Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä puolella. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja.

Perusterveydenhuoltoa ovat mm. terveysneuvonta, sairaanhoito, kuntoutus, mielenterveyspalvelut, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijoiden terveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Erikoissairaanhoito on lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta.

Terveydenhuoltoon kuuluu myös hammashuoltoala, jolla edistetään väestön suun terveyttä sekä ehkäistään ja hoidetaan hammassairauksia. Eläinlääkintätyö kohdistuu puolestaan tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaanhoitoon sekä eläinsuojeluun ja elintarvikevalvontaan. Apteekkiala on tärkeä osa terveydenhuoltoa, sillä apteekeissa myydään lääkkeitä ja neuvotaan niiden käytössä.

Terveydenhuollon eri tehtävissä tarvitaan ammattipätevyyden lisäksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sillä työ on hyvin ihmisläheistä. Hoitoalalla on osattava eläytyä potilaan tilanteeseen ja kyettävä keskustelemaan ja kuuntelemaan. Työtehtävät ovat erittäin vastuullisia.

Työpaikkoja on mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa, neuvoloissa, lääkärikeskuksissa, työterveysasemilla, apteekeissa, yksityisillä eläinlääkäriasemilla jne. Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä tai erinomainen. Uusia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Myös väestön ikääntyminen lisää terveydenhuoltopalveluiden kysyntää, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.


A | B | E | F | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | VAudionomi

Kuulo on jopa sosiaalisia suhteita säätelevä aisti. Sen heikkeneminen on monelle kova kolaus. Kuulontutkijan täytyy tekniikan lisäksi ymmärtää myös ihmistä. -Kuuloaisti on kommunikaation perusta. Kuuloa havahdutaan arvostamaan usein vasta, kun se vaurioituu.


Bioanalyytikko

Bioanalyytikon ammattitaito rakentuu vahvalle luonnontieteelliselle pohjalle. Fysiikka, kemia, matematiikka ja biologia ovat tämän työn tukipilarit.


Ensihoitaja

Sairaanhoitajan työhön verrattuna ensihoitajan työssä korostuu johdonmukainen toiminta nopeissa tilanteissa. Esimerkiksi elvytystilanteessa pitää olla sataprosenttisen varma, mitä on tekemässä.

Ensihoitaja-vuorikiipeilijä

Ensihoitotyötä ja vuorikiipeilyä yhdistää tilanteiden arvaamattomuus. Koskaan ei voi tietää, mikä edessä odottaa. On osattava tehdä fiksuja päätöksiä panikoitumatta. Hätä ei katso kellonaikaa ambulanssissa, ei vuoren seinämällä.

Erikoissairaanhoitaja, SPR-sairaanhoitaja

Kuulun kirurgisena erikoissairaanhoitajana Suomen Punaisen Ristin henkilöstöreserviin. Olen sopinut työpaikkani kanssa, että kun hälytys tulee voin lähteä katastrofialueelle lyhyellä varotusajalla.


Fysioterapeutti

Fysioterapeutin yhteistyökumppaneita terveysasemalla ovat myös kotisairaanhoito, kotipalvelu, lääkäri ja terveydenhoitaja. Aikaisemmin fysioterapia oli yksin tehtävää työtä, nyt painottuu yhteistyö. Kun tuntee toistenkin ammatteja, oma osuus hoitoprosessissa hahmottuu paremmin.


Hieroja

Hieronnassa ei aina ole kyse rentoutuksesta. Hieronta on yksi osa lihashuoltoa. Sen avulla lihakset viritetään toimintakuntoon tai palautetaan lepotilaan.

Hätäkeskuspäivystäjä

Työ hätäkeskuksessa on asiakaspalvelua. Tehtäväni on tunnistaa hätä ja välittää avunpyyntö eteenpäin. Luotan asiakkaan kertomaan. Olen valtion virkamies. Asiakkaan pitää voida luottaa minuun.


Jalkaterapeutti

Jalkaterän asennon molemmat ääripäät ovat virheellisiä. Kun jalkaterät osoittavat hieman ulospäin, se on normaalia. Jos jalkaterää takaa havainnoitaessa näkyy neljä varvasta, poikkeama ylittää selvästi tavanomaisen.

 

 

Johtava puheterapeutti

Aloitin työurani fysioterapeuttina. Työskentelin ammatissa parikymmentä vuotta, kunnes kiinnostuin äänestä. Opiskelin Tampereen yliopistossa vokologiaa, puheen ja ihmisäänen harjoittamista ja tutkimusta.

