Bloggaaja

Johdanto

Bloggaaja kirjoittaa blogiinsa haluamistaan aiheista omalla tyylillään. Kirjoittamisen lisäksi työhön kuuluu ideointia, valokuvausta, kuvankäsittelyä ja blogin ylläpitoa sekä blogin lukijoiden kanssa kommunikointia. Työ vaatii kirjoitustaitoa ja muun sisällön tuottamisen osaamista sekä innostunutta otetta, halua yhteisöllisyyden luomiseen ja aktiivisuutta. Kaupallisen yhteistyön kautta blogilla on mahdollisuus saada tuloja. Suosituimmat bloggaajat voivat saada toimeentulonsa blogeillaan.

Työtehtävät

Bloggaaja pitää blogia, joka on verkkosivu, johon hän kirjoittaa esimerkiksi omasta elämästään, mielipiteistään tai itse valitsemistaan aiheista. Blogeissa on kirjoitusten lisäksi tyypillisesti kuvia ja videoita sekä linkkejä muihin blogeihin ja nettisivuille.

Bloggaajan työssä keskeistä on sisällön tuottaminen. Blogiin kirjoitetaan minämuodossa ja omalla tyylillä kirjoitusten ollessa usein henkilökohtaisia, spontaaneja ja ajankohtaisia. Blogi voi olla myös kirjoittajansa verkossa oleva päiväkirja. Monet blogit keskittyvät kuitenkin johonkin tiettyyn aiheeseen.

Blogi voi olla keskittynyt esimerkiksi parisuhteeseen, häihin, käsityöhön, muotiin, lifestyleen, ruokaan, liikuntaan, kirjoihin, taiteeseen tai yhteiskunnallisiin aiheisiin. Kirjoittamiseen voi kuulua paljonkin pohjatyötä ja perehtymistä aiheisiin, joita blogi käsittelee.

Joidenkin blogien aiheet liittyvät suoraan johonkin toimintaan, esimerkiksi kokkaamiseen, sisustamiseen tai liikuntaan. Nämä maailmat toimivat paitsi innoituksen lähteenä, myös käytännöllisenä blogin aineistona, jonka kanssa on työskenneltävä ennen kuin aihepiiristä voi kirjoittaa ja kertoa havainnoistaan, kokemuksistaan ja mielipiteistään.

Sisällön tuottamiseen kuuluu myös tarkoitukseen sopivien valokuvien ottamista ja kuvankäsittelyä. Blogeissa käytetään usein myös videoita, jolloin bloggaaja ottaa videokuvaa ja editoi sitä videonkäsittelyohjelman avulla. Tehtäviin kuuluu myös linkittää muita blogeja ja kirjoittajaa itseään kiinnostavia sivustoja blogiinsa. Kaikki sisältö on myös päivitettävä blogisivustolle julkaisualustan ylläpidon kautta.

Vlog on kokonaan videomuotoinen blogi, ja vastaavasti vloggaaja tai vloggari sen pitäjä. Valokuvablogin sisältönä ovat puolestaan valokuvat ja niihin liittyvät kommentit. Blogikirjan sisältö on peräisin kirjoittajansa blogista, joka on voitu alusta asti suunnitella kirjana julkaistavaksi.

Bloggaukseen kuuluu tärkeänä osana keskustelu blogin lukijoiden kanssa. Käytännössä se tarkoittaa blogiin saapuneiden viestien lukemista ja niihin vastaamista. Blogit voivat muodostua lukijoilleen tärkeiksi paikoiksi sosiaalisessa mediassa, mutta se edellyttää blogin pitäjältä kiinnostuksen herättämistä ja ylläpitämistä sekä aktiivista toimintaa yhteisöllisyyden luomisessa. Työhön kuuluu myös viestien moderointia.

Bloggaajan on ideoitava ja suunniteltava bloginsa huomioiden aihepiiri, kohderyhmä, ulkoasu, sisältö ja tyyli. Tähän liittyy myös julkaisualustan valinta. Blogi voi olla valmiilla julkaisualustalla tai blogiyhteisössä, mutta myös itselle suunniteltu ja toteutettu tilaustyönä tai jopa itse tehty sivusto.

