Apteekkiala

Johdanto

Apteekit myyvät lääkkeitä ja muita tuotteita sekä tarjoavat lääkkeisiin ja niiden käyttöön liittyviä asiantuntijapalveluita. Farmasian ammattilaiset eli apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit ovat alan asiantuntijoita. Heidän tehtävänään on huolehtia turvallisesta, tehokkaasta ja korkeatasoisesta lääkehuollosta aina lääkkeiden valmistamisesta niiden oikean käytön neuvontaan asti. Työn lähtökohtana ovat asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeet sekä yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Tuotteet ja palvelut

Terveydenhuollon tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja sairauksien parantaminen. Lääkehuolto on tärkeä osa terveydenhuoltoa, ja farmasian ammattilaiset ovat tämän osa-alueen asiantuntijoita.

Perusterveydenhuollossa lääkehuollon palveluja tuottavat apteekit ja terveyskeskusten lääkekeskukset. Erikoissairaanhoidon lääkehuollosta vastaavat lääkekeskuksia suuremmat sairaala-apteekit.

Suomessa lääkkeitä myydään ainoastaan apteekeissa, ja asiakasta palvelee aina farmaseuttisen koulutuksen saanut henkilö. Lääkehuollon toimintaa säädellään tarkoin laein, asetuksin ja viranomaismääräyksin potilas- ja lääketurvallisuuden varmistamiseksi.

Apteekit

Lääkäri tekee potilaan diagnoosin ja valitsee lääkehoidon. Apteekissa farmaseutti tai proviisori tarkastaa reseptin ja huolehtii siitä, että lääke toimitetaan asiakkaalle lääkärin ohjeen mukaisesti. Samalla he varmistavat lääkehoidon onnistumisen neuvomalla lääkkeiden käytössä ja seuraamalla mahdollisuuksien mukaan hoidon toteutumista.

Apteekissa arvioidaan lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta, turvallisuutta ja taloudellisuutta. Lääkemääräyksiä, valmistettavia reseptejä ja tilauksia tarkastettaessa arvioidaan, että tuote on oikeassa suhteessa tarpeeseen ja että sen mukana annetaan riittävä informaatio.

Huomiota kiinnitetään lisäksi lääkkeen sopivuuteen sairauden tai oireen hoidossa sekä annostukseen ja ohjeistukseen huomioiden myös potilaan muut mahdolliset sairaudet ja lääkehoidot.

Itsehoidon ohjauksessa farmaseutti ja proviisori joutuvat ratkaisemaan potilaan oireenmukaisen kuvauksen perusteella, edellyttääkö oire tai vaiva lääkärin hoitoa vai onko se hoidettavissa omatoimisesti itselääkityksellä. Ratkaisuna voi olla lääkehoidon sijasta myös lääkkeetön hoito, esimerkiksi elämäntapamuutos.

Apteekit toteuttavat terveydenedistämistoimintaa muun muassa ohjelmilla, joilla tuetaan tupakoinnin lopettamista tai laihduttamista. Apteekeilla on myös yhteistyöprojekteja lääketietouden edistämiseksi eri tahojen, esimerkiksi koulujen, vanhainkotien ja erilaisten kerhojen kanssa.

Apteekkien lääkkeenvalmistus on viime vuosina vähentynyt merkittävästi. Se on kuitenkin apteekin perinteisin toiminta-alue, joka halutaan säilyttää edelleen potilaskohtaisen lääkevalmistuksen mahdollistamiseksi sekä kriisiaikojen lääkehuollon turvaamiseksi.

Apteekeissa valmistetaan lähinnä voiteita, liuoksia ja kapseleita. Lisäksi maassamme on muutamia vaativampaan lääkevalmistukseen erikoistuneita apteekkeja, jotka valmistavat lääkkeitä sopimusvalmistuksena myös muille apteekeille.

Apteekit ovat yksityisessä omistuksessa. Yliopiston apteekin omistaa Helsingin yliopisto. Apteekin omistaminen on luvanvaraista. Lupia myöntää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea hakemusten perusteella pätevimmälle hakijalle. Hakijalla tulee olla proviisorin koulutus.

Työ apteekeissa painottuu asiakaspalveluun

Suurin osa farmasian ammattilaisista työskentelee apteekeissa. Työ apteekeissa painottuu asiakaspalveluun, joten farmaseuteilta ja proviisoreilta vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Työskentely lääkkeiden kanssa vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Apteekeissa työskentelevät proviisorit ja farmaseutit tekevät yhteistyötä lähialueen terveyskeskusten, lääkäriasemien ja hoitokotien henkilökunnan kanssa. Yhteistyökumppaneina voivat olla myös esimerkiksi potilasyhdistykset, lääkeyritykset ja -tukkukaupat sekä alueen koulut ja oppilaitokset.