Johtava ylihoitaja

Osa työstäni liittyy henkilöstöhallintoon. En juurikaan käsittele yksittäistapauksia. Teen henkilöstöhallinnon linjauksia, pyrin oikeudenmukaiseen, hoitajia tasapuolisesti kohtelevaan, työn fyysistä ja psyykkistä kuormitusta tasaisesti jakavaan käytäntöön.


Kirurgi

Kirurgia lääketieteen erikoisalana sopii selväpiirteiselle ja suoraan eteenpäin pyrkivälle luonteelle. Kirurgi tarvitsee rallikuskin luonnetta. On uskallettava ajaa pienessä sivuluisussakin, mutta nuotittamattoman pikataipaleen mutkaan pitää mennä varovasti.

Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajan työn sisältö riippuu asiakkaan iästä, sairaudesta tai vammalajista. Asiakkaalle ja hänen omaisilleen kuntoutuminen on täysin vieras prosessi. Kuntoutusohjaaja voi toimia heidän oppaanaan. Olen sosiaaliturva- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän sekä omien vammaisryhmäasioideni asiantuntija. Valvon asiakkaan etuja. Minun tehtäviini kuuluu tietää, mitä palveluja ja minkälaista kuntoutusta hän tarvitsee.

Kuulontutkija

Kuulo on jopa sosiaalisia suhteita säätelevä aisti. Sen heikkeneminen on monelle kova kolaus. Kuulontutkijan täytyy tekniikan lisäksi ymmärtää myös ihmistä.
-Kuuloaisti on kommunikaation perusta. Kuuloa havahdutaan arvostamaan usein vasta, kun se vaurioituu.

Kuvataideterapeutti

Terapiavastaanotolla ei luoda taidetta seinille. Kuvanteko palvelee hoitoa ja kuntoutusta. Vuorovaikutuksessa terapeuttiinsa asiakas tulee tietoiseksi sellaisesta, mitä ei ennen tunnistanut itsessään.

Kätilö

Kätilön ammattitaito perustuu kykyyn kuunnella, havainnoida ja tehdä työtä käsillä. Pääasia, että vauva voi hyvin ja synnyttäjä kokee olonsa turvalliseksi. Autan ihmistä elämän ensiaskeleilla ja olen mukana tuottamassa vanhemmille ainutlaatuisia kokemuksia. Saan palautteen työstäni silminnähtävällä tavalla: vauva on hyväkuntoinen, äiti hyvävointinen. Minä lienen tyypillinen kätilö: paljonpuhuva ja kovaääninen.


Laitoshuoltaja

Laitoshuoltajat vastaavat sairaalassa puhtaanapidosta, ruokahuollosta, välinehuollosta ja avustus- ja palvelutehtävistä.Toimin kirurgisen osaston laitoshuollon vastuuhenkilönä. Teen viikonloppuisin ohjaajan työtä ja tuuraan häntä lomien aikana. Opastan uudet työntekijät työhönsä.

Lastenhoitaja

Työskentelen sairaalassa osastolla,  jolla hoidetaan sairaita vastasyntyneitä, keskosia ja muita erityisongelmista kärsiviä imeväisiä.Aamuvuorossa aloitan työni tutkimalla vauvan peruselintoiminnot. Mittaan lämmön, painon, pulssin, hengityksen ja seuraan sen hapettumista.Vauvan tila arvioidaan päivittäisellä lääkärikierroksella. Silloin tehdään päätökset lisätutkimuksista ja vauvan ravinnosta. Keskosen ravitseminen on millintarkkaa työtä. Pelokkaiden ja masentuneiden vanhempien kohtaaminen on vaikeaa. Lapsen sairauden uhkatekijöistä huolimatta keskustelen vanhempien kanssa avoimesti ja rehellisesti. Lapsen tilaa koskevia tietoja ei saa pimittää. Parhaimmillaan työ on sosiaalinen tapahtuma, työkaverit puolet työnilosta. Kun vanhempien epätoivo tarttuu henkilökuntaan, tunteista pitää voida puhua työpaikalla.

