Ympäristöala

Ympäristönhuollon palveluihin kuuluu ihmisen toiminnasta syntyvien jätteiden keräys ja käsittely. Ympäristönhuolto on siksi välttämätöntä sekä elinympäristön terveellisyyden että yhteiskunnan toimintojen sujuvuuden kannalta. Ympäristönhuollolla vaikutetaan myös ympäristön hyvinvointiin estämällä tai vähentämällä haitallisten aineiden pääsyä luontoon sekä puhdistamalla maaperää ja vesiä.

Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton ja käsittelyn tehtävissä. Ala työllistää myös kierrätyksessä, jätevesihuollossa sekä pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Muita tehtäväalueita ovat esimerkiksi neuvonta, konsultointi, suunnittelu, tutkimus ja ympäristövalvonta.

Ympäristönhuollon työtehtävät edellyttävät oman tehtäväalueen vaatiman ammattitaidon lisäksi jätelajien ja ympäristönsuojelun sekä alan lainsäädännön ja työturvallisuusmääräysten tuntemusta. Vastuullisuus, itsenäinen työskentelyote, ryhmätyötaidot ja asiakaspalvelutaidot ovat alalla tarpeen.

Ympäristönhuoltoala työllistää mm. ympäristöhuoltoyrityksissä sekä kuntien ja kuntayhtymien jätelaitoksilla ja vesihuoltolaitoksilla. Alan työllisyyttä pitää yllä toimintojen välttämättömyys yhteiskunnan kannalta sekä lakisääteisyys, kierrätyksessä taas raaka-aineiden ehtyminen ja energiaraaka-aineen tarve. Työllisyysnäkymät ovat hyvät jätehuollossa, kierrätyksen ja uusiokäytön tehtävissä sekä jäte- ja ympäristöneuvonnassa.

Ympäristöalalla tehdään puolestaan tärkeää työtä luonnon ja ympäristön suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Luonnonsuojelulla pyritään säilyttämään luonnon monimuotoisuus, ehkäistään ihmisen aiheuttamia muutoksia luonnontilaisessa ympäristössä ja palautetaan ympäristöjä entiselleen.

Ympäristöala työllistää mm. valtion ympäristöhallinnossa, kunnissa, tutkimuslaitoksissa sekä ympäristöjärjestöissä ja -yrityksissä. Työllisyystilanne vaihtelee koulutustaustasta riippuen. Yleisesti ottaen alan oppilaitoksista on valmistunut enemmän alalle tulijoita kuin on työpaikkoja. Valtio ja kunnat palkkaavat uutta henkilöstöä lähinnä eläkkeelle lähtevien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan.


B | F | G | H | K | L | M | S | YBiokemisti

Biokemisti voi työskennellä useilla ammattialoilla, tutkimuksen parissa, kaupallisissa tehtävissä, teollisuudessa, sairaaloissa tai opetustehtävissä.


Fyysikko, tarkastaja

Fyysikot voivat toimia varsin erityyppistä asiantuntemusta vaativilla alueilla, tähtitieteestä ydinfysiikkaan. Ammattien kirjo on laaja. Kaikkia fyysikoita yhdistää kuitenkin pyrkimys etsiä ratkaisuja logiikan avulla.

 


Geologi

Geologia on oppi ei-elollisesta maa- ja kallioperästä. Suomen kallioperä pitää sisällään tietoa miljardien, maaperä tuhansien vuosien kehityksestä ja tapahtumaketjuista.


Hydrobiologi

Tutkijana selvitän vesistön ekologista tilaa. Saatan tutkia, kuinka lajiston ja niiden fysikaalis-kemiallisen elinympäristön välinen suhde toimii, mitä muutoksia eliöstössä tapahtuu ympäristön muuttuessa.


Kalastusbiologi

Suomalaisen kalatalouden piirissä toimii useita vaikuttajaryhmiä: valtionhallinto, ammatinkalastajien etujärjestöt, veden omistajien keskusjärjestöt, neuvontajärjestöt, yliopistot ja tutkijat. Työskentelen kalatalousbiologina valtionhallinnon virkamiehenä. Biologi puntaroi usein myös eettisiä arvoja. Vesiydinvoimalan ympäristölupahakemukset ovat pöydälläni.Ympäristölain mukaan tietyt, ympäristöriskejä sisältävät hankkeet vaativat viranomaisluvan ja niinpä myös kalatalousviranomainen antaa lausuntonsa suunnitelmasta.

Kemisti, tuotekehityspäällikkö

Ihmiset saattavat ajatella, että kaikki mikä tulee luonnosta, on hyvää. Ja kaikki, mikä valmistuu tehtaasta on pahaa ja epäterveellistä. Asia ei ole aivan niin. Jos esimerkiksi luonnonkasvista eristetään hajuste, kukaan ei oikein tunne sen ainesosia. Kun hajuste valmistetaan tunnetuista kemikaaleista, se on puhdas, ja sen koostumus tunnetaan tarkasti. Jollekin ainesosalle allerginen ihminen osaa tällöin välttää tuotetta.