Ala kehittyy jatkuvasti, joten jokaisen farmaseutin ja proviisorin pitää kehittää osaamistaan myös valmistumisen jälkeen. Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntemus korostuu kaikissa farmaseuttisissa tehtävissä.

Avohuollon apteekkien omistajina eli apteekkareina toimivat proviisorit, joille on myönnetty apteekkilupa. Lääketeknikko on lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö, joka toimii lääkehuollon avustavissa tehtävissä. Lisäksi alalla toimii farmanomeja, lääketyöntekijöitä ja teknisiä apulaisia.

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset

Sairaala-apteekit tuottavat sairaaloiden ja laitosten tarvitsemat lääkehuoltopalvelut. Sairaala-apteekkeja toimii erikoissairaanhoidossa ja suurissa erikoislääkärijohtoisissa terveyskeskuksissa. Terveyskeskuksissa ja aluesairaaloissa toimii yleensä farmaseutin johtama lääkekeskus. Niissä lääkehoidollisten ongelmien laajuus, organisaation koko ja erikoisalojen määrä edellyttävät korkeatasoista lääkehoidollista asiantuntemusta.

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen tehtäviin kuuluu lääkkeiden hankinta, valmistus, varastointi ja jakelu osastoille sekä tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoiminta. Keskeisenä tavoitteena toiminnassa on potilasturvallisuus, tarpeellisen lääkityksen tarjoaminen, taloudellisuus sekä toiminnan järjestäminen tehokkaaksi.

Sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksessa lääkevalmistus keskittyy paljolti sellaisiin erikoistuotteisiin tai pienten potilasryhmien tarpeita vastaaviin tuotteisiin, joita lääketeollisuus ei valmista huonon säilyvyyden tai vähäisen menekin vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi sytostaatit eli solusalpaajat, puudutteet sekä desinfektioainelaimennukset. Vaativinta farmaseuttista osaamista edellytetään yliopistosairaaloiden lääkehuollossa.

Lääkkeiden valmistus edellyttää jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehittelytyötä, laadunvarmistusta ja tiedonhakua. Siihen sisältyy valmislääkkeiden jatkojalostus potilaskohtaisesti sekä erityisosaamista tai -olosuhteita edellyttävä potilasannosten valmistus.

Sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen on huolehdittava siitä, että tarvittavat lääkkeet ovat saatavissa silloin, kun potilaan hoito niitä vaatii, mukaan lukien erityisen kalliit ja harvemmin käytetyt lääkkeet. Työ vaatii tiivistä yhteistyötä sairaalan eri osastoilla ja poliklinikoilla työskentelevän henkilökunnan kanssa.

Sairaalan yksiköt ja henkilökunta saavat lääkkeiden lisäksi sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta tietoa, koulutusta ja neuvontaa lääkkeistä ja niiden käytöstä, lääkealaa koskevista laeista ja säädöksistä sekä ongelmajätteiden käsittelystä.

Sairaala-apteekissa ja lääkekeskuksessa myös suunnitellaan ja kehitetään koko sairaalan tai terveyskeskuksen lääkehuoltoa. Tähän liittyy lääkkeiden käyttö sairaalan hoitotavoitteiden, talouden ja toiminnan mukaan. Sairaala-apteekista voidaan myös ohjata muita yksiköitä niiden lääkekäytössä. Näin farmaseuttinen henkilöstö kantaa sekä taloudellista että toiminnallista vastuuta koko organisaatiossa.

Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten palvelua ollaan ulottamassa entistä lähemmäs potilasta ja hoitotapahtumaa. Osastofarmasia on uusi erikoisala Suomessa. Sairaalan osastolla toimiva farmaseutti huolehtii kaikista osaston lääkehuoltoon liittyvistä tehtävistä.

Tehtäviä ovat potilaskohtaisten suonensisäisesti annettavien lääkkeiden kuten sytostaattien, antibioottien ja ravitsemushoitojen valmistus sekä potilaiden lääkehoitojen tarkastus erityisesti ongelmatilanteissa.

Työskennellessään lähempänä potilasta farmaseuttisella henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet tarkastella yksittäisen potilaan lääkehoitoa kokonaisuudessaan ja puuttua siihen tarvittaessa. Potilaan kannalta tämä merkitsee sitä, että hän saa entistä paremman hyödyn farmaseuttisen henkilöstön asiantuntemuksesta myös lääketurvallisuuden lisääntyessä.

Sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa yhteistyötahoina ovat osastojen ja klinikoiden lääkärit ja hoitohenkilökunta. Harvoin käytettäviä ja muita erikoislääkkeitä hankitaan suoraan kansainvälisistä lääketehtaista ja -tukkukaupoista. Sairaala-apteekit ovat usein koordinoimassa sairaalassa tehtäviä kliinisiä lääketutkimuksia, jolloin yhteistyökumppaneina toimivat tutkimuksia tekevät yritykset ja tutkimuslääkärit.

Lääketeollisuuden ja -tukkukaupan yritykset

Lääketeollisuudella on Suomessa monenlaista toimintaa. Kotimaisten ja kansainvälisten lääkeyritysten lisäksi lääketeollisuuden piiriin kuuluvat kansainvälisten lääkeyritysten tutkimus-, markkinointi- ja myyntipalveluihin keskittyvät tytäryhtiöt sekä lääketukkukaupat. Erilaiset kotimaiset palveluyritykset auttavat suurempia lääkeyrityksiä esimerkiksi kliinisten lääketutkimusten tai lääkelupahallinnon tehtävissä.

Jokaisen lääketehtaan ja -tukkukaupan toiminnasta vastaa vastuunalainen johtaja, joka on lähes poikkeuksetta koulutukseltaan proviisori. Hänen tehtäviinsä kuuluu varmistaa, että kaikki myytävät lääkkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset ja että yhtiössä noudatetaan lääkkeiden säilyttämisestä, käsittelemisestä ja merkitsemisestä annettuja määräyksiä ja ohjeita. Myös yhtiön lääkejakelun on kaikin puolin oltava asianmukaista.

Lääketeollisuus toimialana on hyvin kansainvälistä, ja lääke tuotteena yhdistelmä eri alojen huipputiedettä. Farmasian ammattilaisilla on keskeinen rooli lääkkeiden kehittämis-, myynti- ja markkinointityössä. Lääketeollisuus tarjoaa paljon erilaisia haasteita ja uramahdollisuuksia.

Lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystyö sekä laadunvalvonta tapahtuvat eri alojen tutkijoiden yhteistyönä. Proviisorit ja farmaseutit työskentelevät yhdessä kemistien, biokemistien, biologien, mikrobiologien, lääkäreiden, eläinlääkäreiden sekä diplomi- insinöörien kanssa.

Kukin heistä toimii oman erityisalansa asiantuntijana tuotekehittelyprosesseissa. Lääkkeiden markkinointitehtävissä toimii farmaseuttien ja proviisorien lisäksi kaupallisen koulutuksen saaneita henkilöitä.

Työssä vaaditaan ammattitaidon lisäksi mm. yhteistyökykyä ja kielitaitoa. Useimmiten työ- ja raportointikielenä on englanti. Monet lääketeollisuuden tehtävät edellyttävät matkustamista kotimaassa sekä ulkomailla, ja tarjolla on myös pidempiaikaisia kansainvälisiä työmahdollisuuksia.

Työpaikat

Apteekit. Sairaala-apteekit. Terveyskeskusten lääkekeskukset. Lääketeollisuuden yritykset. Lääketukkukaupan yritykset. Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysministeriö. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Oppilaitokset.

Ammatit

Apteekkari. Proviisori. Farmaseutti. Johtava farmaseutti. Osastofarmaseutti. Ylifarmaseutti. Työnjohtaja. Farmanomi. Lääketeknikko. Lääketyöntekijä. Tekninen apulainen. Tutkija. Opettaja.

Koulutus

Yliopistoissa voi opiskella farmasiaa. Alempi korkeakoulututkinto on farmaseutti. Ylempi korkeakoulututkinto on proviisori. Farmasiaa voi opiskella Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa sekä Åbo Akademissa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa lääkealan perustutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua apteekkialaan, jolloin tutkintonimike on lääketeknikko. Lääkealaan suuntautuen tutkintonimike on farmanomi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Työllisyys

Apteekkialalla työskentelee noin 8 600 ammattilaista, joiden työpaikat ovat pääapteekeissa, sivuapteekeissa ja yliopistojen apteekeissa (v. 2016). Apteekkareja on noin 590, proviisoreja 770 ja farmaseutteja 3 700 sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa noin 3 500 henkilöä.