Liikuntafysiologi

Työssäni tarvitaan biologiaa, anatomiaa, biokemiaa, solubiologiaa ja enenevässä määrin genetiikkaa. Arvioin ihmisen elimistön toimintaa fyysisessä kuormituksessa. Fysiologi ei voi luottaa yksinomaan tietokoneeseen, hänen täytyy ymmärtää mistä numeroarvot syntyvät ja mitä menetelmät tarkoittavat. Hänen pitää osata päätellä. Siinä piilee ammattitaidon ydin.Yksikään tutkija ei voi työskennellä yksinään, tarvitaan kontakteja ja kansainvälistä yhteistyötä. Ihmisen fysiologian tunteminen on arvo jo sinänsä, mutta tiedolla pitää olla vaikutusta hänen hyvinvointiinsa. Työhöni liittyy myös asioiden eettistä ja moraalista tarkastelua.

Lähihoitaja

Minulle on aina ollut selvää, että haluan tehdä sosiaalista työtä. Ihmisten kanssa tulee parhaiten toimeen olemalla oma itsensä. Jos vetää jotain roolia, sekä vanhukset että lapset näkevät sen läpi aina. Teen tällä hetkellä keikkatyötä vanhainkodissa palvelutalossa. Teen töitä sairaanhoitajien, muiden lähihoitajien ja sosiaalihoitajan kanssa.

Kierrän vanhusten luona pääasiassa yksin. Päivän mittaan toimitan asukkaiden kanssa normaaleja askareita. Käytän asukkaita syömässä palvelukodin ravintolassa tai käymme ulkona kävelemässä. Jotkut tarvitsevat apua peseytymisessä. Huolehdin myös insuliinin annosta ja verensokerin mittaamisesta. Joidenkin luona käyn lähinnä tarkistamassa, että kaikki on kunnossa. Yövuorossa tehdään tarkistuskäyntejä vanhusten luo, päivystetään turvapuhelinta ja laitetaan seuraavan päivän lääkkeitä valmiiksi. Palvelutalossa ei ole vuodepotilaita, joten työ on fyysisesti kevyempää kuin osastolla.

.

Lähihoitaja mielenterveystyössä

Kuulun psykiatrisen hoitotyön moniammatilliseen tiimiin. Olen mukana potilaan arjessa ja teen omahoitajamalliin perustuvaa hoitotyötä. Osastollamme hoidetaan mielenterveysongelmista ja muistisairauksista kärsiviä ikääntyneitä ihmisiä. Jokaiselle potilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka toteutumisesta huolehtii omahoitaja. Mielenterveystyössä tarvitaan herkkyyttä, kuuntelemisen taitoa, ongelmanratkaisukykyä ja jonkinlaista luovuutta. Tietyille asioille ei voi mitään. On vain hiljennyttävä miettimään, mikä maailmassa on todella tärkeää.

Lähihoitaja, vanhustyö

Monilla lähihoitajaopiskelijoilla on kielteinen ennakkoasenne vanhustyötä kohtaan. He pelkäävät vanhuksia ja arkailevat koskettaa.Vanhustyö poikkeaa työotteeltaan ja ilmapiiriltään muusta terveydenhuollon työstä. Hoito tapahtuu vanhusten ehdoilla, rauhallisesti, kiireettömästi ja kuitenkin tehokkaalla ja turvallisella tavalla. Välittäminen ja huolehtiva työote karsii pois itsekeskeisen ajattelutavan.Tarjoamme osastollamme tehostettua hoitoa kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa. Lähihoitajan ammattiosaamista on taito olla valppaana ja havainnoida oikeita asioita. Yhteydenpito asukkaan omaisiin on oleellinen osa hoitoa. Nykyisin vanhus saa tarvitessaan sähkökäyttöisen vuoteen. Teknologia ei  kuitenkaan korvaa hoitavia käsiä.

Lähihoitaja,vastaanottosihteeri

Työskentelen lääkärikeskuksen vastaanotossa. Asiakasta palvellaan myös hoitohuoneiden ulkopuolella. Jos vastaanottaminen ja toimistopalvelut eivät suju, asiakas ei tule toista kertaa. Talon sisäiset toimintasäännöt ohjaavat työtäni. Silti saan palvella asiakasta parhaaksi katsomallani tavalla. Esiinnyn asiallisesti. Tehtäväkokonaisuuteni on sekoitus hoitotyötä, asiakaspalvelua ja toimistotyötä. Käytän työssäni yrityksen sisäistä tietojärjestelmää, selvittelen laskutukseen liittyviä ongelmia, pyydän lääkäreiden allekirjoituksia vakuutusasiakirjoihin, annan puhelinneuvontaa tai otan itse yhteyttä asiakkaisiin.