Laborantti

Työskentelen virvoitusjuomateollisuudessa. Otan mikrobiologisia näytteitä tuotantoprosessin eri vaiheissa ja teen jatkokäsittelyn laboratoriossa. Tutkin mikrolitroja mikroskoopilla. Tutkimukseni ovat osa laadunvalvontaa, jolla varmistamme, että tehtaalta lähtee kuluttajille vain virheettömiä tuotteita. Laadunvarmistus vaatii laborantilta tiukkaa arviointikykyä ja päättäväisyyttä. Virheellinen tuotantoerä ei saa päästä myyntiin.


Meteorologi, tutkija

Sääennusteiden laatimisen lisäksi meteorologi voi toimia erilaisissa säähän ja ilmastoon liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Pyrin työssäni yhdenmukaistamaan säähavainnot koko Suomea kattavaksi. Säähavaintojen avulla pystytään arvioimaan eri säämuuttujien arvot myös ympäristöalueille. Annan sään ja ilmaston tutkimustuloksistani haastatteluja ja lausuntoja medialle sekä puhelimitse myös sääasioista kiinnostuneille kansalaisille. Kuka tahansa voi tilata ilmastopalvelusta säähavaintoaineistoa korvausta vastaan.  Käytän työssäni ilmastotietokantaa, joka sisältää kaikki Suomen säähavainnot vuodesta 1961 lähtien. Sääennustajan tulee ymmärtää, miten ilmakehä toimii, ja mitkä tekijät vaikuttavat säähän. Sääennustajan työ on tarkkaa, vastuullista ja vaatii nopeita päätöksiä. Mitä huonompi sää, sen kiireisempi on meteorologin työpäivä. Päivystävän meteorologin työ on kolmivuorotyötä vuoden jokaisena päivänä. Ala kehittyy ja automatisoituu. Ennen sääkartat piirrettiin itse, nyt ne valmistuvat tietokoneelta. Sää on kuitenkin sitä, mitä se on. Siihen ei voi vaikuttaa. 

Mikrobiologi

Työskentelen mikrobiologina lääketeollisuusyrityksen mikrobiologisessa laboratoriossa laadunvalvonnan mikrobiologina. Tehtäväni on taistella "näkymätöntä vihollista", mikrobeja vastaan, jotka lääkkeissä verenkiertoon  päästessään voivat olla jopa hengenvaarallisia. Itse en osallistu näytteenottoon, vaan laadin analyysiohjeet ja toimin laboranttien esimiehenä. Tarkastan, että näyte on analysoitu ohjeiden mukaan, vastaan analyysistä ja arvioin täyttääkö lääke sille asetetut laatuvaatimukset. Kaikissa tapauksissa varmistamme, ettei kyseessä ole analyysivirhe.


Sairaalakemisti

Sairaalakemisti ei juuri tapaa potilaita vaikka työskenteleekin terveydenhuollon parissa. Esimerkkitapaus voisi olla: potilaan analyysitulos epäilyttää hoitavaa lääkäriä, sillä tulos tuntuu hänestä yllättävältä ja odottamattomalta. Laboratorioyksikkö selvittää asian ja vahvistaa analyysituloksen. Kyseessä osoittautuu olevan hematologinen vaikea sairaus ja siihen liittyvä tulehdus. Työssäni näen hyvin vähän konkreettista. Kemialliset reaktiot tapahtuvat laitteiden sisällä, eikä analyysin kohdetta useinkaan voi nähdä. Työkenttäni on kuitenkin elämän kemiaa, täytyy siis luottaa teoriaan. Yliopistokoulutus ei sellaisenaan anna sairaalakemistin pätevyyttä. Kelpoisuus edellyttää usean vuoden laboratoriokokemusta ja sairaalakemistin tentin suorittamista. Biokemisti voi työskennellä useilla ammattialoilla, tutkimuksen parissa, kaupallisissa tehtävissä, teollisuudessa, sairaaloissa tai opetustehtävissä.


Ympäristökasvattaja, biologi

Kestävän kehityksen kasvatus on herättelyä sosiaaliseen ja ekologiseen vastuuseen. Teen ympäristökasvatustyötä päiväkodeissa, leikkipuistoissa, kouluissa ja nuorisotaloilla. Tuon niissä esille globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmaa. Ympäristökasvattajan työn yleiset tavoitteet perustuvat kansallisiin ja kansainvälisiin kestävän kehityksen sitoumuksiin.

Ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan tulee tuntea säännökset ja osata käyttää myös maalaisjärkeä. Hallinnon menettelytavat ovat monimutkaisia. Muotovirhe voi kaataa koko prosessin. Ympäristötarkastajalla tulee olla moraalia. Rikkomuksia ja laiminlyöntejä ei saa katsoa läpi sormien. Lait säätelevät virkamiehenkin toimintaa. Ympäristöpalvelut ovat osa kunnan teknistä organisaatiota.