Kotityöpalveluala

Johdanto

Kotityöpalvelualalla tuotetaan palveluita, joilla autetaan eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja perheitä heidän omassa kodissaan tai kodinomaisessa laitoksessa. Palvelu voi olla esimerkiksi siivousta tai remonttiapua. Kotityöpalveluja hankkivat ikääntyneet ihmiset, jotka tarvitsevat apua arjen toiminnoissa sekä työelämässä olevat ja lapsiperheet, jotka haluavat helpotusta arjen kiireisiin sekä enemmän vapaa-aikaa ja yhdessäoloa. Kotityöpalvelun tavoitteena on asiakaskodin hyvä arki ja tyytyväinen asiakas.

Tuotteet ja palvelut

Kotityöpalveluja siivouksesta teatterikäynteihin

Kotityöpalveluihin kuuluu laaja joukko erilaisia palveluita, jotka voidaan jaotella monella tavalla. Terveydenhuoltoalan ammattikoulutusta vaativat tehtävät eivät kuitenkaan kuulu kotityöpalvelujen piiriin.

Siivous- ja tekstiilipalveluihin kuuluvat esimerkiksi viikkosiivous, muuttosiivous, remonttisiivous, ikkunanpesu ja kalusteiden puhdistus sekä esimerkiksi tekstiilien pesu ja jälkikäsittely, mattojen pesu ja vuodevaatteiden vaihto.

Ruokapalveluita ovat arkeen ja juhlaan liittyvä ruoanvalmistus ja leipominen sekä myös juhlien järjestäminen esimerkiksi merkkipäivän vuoksi. Myös esimerkiksi marjojen ja sienten säilömiset voivat kuulua tehtäviin.

Kodin huoltopalveluja ovat esimerkiksi polttopuiden teko ja kodin lämmittäminen, kalusteiden kokoaminen, katon ja räystäiden puhdistus, puutarhakalusteiden puhdistus ja öljyäminen jne. Myös isommat huoltotyöt kuten esimerkiksi LVI-asennukset, sähköasennukset ja erilaiset remontoinnit kuuluvat palveluihin. Alan yritykset tarjoavat apua myös tietotekniikan ja muun digitekniikan käyttöön ja asentamiseen.

Pihatyöpalveluita ovat pihan ja puutarhan hoito. Niihin voidaan lukea esimerkiksi nurmikon leikkaus ja kastelu, pensaiden leikkaus, pihan harjaus, piha- tai parvekekukkien hankinta ja istuttaminen, lehtien haravointi, kompostointi ja jätteiden vienti sekä lumityöt ja hiekoitus.

Asioimispalvelut voivat liittyä esimerkiksi kaupassa, apteekissa tai kirjastossa käynteihin joko asiakkaan kanssa tai asiakkaan puolesta. Asiakkaan kanssa voidaan käydä myös esimerkiksi teatterissa, retkellä jne.

Hoivapalvelut liittyvät asiakkaan henkilökohtaiseen avustamiseen esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ulkoilussa jne. Myös yhdessäolo esimerkiksi kahvittelun tai lukemisen merkeissä voi tulla kyseeseen. Alan ammattilaiset tarjoavat myös lastenhoitoa omassa kodissaan sekä hoitavat myös lemmikkieläimiä.

Kotityöpalvelualalla toimivien yritysten ja ammatinharjoittajien tarjoamat palvelut sekä osaamisalueet vaihtelevat suuresti. Pienemmät yritykset voivat olla erikoistuneita vain johonkin tehtäväalueeseen kun taas suuremmat voivat pystyä tarjoamaan useita erityyppisiä palveluita. Alan toimijat ovat usein verkottuneet, jolloin voidaan kattaa asiakkaiden monet palvelutarpeet.

Ammattitaito, asiakaspalveluosaaminen ja luotettavuus

Kotityöpalveluiden työympäristönä on pääasiassa asiakkaan koti, palvelukoti tai muu kodinomainen laitos. Asiakkaat ovat tarpeineen yksilöllisiä. He ostavat tietyn palvelun tai tietyt palvelut ja sopivat palvelun toteuttajan kanssa miten, kuinka usein ja milloin palvelu toteutetaan.

Työssä on kyettävä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Työn lähtökohtana on asiakkaan, hänen perheenjäsentensä ja kotinsa kunnioittaminen. Sopeutuminen vaihteleviin työympäristöihin ja tilanteisiin on tärkeä ominaisuus. Päivän aikana saatetaan työskennellä useamman eri asiakkaan kodeissa.