Lääkintävahtimestari

Lääkintävahtimestari on nimikkeestä huolimatta hoitotyön ammattilainen. Teen työkseni kipsaushoitoja. Valmistuin aikoinani perushoitajaksi. Tutkinnot ja työnimikkeet ovat vaihtuneet moneen otteeseen, vaikka työ on pysynyt samana. Yhdessä vaiheessa koulutettiin lääkintävahtimestari-sairaankuljettajia. Nykyään koulutetaan lähihoitajia, jotka suuntautuvat ensihoitoon ja myös polikliiniseen työhön ja kipsien tekoon. Suunnitteilla on kipsimestarin erikoisammattitutkinto, johon voi pyrkiä, kun on suorittanut terveydenhuoltoalan perustutkinnon ja ollut viisi vuotta töissä. Kipsaus vaatii käsien näppäryyttä. Kipsi on perinteisesti valmistettu rullatavarasta käsityönä ja se täytyy saada istumaan anatomisesti. Nykyisin käytetään paljon synteettisia materiaaaleja, kuten muovia ja lasikuitua, joista voidaan tehdä mitä ihmeellisimpiä muotoja ja tukilaitteita. Työ on ajoittain fyysisesti raskasta. Kiireisinä päiviä joutuu olemaan jaloillaan aamusta iltaan ja painavien potilaiden nostelu vaatii tekniikkaa.


Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapeutti kuntouttaa ongelmaista asiakastaan luomalla vuorovaikutteisia tilanteita, laulua, soittoa, leikkiä ja liikuntaa. Tyypillinen asiakkaani on kontakti- tai tunnehäiriöinen lapsi, kehitysvammainen, autistinen tai dysfaatikko. Luon kontaktin musiikin avulla. Asiakas tulee luokseni lääkärin lähetteellä. Lääkäri asettaa työlleni tavoitteet, minun tehtäväni on ratkaista kuinka tavoite saavutetaan, kuinka esimerkiksi puhumaton lapsi voisi oppia kommunikoimaan. Ammattitaitoani on muuntaa nämä pyrkimykset lähitavoitteiksi ja käytännön toiminnaksi, terapiaksi. Koska asiakastyö perustuu lääkärin lähetteeseen, terapiasuhteeseen liittyy tarkka lääketieteellinen seuranta.


Naprapaatti

Naprapaatti on tuki- ja liikuntaelinvaivoihin, eli lihasten ja nivelten ongelmiin erikoistunut hoitohenkilö. Naprapaatin koulutukseen ja osaamiseen kuuluu manuaalisen terapian tekniikoita, joita fysioterapeutit eivät yleensä käytä, kuten selkärangan ja muiden nivelten manipulaatiohoidot. Manipulaatiohoito on sitä, mitä kansankielessä kutsutaan "niksauttamiseksi". Siinä toiminnaltaan häiriintyneeseen niveleen kohdistetaan nopea, impulssimainen liike. Lisäksi naprapaatti käyttää tuki- ja liikuntaelinterapiassa myös niin sanottuja aktiivisia hoitomenetelmiä: terapeuttista harjoittelua ja neuvontaa. Apuna käytetään myös erilaisia fysikaalisia kivunhoitomenetelmiä kuten elektroterapiaa. Manuaalisessa terapiassa on loogisuutta, jonka koen omakseni. Ongelmat ovat usein akuutteja ja luonteeltaan toiminnallisia. Naprapatiassa potilaan ongelma voi ratketa muutamalla hoitokerralla. Työhön on helppo motivoitua, kun näkee työn tuloksen heti.


Optikko

Optikko tutkii näköä, silmälääkäri silmää. Silmälasien voimakkuudet voivat poiketa teknisessä tutkimuksessa saadusta numeroarvosta. Silmälasien lopullinen vahvuus on optikon arvio asiakkaan näöntarkkuuden kohentamistarpeesta. Silmää ei kyetä absoluuttisesti mittaamaan, sillä silmä mukautuu. Periaatteessa optikon ei tarvitse täysin tuntea silmän rakennetta, silmän anatomiaa ja fysiologiaa, mutta tuntemus helpottaa kokonaiskuvan muodostamista. Silmänpohjatutkimus auttaa optikkoa löytämään mahdollisia alulla olevia silmäsairauksia. Optikko voi havaita merkkejä verenkiertoon liittyvästä sairaudesta, diabeteksesta, verenpainetaudista ja eri silmäsairauksista. Näissä tapauksissa hän ohjaa asiakkaan silmälääkärille tai yleislääkärille.