Kaupallisessa yhteistyössä bloggaaja työskentelee mainostajien ja yritysten yhteistyökumppanina, jolloin hän saa eri tavoin tuloja bloginsa pitämisestä. Tämä perustuu esimerkiksi blogissa oleviin mainoksiin ja kävijämääriin tai kumppanuusmarkkinoinnissa kävijän siirtymiseen mainoksen kautta myyntisivulle, josta hän ostaa tuotteen, jolloin blogin pitäjä saa tietyn prosenttiosuuden.

Bloggaajat voivat tuottaa sisältöä myös muihin sosiaalisiin medioihin kuten esimerkiksi videopalveluihin, kuvien jakopalveluihin ja yhteisöihin. Osa bloggaajista kirjoittaa juttuja myös lehtiin tai verkkojulkaisuihin.

Bloggaaja työskentelee yleensä kotonaan, jossa työ tehdään käyttäen tietokonetta ohjelmistoineen sekä kameraa, videokameraa tai kännykkää. Kirjoittamista, ideointia ja blogin suunnittelua voi tehdä kaikissa tähän soveltuvissa paikoissa. Kuvausta tehdään vaihtelevissa ympäristöissä sisätiloissa ja ulkona. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi valokuvaajien ja yritysten edustajien kanssa.

Työajat ovat vapaat, mutta ammattimainen bloggaus käy kokoaikaisesta työstä. Aktiivinen bloggaaja joutuu tavallaan päivystämään blogin kanssa, sillä lukijoiden kysymyksiin ja palautteeseen on hyvä reagoida nopeasti. Työ- ja vapaa-ajan erottaminen on itsestä kiinni. Työhön voi kuulua matkustelua sisällön tuottamisen lisäksi esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tapaamisiin.

 

Työpaikat

Ammatinharjoittajina. Yrittäjinä. Eri toimialojen yritykset. Media-alan yritykset.

Työn vaatimukset

Bloggaajan on oltava kiinnostunut blogin pitämisestä ja innostunut käsittelemistään aiheista.

Bloggaajalta vaaditaan halua yhteisöllisyyden rakentamiseen ja kykyä aidon lukijasuhteen luomiseen.

Bloggaajan persoonan ja tyylin on oltava jollain tavalla kiinnostavia, mikä vaatii yleensä tietoista kehittämistä.

Blogi on osattava suunnitella huomioiden aihepiiri, kohderyhmä, blogialusta, sisältö, tyyli ja ulkoasu.

Sisällön tuottaminen edellyttää hyvää kirjallista viestintätaitoa, käytännössä yleensä suomen kielen hallintaa oikeinkirjoituksineen.

Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet on hallittava. Mikäli blogissa hyödynnetään videoita, on osattava myös videokuvata ja editoida.

Tietotekniikan käyttötaitojen lisäksi on hallittava blogin päivittämiseen käytettävä julkaisualusta.

Kaupallisen yhteistyön aloittaminen blogia rahoittavien yritysten kanssa vaatii tietämystä markkinoinnista ja sopimuksista. Tähän saa kuitenkin asiantuntija-apua eri tahoilta.

Bloggaaminen vaatii aktiivisuutta, sillä blogiin on tuotettava sisältöä säännöllisesti ja riittävän usein. Blogin lukijoille vastaamiseen ja heidän kanssaan keskusteluun on panostettava, sillä se on blogin suosion ja seuraamisen kannalta erittäin tärkeää.

Työ vaatii sekä sosiaalisuutta että oma-aloitteisuutta.

Bloggaajalta vaaditaan kykyä kestää ikävääkin palautetta. Suositulla bloggaajalla elämä muuttuu aina jossain määrin julkiseksi, eikä julkisuuskuvaa pysty kokonaan hallitsemaan.

Tuotteita ja palveluja esiteltäessä on säilytettävä kriittisyys.

Bloggaajan on seurattava blogeja ja maailman tapahtumia sekä kehitettävä tarvittaessa omaa osaamistaan.

Koulutus

Bloggaajille ei ole varsinaista tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta koulutusta järjestetään kursseina esimerkiksi verkossa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Bloggaajat ovat useimmiten harrastajia, jotka eivät saa tuloja blogin pitämisestä. Ne, jotka tienaavat blogillaan, saavat työstä useimmiten sivutuloja esimerkiksi opintojen rahoittamiseen tai ansiotyön tulojen päälle. Osa bloggaajista on kuitenkin päätoimisia. Bloggaajien tulot vaihtelevat paljon riippuen blogin suosiosta ja kaupallisesta yhteistyöstä.