Kotityöpalvelujen ammattilainen hallitsee kodin arkiset työt. Tehtäviä ovat esimerkiksi kotisiivous, tekstiili- ja vaatehuolto, ruoan valmistus, avustaminen pukeutumisessa ja peseytymisessä, asiointi yhdessä asiakkaan kanssa tai hänen puolesta, pihan- ja puutarhanhoito sekä kodin kunnossapito- ja huoltotyöt.

Asiakkaiden kodeissa työskenteleminen edellyttää korkeaa ammattitaitoa, asiakaspalvelutaitoja ja luotettavuutta sekä vastuuntuntoa ja hienotunteisuutta. Lisäksi tarvitaan oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta.

Koska alalla toimitaan usein yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana yritystoimintaan liittyvien asioiden tuntemus ja hallinta on tarpeen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi verotus, kustannuslaskenta ja markkinointi.

Työpaikat

Työnantajia ovat kotityöpalveluyritykset, jotka voivat olla monialaisia tai erikoistuneita jollekin alueelle. Yritykset ovat pääosin pieniä. Alihankinta esimerkiksi kuntien, yhdistysten, järjestöjen ja yritysten kanssa on keskeinen toimintamuoto. Myös esimerkiksi siivousyritykset, pitopalveluyritykset ja remonttiyritykset voivat tarjota kotityöpalveluja.

Ammatit

Keskeisiä kotityöpalvelualan ammatteja ovat kotityöpalveluyrittäjä, kotityöpalvelutyöntekijä ja kodinhuoltaja. Muita ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kotitalousyrittäjä, kodinhoitaja,
kotiavustaja ja henkilökohtainen avustaja.

Koulutus

Kotityöpalvelualalle soveltuvat useat eri koulutukset riippuen mm. siitä, mitä palveluja alan yritys tarjoaa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon. Kotityöpalveluihin suuntautuen tutkintonimike on kodinhuoltaja. Puhdistuspalveluihin suuntautuen tutkintonimike on toimitilahuoltaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella myös mm. kiinteistönhoitoa, rakennusalaa, talotekniikkaa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikkaa.

Perustutkinnot voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. kotityöpalvelujen, laitoshuoltajan, tekstiilihuollon ja yrittäjän ammattitutkinnot sekä siivousteknikon, siivoustyönjohtajan ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella mm. palvelujen tuottamista ja johtamista. Tutkintonimike on matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto restonomi (AMK).

Helsingin yliopistossa voi opiskella kuluttajaekonomiaa. Alempi korkeakoulututkinto on maatalous-metsätieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous-metsätieteiden maisteri.

Yliopistoissa voi opiskella myös kauppatieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri.

Työllisyys

Kotityöpalveluita tarjoavat yritykset toimivat useilla eri toimialoilla, minkä vuoksi alalla työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa. Alan työllistävyys on kuitenkin koko ajan kasvanut viime vuosina. Arviolta noin puolet alalla toimivista on yrittäjiä ja puolet heidän palveluksessaan olevia työntekijöitä.

Kotityöpalveluyritykset ovat pääasiassa pieniä yrityksiä, jotka saattavat työllistää vain yrittäjän itsensä, mutta alalla toimii myös useita kymmeniä henkilöitä työllistäviä yrityksiä riippuen pitkälti niiden palvelutarjonnan laajuudesta. Kotityöpalveluyrityksiä toimii eri puolilla maata. Suuremmissa kaupungeissa kotityöpalveluja tarjoavat myös valtakunnallisesti toimivat isommat yritykset.

Työllisyystilanne on hyvä, ja ammattitaitoisista työntekijöistä on jopa pulaa. Kotityöpalveluiden työllisyyttä ylläpitää palveluiden luonne, sillä perustyön kuten kotisiivouksen tarve on jatkuva. Työtilaisuuksia luo myös työelämän lisääntyvä kiire, sillä kaikilla ei ole aikaa tai jaksamista tehdä kaikkia kotitöitä itse. Työllisyystilanteeseen vaikuttaa eniten kotitalouksien kyky ja halu ostaa palveluita alan yrityksiltä.

Työllistymisessä on hyötyä mahdollisimman monialaisesta osaamisesta. Asiakkaat vaativat palveluilta korkeaa laatua, mikä edellyttää hyvää ammattitaitoa, asiakaspalvelusosaamista ja luotettavuutta. Hyötyä on esimerkiksi kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta tai Palveluja Kotiin -passista, joka kertoo erikoistumisesta palvelutyöhön asiakaskodeissa sekä varmistaa palvelutyön luotettavuutta ja laatua.

