Logistiikkainsinööri

Johdanto

Logistiikkainsinöörit johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yritysten kuljetus- ja varastotoimintoja. Tehtävänä voi olla myös tuotantolaitoksen tarvitsemat ostot ja hankinnat, markkinointi tai tietovirtojen hallinta. Työpaikkoja on logistiikkapalveluita tarjoavissa yrityksissä sekä teollisuuden ja kaupan alalla. Ammatissa tarvitaan mm. logistiikkajärjestelmien tuntemusta, suunnitteluosaamista sekä esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Työtehtävät

Logistiikkainsinööri työskentelee usein tavaroiden kuljetuksen tai varastoinnin johto-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Käytännössä työ voi olla esimerkiksi kuljetusyrityksen työnjohtoa, varaston palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, huolintaa eli tuontia ja vientiä asiakirjoineen tai logistiikkayrityksen toiminnan johtamista.

Tehtävänimikkeet vaihtelevat yritysten ja vastuualueiden mukaan. Logistiikkaan suuntautuneen insinöörin tehtävänimike voi olla esimerkiksi kuljetussuunnittelija, huolintapäällikkö, kuljetuspäällikkö, logistiikkapäällikkö, materiaalipäällikkö, ostaja tai varastopäällikkö.

Logistiikan toimivuudella on suuri merkitys erityisesti teollisuudelle ja kaupan alalle. Logistiikassa on käytännössä kysymys siitä, että tuote pitää saada valmistajalta loppuasiakkaalle mahdollisimman pienin kustannuksin ja aikataulussa. Toimitusketjuun kuuluu ensin tuontikuljetus tuotantolaitoksesta logistiikkayritykseen, josta tuote jaellaan jakelukuljetuksina loppuasiakkaille, jotka ovat esimerkiksi vähittäiskauppoja.

Logistiikkainsinöörin tehtäväalueet ovat hyvin laajoja. Tavaroiden kuljetukset ja varastointi ovat näkyvimpiä logistisia toimintoja, mutta logistiikka käsittää kokonaisuudessaan materiaali-, tieto- ja rahavirtojen hallinnan. Työ voi kohdistua yhtä hyvin myös jakeluun, toiminnanohjaukseen, ostotoimintaan, toimitusketjun hallintaan, organisaatioiden toimintaan sekä logistisen ketjun hallintaan liittyviin toiminnanohjausjärjestelmiin.

Logistiikkainsinööri voi työskennellä esimerkiksi yrityksen hankintojen ja tuotannon parissa. Esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitos tarvitsee monenlaisia materiaaleja, laitteita ja henkilöstöä tuotannon pyörittämiseen.

Logistiikkainsinöörin työssä suunnittelu on keskeisen tärkeä tehtäväalue. Logistiikan suunnitteluun liittyvät kuljetettava tavara, kuljetuskalusto, kuljetusten seuranta- ja ohjausjärjestelmät, liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, varastot, varastonohjausjärjestelmät, liikenneturvallisuus, maantieteellinen sijainti, toiminnan ympäristövaikutukset sekä lainsäädäntö ja erilaiset alan sopimukset. Nämä kaikki on huomioitava suunnittelussa.

Logistiikan operatiivinen suunnittelu tähtää siihen, että päivittäiset kuljetukset ja muut logistiset toiminnot hoidetaan järkevästi. Varastopalveluissa työnä voi olla uusien asiakkaiden varastopalvelujen suunnittelu ja vanhojen asiakkaiden varastopalvelujen kehittäminen, varastoprosessien tehostaminen, varastopalvelujen kannattavuuden kehittäminen, palvelutason seuranta sekä varaston laitteiden ja henkilöstön hankinta.

Strateginen logistiikan suunnittelu on pitkäjännitteistä toimintaa, joka on sidoksissa yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Tehtävänä on esimerkiksi järjestelmien ja prosessien suunnittelu ja toteutus sekä toiminnan valvonta ja ohjaus kannattavaksi ja kustannustehokkaaksi.

