Miljöbranschen

Miljövårdens tjänster omfattar insamling och behandling av det avfall som bildas av människans verksamhet. Miljövården är därför oumbärlig både för en hälsosam livsmiljö och för att göra samhällets funktioner smidiga. Genom miljövården påverkas även miljöns välbefinnande genom att utsläpp av skadliga ämnen i naturen förhindras eller reduceras samt att jordmån och vattendrag saneras.

Inom miljövården arbetar man med uppsamling, transport, mottagning och behandling av avfall. Branschen erbjuder arbete även inom återvinning, avloppsvattenhantering samt sanering av jordmån och vattendrag. Andra uppgiftsområden är till exempel rådgivning, konsultering, planering, forskning och miljöövervakning.

Arbetsuppgifterna inom miljövården förutsätter utöver den yrkeskompetens som fordras inom medarbetarens eget uppgiftsområde kännedom om avfallsarter och miljöskydd samt kunskaper om branschens lagstiftning och arbetarskyddsbestämmelser. Ansvarsmedvetenhet, en självständig inställning till arbetet samt grupparbets- och kundbetjäningsfärdigheter behövs inom branschen.

Miljövårdsbranschen bereder arbete bl.a. hos miljövårdsföretag samt kommunernas och samkommunernas avfallsanläggningar och vattenförsörjningsanläggningar. Branschens sysselsättning upprätthålls av att dess funktioner är oumbärliga för samhället samt av att de är lagstadgade, och för återvinningens del av en sinande råvarutillgång och ett behov av energiråvaror. Sysselsättningsutsikterna är goda inom avfallshantering, återvinning och återanvändning samt avfalls- och miljörådgivning.

Inom miljöbranschen utförs ett betydelsefullt arbete i syfte att skydda och vårda naturen och miljön. Miljövårdens målsättning är ett gott tillstånd för miljön och en ekologiskt hållbar utveckling. Syftet med naturskyddet är att bevara naturens mångfald, förhindra att människan orsakar förändringar i miljöer i naturtillstånd samt att återställa miljön i dess tidigare tillstånd.

Miljöbranschen bereder sysselsättning bl.a. inom den statliga miljöförvaltningen, kommunerna, forskningsanstalterna samt hos miljöorganisationer och miljöföretag. Sysselsättningsläget varierar beroende på utbildningsbakgrunden. Generellt sett har fler personer utexaminerats från läroanstalterna till branschen än det finns arbetsplatser. Staten och kommunerna anställer ny personal närmast för att ersätta dem som går i pension eller övergår till andra uppgifter. Företagen rekryterar enligt behov.