Osteopaatti

Ryhti- ja asentovirheissä lihakset joutuvat tekemään enemmän kuin niiden osalle on tarkoitettu. Puristuksiin joutunut hermo lannerangassa säteilee nilkkaan. Säteily tuntuu kipuna, koska nilkan alueella hermorata kulkee lähellä ihon pintaa. Kivun lähde, Osteopaatti poistaa lihasjännityksiä vaikuttamalla niveliin, pehmytkudoksiin ja ääreishermostoon. Osteopatia on kokonaisvaltainen hoitomenetelmä. Ortopedinen suuntaus korostaa manipulaatiota. Klassisessa osteopatiassa käytetään astetta kevyempää ja pehmeämpää tekniikkaa. Akuutti trauma saattaa poistua kertakäynnillä. Useimmiten tarvitaan kuitenkin hoitosarja. Tapaan asiakkaan viikon tai kahden välein. Myöhemmin hoitokertoja vähennetään. Jos osteopatia ei tuo ratkaisua ongelmiin, ohjaan asiakkaan eteenpäin. Vakava sairaus edellyttää aina lääkärin tutkimuksia.


Psykologi

Työskentelen psykologina lastenpsykiatrian poliklinikalla. Psyyken häiriöt piilevät usein syvällä. Kun lapsen häiriöön puututaan riittävän ajoissa, ongelmat eivät ehdi kasautua kuormaksi. Psykiatrinen hoito ei tuo tulosta ilman sitoutumista. Vanhempien, sukulaisten, ja koko hoitoverkon tulee tukea lapsen kehitystä.sitoutumalla yhteisiin toimintamalleihin. Lastenpsykiatrinen tutkimus ja hoito edellyttävät aina lähetettä. Diagnoosia varten käynnistämme tutkimusjakson. Tapaan lapsen yleensä viisi tai kuusi kertaa tutkimusjakson aikana. Tutkimusjakson päätteeksi laadittava kokonaisarvio syntyy asiantuntijaryhmässä. Se on synteesi eri ammattilaisten näkemyksistä sekä lääkärin antamasta diagnoosista ja päätyy hoitosuositukseen.


Ravitsemusterapeutti

Hoidan työkseni ihmisiä, jotka sairastavat syömishäiriöitä. Työskentelen poliklinikalla, jossa potilaat käyvät sovittuina aikoina. Lisäksi arkisin kahdeksasta kolmeen on avoinna päiväosasto niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Huonokuntoisimmille potilaille on syömishäiriöosasto, jossa potilaita hoidetaan ympäri vuorokauden. Ravitsemusohjaus ei ole vain sen miettimistä, mitä ihminen voisi syödä, vaan se on pitkälti motivointia. Annan potilaille tietoa sairaudesta ja ehdotuksia miten tilannetta voi alkaa itse korjata. Tässä työssä tärkeitä ominaisuuksia ovat neuvottelutaidot ja potilaan kuunteleminen. Syömishäiriöpotilaan ajattelutapa pitää tuntea läpikotaisin, jotta osaa kysyä oikeita kysymyksiä.

Röntgenhoitaja

Ammatinvalintaansa miettivä ei ehkä tule huomanneeksi, että röntgenhoitajalle on tarjolla monenlaista työtä. Röntgenhoitaja voi kuvata ihmisiä tai eläimiä. Hän voi suuntautua röntgenin perustutkimuksiin keuhkokuvauksen, luukuvauksen tai hammaskuvauksen parissa. On myös mahdollista erikoistua magneettikuvaukseen, tietokonetomografiakuvaukseen tai toimenpideradiologiaan. Röntgenhoitaja voi toimia sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä terveysasemalla. Ydinvoimalassakin on työtä tarjolla.