Työtä tehdään toimistossa sekä logistiikkapalveluyritysten, kuljetusyritysten ja tuotantolaitosten osastoilla ja varastoissa. Työssä käytetään apuna mm. erilaisia tietojärjestelmiä. Työyhteisössä työskentelee mm. kuljettajia, varastomiehiä, kuljetussuunnittelijoita ja hallinnon henkilöstöä.

Tehtäviin kuuluvat neuvottelut eri osapuolten kanssa sekä yhteydenpito puhelimitse tai sähköpostitse. Työhön kuuluu usein matkustamista yhteistyökumppaneiden luokse. Työ on usein päivätyötä, mutta myös vuorotyötä tehdään.

Työpaikat

Logistiikkapalveluyritykset. Kuljetusyritykset. Varastopalveluyritykset. Huolintaliikkeet. Teollisuusyritykset. Kaupan alan yritykset. Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset. Satamaoperaattorit.

Työn vaatimukset

Logistiikkainsinöörin on hallittava tilaus-toimitusketjun kokonaisuus sekä logistiset järjestelmät.

Ammatissa on tunnettava kuljetuksiin, varastointiin, materiaalinkäsittelyyn, tietovirtoihin ja yritystalouteen liittyviä asioita.

Logistiikkainsinöörin on tunnettava kuljetuksissa ja varastoissa käytettävä teknologia sekä tietojärjestelmät, joilla toimintaa hallitaan.

Ammatti edellyttää johto-, esimies- ja suunnitteluosaamista.

Liiketaloudellinen osaaminen ja taloudellinen ajattelu ovat ammatissa tarpeen, sillä logistiikassa ollaan tekemisissä sekä tekniikan että talouden kanssa.

Logistiikkainsinöörin on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn esimerkiksi suunnitellessa ja dokumentoidessa, mutta myös ryhmätyöhön.

Vuorovaikutustaidot ovat työssä tarpeen.

Kansainvälisten tilaus- ja toimitusketjujen parissa työskentely edellyttää hyvää kielitaitoa sekä myös kulttuurien tuntemusta.

Aikataulut ja työhön liittyvä taloudellinen vastuu edellyttävät hyvää stressinsietokykyä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella logistiikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös liiketoiminnan logistiikkaa. Tutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa logistiikkaa voi opiskella teknisissä tieteissä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Yliopistoissa logistiikkaa voi opiskella myös kauppatieteissä. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Lisäksi voi tulla vielä yrityskohtainen osuus. Tavallisimmin käytössä on kuukausipalkka.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä yksilöllisesti työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.

Yrittäjinä toimivilla ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Suunnittelu- ja konsultointiala

Teknologiateollisuuteen kuuluva suunnittelu- ja konsultointiala työllistää Suomessa yli 50 000 ammattilaista, joiden lisäksi ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee noin 12 000 ammattilaista (v. 2016). Suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijapalveluita tarvitaan erityisesti teollisuudessa, talonrakentamisessa ja yhdyskuntarakentamisessa.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti teollisuuden suunnittelussa.

Koko teknologiateollisuus työllistää Suomessa yhteensä noin 285 000 ammattilaista. Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina samalla tasolla. Ulkomailla tytäryrityksissä työskentelee hieman yli 250 000 ammattilaista.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain lähes 30 000 osaajaa, joista noin puolella on korkeakoulututkinto ja puolella ammatillinen tutkinto. Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Osaamistason noususta johtuen korkeakoulututkinnon (yliopisto- tai AMK-tutkinto) suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan suhteessa eniten. Määrällisesti suurin tarve on ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
huolintapäällikkö
huolitsija
insinööri
insinööri (AMK)
kehityspäällikkö
konseptipäällikkö
konsultti
kuljetusesimies
kuljetuspäällikkö
kuljetussuunnittelija
logistiikan insinööri
logistiikkapäällikkö
logistiikkasuunnittelija
markkinointijohtaja
materiaalipäällikkö
ostaja
ostoassistentti
ostopäällikkö
suunnittelupäällikkö
terminaalipäällikkö
tuontisihteeri
tuotepäällikkö
varastopäällikkö
vientisihteeri

Logistiikan maailma www.logistiikanmaailma.fi

 

Logistiikkainsinööri