Bloggaaja voi olla työsuhteessa, jolloin hänen tulonsa ovat palkkaa, joka tulee esimerkiksi portaalilta tai yhteistyöyritykseltä. Ammattimaiset bloggaajat ovat yrittäjiä, usein ammatinharjoittajia, jotka toimivat esimerkiksi toiminimellä. Heidän tulonsa ovat palkkiota, jota saadaan tehtyjen sopimusten mukaisesti yhteistyöyrityksiltä.

Tulot perustuvat esimerkiksi sivuston kävijämääriin tai sisältöihin, joissa esitellään tai arvioidaan jotakin tuotetta tai palvelua. Tuloja saadaan usein myös mainoksista ja yhteistyökampanjoista. Näiden lisäksi voidaan saada lahjoina tuotteita ja palveluja.

Työmarkkinatiedot
Mainos- ja markkinointityö

Markkinointiviestintä työllistää arviolta noin 3 000 henkilöä mainostoimistoissa, mediatoimistoissa, viestintätoimistoissa, digitoimistoissa ja tapahtumatoimistoissa (v. 2017). Suurimmissa yrityksissä työskentelee useita kymmeniä ammattilaisia, mutta alalla toimii paljon myös muutaman hengen yrityksiä. Työpaikat ovat pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.

Markkinoinnin ja mainonnan tehtävät työllistävät myös esimerkiksi kaupan alan, palvelualojen ja teollisuuden yrityksissä. Näissä työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa, koska työpaikat ovat eri toimialoilla. Suurissa yrityksissä on yleensä useampia näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä, keskisuurissa ainakin yksi. Pienissä yrityksissä markkinointia hoidetaan usein oman toimen ohella.

Työllisyyttä ylläpitää markkinointiviestinnän hyöty asiakkaille, sillä se auttaa näitä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan esimerkiksi myynnin osalta sekä julkisuuskuvan luomisessa.

Mainostoimistot ja muut markkinointiviestintää tekevät yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikoista vallitsee kova kilpailu, ja työntekijöistä on yleisesti ottaen ylitarjontaa koko maassa. Mainonnan ja markkinoinnin tehtävät houkuttelevat yhä uusia tulijoita, joita valmistuu oppilaitoksista enemmän kuin alalla on työpaikkoja tarjolla. Työllistymiseen vaikuttaa hakijan osaaminen.

Suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan työllisyyteen. Huonompina taloudellisina aikoina alan yritysten asiakkaat pienentävät markkinointi- ja mainosbudjettejaan, mikä heijastuu työn määriin ja työntekijöiden tarpeeseen. Vastaavasti parempina aikoina työntekijöiden tarve kasvaa.

Toimitustyö

Suomen Journalistiliittoon kuuluu noin 15 000 journalistia (v. 2017). He työskentelevät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten uusien viestintäyhtiöiden palveluksessa joko työsuhteisina tai vapaina journalisteina. Noin 90 prosenttia journalisteista kuuluu Suomen Journalistiliittoon.

Suomen freelance-journalistit ry on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys, johon kuuluu noin 1 200 jäsentä. He työskentelevät esimerkiksi eri medioille kirjoittavina toimittajina, TV- ja radiotoimittajina, valokuvaajina, videokuvaajina, kääntäjinä ja graafikoina.

Työpaikkojen määrä lehtien, radion ja television toimituksissa on vähentynyt selvästi viime vuosina. Verkkoon tehtävä toimitustyö on työllistänyt suhteessa enemmän. Freelance-työ on yleistynyt, koska kaikille ei riitä vakinaista työpaikkaa. Freelancetoimittaja tekee joko verokortilla tai ammatinharjoittajana työtä yleensä useammalle toimeksiantajalle.

Toimittajien työllisyystilanne on heikentynyt pääasiassa liiallisen alalle kouluttamisen vuoksi. Viestintäalan koulutusta järjestävistä oppilaitoksista valmistuu enemmän alalle tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Freelance-työn odotetaan edelleen yleistyvän toimitustyössä, koska vakinaiset työsuhteet vähenevät ja alalle tulee yhä uusia työntekijöitä. Tämä kuitenkin johtaa helposti siihen, että markkinat tulevat täyteen, jolloin freelancet ovat alityöllistettyjä ja alipalkattuja.

Lähinimikkeet

bloggari
blogisti
vloggaaja
vloggari
somettaja
tubettaja
grammaaja
sisällöntuottaja