Sairaalageneetikko

Työskentelen yksityisessä, diagnostisia tutkimuksia tuottavassa laboratoriossa.Tutkin lääkärin lähettämästä näytteestä valmistettua kromosomipreparaattia mikroskoopilla tai tietokonekuvan avulla, katselen kromosomikuvia, havainnoin ja vertaan. Harjaantunut silmä erottaa hyvinkin nopeasti, mikä perimän kokonaisuudesta puuttuu tai mitä siellä on liikaa. Potilaan näyte toimitetaan laboratorioomme, jossa bioanalyytikot käsittelevät näytteen ja tekevät alkuanalyysin. Minä tarkistan työn ja tulkitsen tuloksen. Työni päättyy loppulausuntoon, jonka pohjalta sairaalalääkäri jatkaa omaa työtään.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan tutkinnon jälkeen erikoistuin psykiatriseen sairaanhoitoon. Olen työskennellyt myös silmäteutien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoilla. Sairaanhoitajan työssä keskeistä on ihmisten kohtaaminen, heistä välittäminen ja halu auttaa. Psykiatrisen sairaanhoidon kokemus on hyvä tuki myös muilla osastoilla. Hoitaminen ei nykyään tarkoita vain syöttämistä ja juottamista. Halutessaan voi yhdistää vaikka hoivaamisen ja teknisyyden. Voi hakeutua sellaisiin tehtäviin, joissa pääsee tekemisiin myös laitteiden kanssa.


Terveydenhoitaja

Työskentelen kouluterveydenhoitajana. Kunnioitan lapsen oikeutta tiettyyn rajaan saakka, en halua heti olla kavaltamassa häntä enkä kertomassa luottamuksellisia tietoja eteenpäin. Ottaessani yhteyttä oppilaan vanhempiin sekaannun perheen sisäiseen tilanteeseen, joskus arkoihinkin asioihin. Ammattiini kuuluukin sekaantua, kun lapsi ei saa riittävästi hoivaa ja huolenpitoa, kun hän on peloissaan tai tulee kouluun nälkäisenä ja valvoneena. Vanhemmat voivat kuitenkin loukkaantua terveydenhoitajan yhteydenotosta. En ole terapeutti, mutta saatan olla monelle perheelle ensimmäinen todellinen kuulija. Tehtäväni on rutiinitarkastusten ohella tukea lapsen positiivista kehitystä, neuvoa ja ohjata. Minun viestini lapsille ja heidän perheilleen on välittäminen.

Terveyskeskuslääkäri

Minulle lääkärintyö tarkoittaa empatiaa, halua auttaa ja olla tekemisissä ihmisten kanssa. Pääosa työstäni on vastaanottotyötä.Tapaan potilaita ja puhun heidän kanssaan. Työ on keskustelua ja potilaiden informointia. Terveyskeskuslääkärit ovat ensilinjan kohtaajia. Meille tulevat kaikki mahdolliset ihmiset ja sairaudet. Vastaanottojen lisäksi teen päivystyksiä. Päivystys poikkeaa vastaanottotyöstä paljon, sillä potilasmateriaali on toisenlaista. Päivystykseen tulee vaikeita tapaturmia, rintakipupotilaita ja sydäninfarktipotilaita. Tahti on usein kiivas ja ratkaisuja täytyy tehdä nopeasti. Lääkärin työ vaatii vahvaa psyykeä ja rohkeaa mielenlaatua. On myös suuri joukko lääkäreitä, jotka eivät ole ollenkaan tekemisissä potilaiden kanssa. He tekevät tutkimustyötä ja se on ihan toinen maailma.

Toimintaterapeutti

Olin tehnyt mielisairaanhoitajan työtä lähes kolme vuotta, kun innostuin opiskelemaan toimintaterapeutiksi. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt palovamma- ja plastiikkakirurgianyksikössä, sotavammasairaalassa ja lasten neurologisissa yksiköissä. Psykiatrisia ongelmia voidaan lähestyä toiminnan avulla. Tutkimusjaksolla selvitetään  ydinongelmat ja hoidon tarve. Toimintaterapia pyrkii itseilmaisua lisäämällä tukemaan nuoren kasvua ja kehitystä. Keinovalikoima on laaja. Puhe ei synny ilman välinettä. Käytän usein piirtämistä, mutta en tulkitse nuoren piirroksia. Riittää, kun kysyn niistä.


Välinehuoltaja

Välinehuoltokeskuksessa huolletaan ja steriloidaan sairaalavälineitä. Prosessiin kuuluvat hoitotyössä ja tutkimuksessa käytettävien välineiden puhdistus, tarkistus, pakkaus, sterilointi ja toimitus asiakkaalle.