasingtoiminta, rengasala, vakuutusala ja viranomaistoiminta (v. 2017).

Autokaupan työllisyystilanne tukkukaupassa ja vähittäiskaupassa riippuu pitkälti siitä, miten kauppa käy. Siihen vaikuttavat esimerkiksi kuluttajien ostovoima, luottamus talouteen, autojen hinnat ja korkotaso. Huoltotoiminta, varaosamyynti ja katsastus työllistävät tasaisemmin, koska autot on pidettävä kunnossa.

Autoalan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin. Autoalalle tarvitaan uusia, osaavia työntekijöitä varsinkin eläkkeelle lähtevien tilalle. Vuosittain autoalalle tulee töihin noin 1 500 uutta ammattilaista. Autoalan työpaikat tulevat jatkossakin säilymään Suomessa, koska esimerkiksi autokauppa, korjaamotoiminta ja katsastukset ovat toimintoja, jotka on hoidettava paikan päällä.

Lähinimikkeet

katsastusmies
katsastusinsinööri
autoinsinööri
autotekniikkainsinööri
insinööri
autoteknikko
teknikko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Katsastaja