Hallinnollinen työ

Hallinnollista työtä tehdään kaikissa organisaatioissa julkishallinnon virastoista ja laitoksista yrityksiin ja järjestöihin. Hallinnon avulla johdetaan ja ohjataan organisaation toimintaa, jotta tehtävät kyettäisiin hoitamaan ja tavoitteet saavutettaisiin. Hallinto huolehtii siitä, että käytössä on riittävästi voimavaroja, kuten osaavaa henkilöstöä, rahaa, työvälineitä, tietoa jne.

Hallinnollisen työn osa-alueita ovat mm. organisaatioiden johtaminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja tietohallinto. Johtotason hallintotyöt ovat vaativia ja vastuullisia asiantuntijatehtäviä, joissa on hallittava laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtävissä on keskeistä toiminnan johtaminen, suunnittelu, seuranta ja kehittäminen koko organisaatiossa tai jollakin sen vastuualueella.

Henkilöstöhallinto vastaa erilaisista henkilöstöön liittyvistä käytännön tehtävistä ja lakisääteisistä asioista sekä pitää yllä hyvää työilmapiiriä ja parantaa koulutuksin henkilöstön osaamista. Taloushallinto huolehtii taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja tuottaa johdolle talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Toimistoissa hoidetaan toiminnan kannalta keskeisiä käytännön tehtäviä ja asiakaspalvelua.

Hallinnollisten tehtävien työllisyystilanne on melko vakaa johtuen sekä tehtävien hoidon tärkeydestä organisaation toiminnan kannalta että talouteen ja henkilöstöön liittyvien asioiden lakisääteisyydestä. Työnantajat palkkaavat uusia työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle jäävien tai uusiin tehtäviin siirtyvien tilalle sekä tarpeen mukaan. Hallinnollisia tehtäviä on myös ulkoistettu toimistopalveluja ja tilitoimistopalveluja tarjoaville yrityksille.


H | L | P | S | THenkilöstöpäällikkö, HR-manager

Olen mukana työntekijöiden arkipäivässä, selvitän henkilöstöasioita ja etsin menettelytapoja pieniin ja isoihin ongelmiin. Jokainen työntekijä voi halutessaan ottaa yhteyttä minuun. Henkilöstöpäällikkö on sopivasti sivussa linjaorganisaation tekemisistä ja siten erityinen uskottu henkilö, jos joidenkin asioiden käsittely lähimmän esimiehen kanssa ei tunnu mieluisalta.


Lainsäädäntösihteeri

Lakimiehen tutkinto ei tarkoita opiskelun jälkeistä tarkasti rajattua ammattia, vaan siitä saa valmiudet moniin eri työtehtäviin. Oikeudellinen ajattelukyky on taitoa eritellä kulloinkin juridisesti relevantit seikat. Työssä on tiedettävä, minkä artiklan mukaisesti asiakirja on tehty ja sovellettava tietoa. Juridisten tekstien lukeminen vaatii vankkaa kielitaitoa. Kirjallisen ilmaisun on oltava sujuvaa. Erikoisalojen ammattikieltä on joskus hankala kääntää juridiseen muotoon.


Psykologi

Työskentelen psykologina lastenpsykiatrian poliklinikalla. Psyyken häiriöt piilevät usein syvällä. Kun lapsen häiriöön puututaan riittävän ajoissa, ongelmat eivät ehdi kasautua kuormaksi. Psykiatrinen hoito ei tuo tulosta ilman sitoutumista. Vanhempien, sukulaisten, ja koko hoitoverkon tulee tukea lapsen kehitystä.sitoutumalla yhteisiin toimintamalleihin. Lastenpsykiatrinen tutkimus ja hoito edellyttävät aina lähetettä. Diagnoosia varten käynnistämme tutkimusjakson. Tapaan lapsen yleensä viisi tai kuusi kertaa tutkimusjakson aikana. Tutkimusjakson päätteeksi laadittava kokonaisarvio syntyy asiantuntijaryhmässä. Se on synteesi eri ammattilaisten näkemyksistä sekä lääkärin antamasta diagnoosista ja päätyy hoitosuositukseen.


Suorahakukonsultti

Suorahaku on tapa löytää paras osaaja tehtävään, kun julkinen haku ei ole mahdollista. Moni näkee siinä mystisiä piirteitä. Me haluamme tuoda suorahakuun uusia toimintatapoja, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.


Toimialasihteeri

Toimistotyö ei tarkoita rutiininomaista asiakirjatuotantoa. Kapea-alainen työ on jäämässä historiaan. Ennen tekstin puhtaaksikirjoitus oli toimistotyöntekijän perustyötä. Nyt työntekijä suunnittelee koko tekstin.Työni valtionhallinnossa liittyy työvoiman ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan palveluihin. Organisoin koulutustilaisuuksia, kirjoitan raportteja ja muistioita, kerään tietoa ja kokoan tilastoja. Viihdyn toimistotyössä, koska olen käytännön ihminen. Ulkopuolisia asiakaskontakteja ei toimistotyössä juuri ole. Työ on on asiakirjoissa, henkilökontaktit työtovereiden kanssa käytäviä keskusteluja ja kokouksia.

Toimistosihteeri

Teen itsenäistä työtä, luultavasti monipuolisempaa kuin mitä toimistosihteerin nimike edellyttäisi. Sormi ei mene suuhun koskaan. Osaani työn unissanikin, mutta vain harvoin työ ilmestyy uniini.