Apteekkialan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Alalla ei juuri esiinny työttömyyttä paitsi lähinnä valmistumisen jälkeistä lyhytaikaista työttömyyttä tai työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamattomuudesta johtuvaa. Apteekkien henkilökunnasta noin 60 prosenttia on saanut farmaseuttisen koulutuksen, jolloin he ovat joko farmaseutteja tai proviisoreita.

Apteekkiala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä on tasaista suhdanteista riippumatta. Työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtyvien tilalle sekä uusiin avautuviin työpaikkoihin. Työntekijöiden tarpeeseen vaikuttaa myös väestön ikääntyminen, joka lisää apteekkipalveluiden kysyntää.

Kehitysnäkymät

Apteekkialan kehitykseen vaikuttavat lääkkeiden kehittyminen sekä lääkehoitojen yhä suurempi merkitys ihmisten terveydelle, hyvinvoinnille ja kansanterveydelle, lääkkeiden enenevä käyttö johtuen esimerkiksi väestön ikääntymisestä, apteekkien toiminnan kannattavuus sekä EU:n ja kansallinen lainsäädäntö esimerkiksi myyntilupina.

Uusien lääkkeiden kehittämisen lisäksi käytössä olevista tehdään parempia, ja niille etsitään uusia terapia-alueita. Lääkehoidot kehittyvät nopeasti lääketieteellisen ja farmaseuttisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn sekä uuden teknologian myötä. Lääkkeitä ja muita valmisteita tehdään yhä enemmän sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa, kun lääketehtaat lopettavat vähämenekkisten tuotteiden valmistamisen kannattamattomina.

Apteekki on käytetyin terveyspalvelu Suomessa. Apteekkien lakisääteiset tehtävät ovat resepti- ja itsehoitolääkkeiden toimittaminen ja lääkeneuvonta. Apteekit ovat proviisoreiden omistamia Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen apteekkitoimipisteitä lukuun ottamatta. Apteekkiketjut ja pelkästään verkossa toimivat apteekit eivät ole Suomessa sallittuja.

Apteekin roolin monipuolistaminen lääkehoidoissa sekä apteekin ja perusterveydenhuollon yhteistyön tiivistäminen ovat tulevan uudistustyön keskeisiä tavoitteita. Apteekkien neuvonta säästää vuosittain lähes miljardi euroa, josta suurin osa tulee itsehoitoon liittyvästä neuvonnasta.

Terveyden edistäminen on korostunut yhä enemmän apteekkityössä. Apteekkien astma-, diabetes- ja sydänohjelmilla edistetään yleisimpien kansansairauksiemme ehkäisyä ja hoitoa yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa sekä koulutetaan apteekkeihin näiden sairauksien asiantuntijoita. Apteekit toimivat myös ikääntyvän väestön lääkehoidon tukena, tupakasta vieroituksen tukena ja huumeiden vastaisessa työssä.

Avohoidon apteekeissa, sairaaloiden ja terveyskeskusten apteekeissa ja lääkekeskuksissa pyritään ottamaan entistä kattavampaa vastuuta potilaan tai asiakkaan lääkehoidon onnistumisesta. Potilaan lääkehoito arvioidaan kokonaisuutena. Lääkkeiden koneellisessa annosjakelussa apteekki tarkistaa asiakkaan kokonaislääkityksen ja toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit kerta-annospusseihin pakattuina.

Lääkkeiden saatavuus ja ammatillisesti toimiva lääkkeiden jakelujärjestelmä on oltava turvattu kaikissa olosuhteissa. Järkevä lääkehoito ja hyvä lääkitysturvallisuus vähentävät terveydenhuollon kustannuksia. Ihmisten omaa vastuuta terveyden- ja sairaanhoidossa on lisättävä varsinkin pitkäaikaissairauksien ja helposti itse hoidettavien oireiden hoidossa.

Uudet ja aikaisempaa kalliimmat lääkkeet ovat kasvattaneet Kelan lääkekorvausmenoja, minkä vuoksi menoissa on säästetty lääkkeiden hintakilpailua lisäämällä, lääkejätteen vähentämisellä ja järkevän lääkehoidon edistämisellä. Lääkkeiden hintakehitys on ollut maltillista.

Lääkepolitiikka 2020 sisältää sosiaali- ja terveysalan viranomaisten ja lääkealan toimijoiden yhteisiä tavoitteita. Lääkehuolto on osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitettävä yhä enemmän vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Lääkehuollon tavoite on mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito sitä tarvitseville.

Lähialat

Terveydenhuoltoala. Eläinlääkintätyö. Hammashuoltoala. Lääketiede. Lääketeollisuus. Kemia. Biokemia. Bioteknologia.

Apteekkiala