Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


A | K | L | M | PAhtaaja

Satamaromantiikkaan tutustuin Kirkkonummen Kantvikissa. Tein työtä laivan ruumassa ja hakkasin petkeleellä auringossa kovettunutta raakasokeria kahdessa vuorossa. Onneksi ahtaustyö ei sentään aina ole yhtä raskasta. Työpäivän jälkeen pääsen irti ammatistani, keskityn musiikkiin ja toimin tutun hevibändin taustajoukoissa.


Konemestari

Jokaisen laivan konehuone on erilainen. Konehuoneessa on paljon erilaisia koneita, putkia ja pumppuja. Joka kerta kun menee uuteen konehuoneeseen, se näyttää todella sekavalta. Uudella hinaajalla on ensin tutkittava laitteet ja mihin mikäkin putki menee. Koulussa saa yleistä tietoa, mitä soveltaa eri aluksiin. Opiskelun perusteella tietää, mitä konehuoneesta etsii.

Konemies-korjausmies

Vianetsintä on konehuoneen keskeistä osaamista. Elektroninen valvontajärjestelmä ilmoittaa mahdollisista häiriöistä. Merkkivalo syttyy, mutta se kertoo vain häiriöstä, ei sen aiheuttajasta. Jos höyrynpaine kattiloissa laskee, pian laskee polttoaineen lämpötilakin. Ilman nopeita toimia sata-asteinen raskasöljy muuttuu asfaltiksi.Yhden pääkoneen polttoainelinjan vioittuessa se suljetaan. Ajo jatkuu muilla koneilla satamaan asti, jossa konekorjausmiehet aloittavat työnsä.


Laivan purseri

Toimin laivan purserina komentosillan, konehuoneen ja matkustajien välisenä yhdyshenkilönä. Vastaan laivan asumispalveluista. Matkustamon ja yleisten tilojen lisäksi vastaan laivan kasinosta ja informaatiopisteestä. Merilaki ja viranomaismääräykset säätelevät kaikkea laivatyötä lastauksesta hyttien kalustamiseen. Laiva ei lähde satamasta ennen kuin sen vakavuus on varmistettu. Henkilökunnalle matka merkitsee jatkuvaa valmiustilaa. Laivalla voi sattua mitä tahansa. Pieni jännitys leimaa lepohetkeäkin, sillä purserina vastaan mahdollisessa hätätilanteessa koko laivan evakuoinnista.

Luotsi

Parasta työssäni on sen itsenäisyys. Saan apua luotsiaseman esimiehiltä ja kollegoiltani, mutta päätöksentekotilanteessa toimin aina yksin. Toimiessani ennen merikapteenina pidin erityisen paljon haasteita tarjoavasta navigoinnista. Nyt saan tehdä sitä aina. Minun ei tarvitse välittää laivan sisäisistä asioista tuon taivaallista. Olen vain luotsi, päällikön neuvonantaja. Nautin suunnattomasti.


Matruusi

Merellä ollessa matruusin tehtävänä on vahdin pitäminen ja tähystys pimeällä ja sumulla. Tähystys on komentosillalla tapahtuvaa silmämääräistä meriliikenteen seuraamista perämiehen ajaessa. Matruusit ovat ruorimiehinä ajettaessa kapeikoissa, satamiin tullessa ja niistä lähdettäessä. Ruorimies ajaa laivaa luotsin ohjeiden mukaisesti. Matruusit vastaavat myös erilaisista kunnossapito-, korjaus- ja puhdistustöistä aluksen lastitiloissa, pelastuslaitteistoissa, välineistössä ja lastauslaitteistossa. Laivan ulkonäköä huolletaan maalamalla, ruosteenpoistolla ja pesemällä. Satamissa matruusin tärkein tehtävä on laivan kiinnitysköysien tarkkailu. Jos lastataan, laiva menee alaspäin ja narut löystyvät. Kun taas lastia puretaan, laiva nousee ja köydet kiristyvät. 

Merikapteeni

Laiva on poikkeuksellinen työpaikka. Puolet vuodesta ollaan merellä muusta maailmasta eristetyn työyhteisön keskellä. Työtä tehdään ja työstä puhutaan. Se on porrastettu vahtivuoroihin ja vapaavuoroihin, mutta vapaa-aikana ei poistuta työpaikalta. Käytössä ovat sosiaalitilat ja internetyhteydet. Meno laivoilla on tänä päivänä kuitenkin niin hektistä, että vapaavuoroilla pääasiassa levätään.


Perämies

Pätevyys merimiesammatteihin saavutetaan tutkinnon lisäksi suoritettavalla työharjoittelulla. Perämiehen pätevyyskirjaan vaaditaan 360 merityöpäivää. Teemme töitä yhtäjaksoisesti noin kuusi viikkoa, ja sitten on aina kuusi viikkoa vapaata. Jokaisella perämiehellä on omat vastuualueensa. Esimerkiksi yliperämies vastaa lastiin liittyvistä asioista. Ykkösperämies on laivan lääkäri ja huolehtii navigointilaitteista. Kakkosperämies voi vastata erimerkiksi ympäristöasioista ja pelastusvälineistöstä. Jokainen tekee oman alueensa tarkastuksia ja huoltoja. Laivan ohjaamisessa tärkeimmät työvälineet ovat tutka, kompassi ja merikartta. Uusissa laivoissa on elektroniset kartat ja satelliittipaikannusjärjestelmät, joiden.mukaisesti reittiä ajetaan automaatio-ohjauksella. Laitteiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Kielitaito on ehdoton edellytys työssä. Englanti on "merikieli".