Kotityöpalveluala työllistää hyvin tulevaisuudessakin. Kasvualueita ovat erityisesti kotisiivous sekä asiakkaiden avustaminen arjen ja vapaa-ajan toimissa kuten lääkärillä tai kulttuuritapahtumissa käynneissä. Väestön ikääntyminen parantaa työllisyyttä, sillä vanhukset tarvitsevat monenlaista apua. Kunnat ostavat yhä enemmän palveluita alan yrityksiltä, jotka vastaavat asiakkaiden moniin tarpeisiin myös verkostoitumalla.

Kehitysnäkymät

Kotityöpalvelualan kehitykseen vaikuttavat keskeisesti globaalisaatio, kaupungistuminen, yksilöistyminen, väestön ikääntyminen ja palveluvaltaistuminen. Talouden vaihtuvat suhdanteet vaikuttavat palveluiden kysyntään ostovoiman vaihdellessa. Maahanmuuttajat toimivat alalla yhä useammin yrittäjinä ja työntekijöinä sekä ovat asiakkaina. 

Kotityöpalvelujen kysyntä kasvaa useasta syystä johtuen. Elintason keskimääräinen kohoaminen on saanut ihmiset kohdistamaan huomionsa entistä enemmän koteihin ja elämänlaatuun. Palvelujen kysyntä on kasvanut myös työelämän kiireiden vuoksi ja vapaa-ajan lisäämiseksi. 

Kotityöpalvelualan yhteiskunnallista merkitystä vahvistaa se, että alan palvelutarjonta auttaa osaltaan lisäämään ihmisten voimavaroja, mikä edistää myös työssä jaksamista ja lisää osaltaan tuottavuutta ja parantaa kilpailukykyä. 

Työtilaisuuksia kotityöpalvelualalle lisää ikäihmisten määrän kasvu. Vanhuksia voidaan auttaa arjen toiminnoissa heidän kodeissaan ja kodinomaisissa laitoksissa. Kotona asumista tukemalla voidaan vähentää kallista laitoshoidon tarvetta. Vanhusten turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan varmistaa ja täydentää digitaalisella etävalvonnalla. 

Kotityöpalvelualan yritykset ovat jatkossakin enimmäkseen pieniä. Ne voivat laajentaa palveluntarjontaa verkostoitumalla muiden yritysten kanssa, mikä mahdollistaa monialaisemman osaamisen. Sairaanhoidon palvelujen tarjoajilta edellytetään sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Kunnat hankkivat asukkailleen kotityöpalveluita ostopalveluina. Mahdollisesti suuret yritysketjut tuottavat kotityöpalveluja jatkossa enemmän. 

Asiakkaat haluavat yhä enemmän yksilöllisiä palveluja. Kotityöpalvelualan yritysten tulee kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palvelukokonaisuuksia. Palveluiden tarjonta edellyttää myös tuotteistamista, jotta tarjottavalle palvelulle olisi määritelty sisältö ja hinta asiakkaiden vertailtavaksi. Yrityksiä ja niiden palveluja markkinoidaan myös somessa. 

Kotityöpalveluiden laatuvaatimukset kasvavat. Asiakkaiden monipuolisiin palvelutarpeisiin on kyettävä vastaamaan ammattitaidolla ja moniosaamisella, luotettavasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti. Omavalvonnan avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua päivittäisessä asiakastyössä, mikä on pakollista sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottaville. 

Kotitalousvähennys on verotuksessa hyödynnettävä vähennys, joka on lisännyt kotityöpalveluiden hankkimista. Kotitalousvähennyksen voi saada, kun teettää kodissaan esimerkiksi kotitaloustyötä, kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. 

Sertifioidun yrityksen tunnistaa Kotityöpalvelun sertifikaatti -merkistä. Kotityöpalvelun laatusertifikaatti myönnetään laatujärjestelmäkoulutuksen ja ohjauksen jälkeen hakemuksesta yksityiselle palveluntuottajalle, jonka toiminta ja palvelut täyttävät laatukriteerit. Sertifikaatin myöntää Suomen kotityöpalvelun laatulautakunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lähialat

Sosiaaliala. Terveydenhoitoala. Ravitsemisala. Puhdistuspalveluala. Tekstiilinhuoltopalvelut. Rakennusala. Puutarha- ja viherala.

Lisäaineistot

Kotityöpalveluala