Maa- ja metsätaloustyö

Maatalousalan tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden perustan. Alan tuotteita ovat esimerkiksi maito, liha, kananmunat, vilja ja peruna. (Metsätalous vastaa puolestaan metsäteollisuuden puuntarpeen tyydyttämisestä sekä metsien hoidosta. Kalatalousalan piiriin kuuluvat ammattikalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa.) Puutarhatuotannossa kasvatetaan myytäväksi mm. vihanneksia, marjoja ja kukkia. Viheralalla suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viheralueita, joita ovat esimerkiksi puutarhat ja puistot.

Maataloudessa keskeisiä tehtäviä ovat viljelyyn liittyvät työt ja tuotantoeläinten hoitaminen. Myös metsätyöt sekä erilaiset koneiden huollot ja rakennustyöt kuuluvat maatalouden töihin. Puutarhatuotannossa työskennellään kasvihuoneissa, avomaalla ja taimitarhoissa, joissa viljellään ja kasvatetaan monenlaisia kasveja. Myyntitehtävät työllistävät puutarha- ja kukkakaupoissa. Viheralalla tehdään kesäisin viherrakennus- ja hoitotöitä, talvisin mm. aurataan ja hiekoitetaan kiinteistöjen pihoja ja katuja.

Metsänhoitotöitä ovat esimerkiksi istutus, taimikonhoito ja harvennus. Puunkorjuussa hakkuutyö metsissä tehdään lähes täysin koneellisesti. Metsäalan keskeisiä tehtäviä ovat myös puutavarankuljetus sekä erilaiset suunnittelu- ja neuvontatehtävät. Kalatalousalalla ammattikalastajat pyytävät kalaa merestä ja sisävesistä. Kalanviljelijät puolestaan kasvattavat kaloja ruoaksi ja istutettavaksi. Alalla työskennellään myös mm. kalakaupan ja neuvonnan tehtävissä.

Maatalousala työllistää maatiloilla pääasiassa maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. Palkattuja työntekijöitä on lähinnä suurimmilla tiloilla sekä lomituksessa. Uutta työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Puutarha- ja viherala työllistää mm. puutarhayrityksissä, viherrakennusliikkeissä sekä kaupunkien ja seurakuntien vihertoimissa. Kausiluonteisuuden vuoksi työtä ei kaikissa tehtävissä ole tarjolla koko vuodeksi. Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä myös suurten koulutusmäärien vuoksi.

Metsäala työllistää mm. metsäteollisuudessa, alan järjestöissä sekä metsänhoitoa ja puunkorjuuta harjoittavissa yrityksissä. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettajien ja puutavara-autonkuljettajien tarve kasvaa entisestään. Kalatalousalalla työskennellään pääasiassa yrittäjinä. Eläköitymisen myötä vapautuviin työpaikkoihin ja kaikkiin alan koulutuksiin ei ole ollut riittävästi tulijoita.


E | H | K | M | R | S | TEkologi

Työni tuloksena syntyy tietotyökaluja, joiden avulla metsässä osataan toimia ja samalla lisätä ympäristölle tyypillisen lajiston monimuotoisuutta. Ohjelmallisista lähtökohdistaan huolimatta työni tähtää käytännön konkreettisiin toimiin.

Eläintenhoitaja

Eläintenhoitajan työstä suurin osa on asiakaspalvelua. Päivystyksen aikaan vastaan asiakkaiden puheluihin. Arvioin asiakkaan kertomuksen perusteella eläimen tilaa ja hoidon tarvetta. Puhelinneuvonta vaatii vankkaa ammattitaitoa, sillä asiakkaalle täytyy pystyä antamaan tarvittavat ensiapu- ja hoito-ohjeet. Tarvitaan myös ihmispsykologiaa, sillä omistaja usein hätääntyy lemmikkinsä sairastuessa.


Hevostenhoitaja

Hevonen on saaliseläin, joka on herkkä ja pelästyy herkästi. Nykyajan ihmiset ovat varsin vieraantuneita eläimistä. Jos on tottunut eläimiin pienestä pitäen, osaa lukea hevosten lajinmukaista käyttäytymistä paremmin. On pelottavaa kun ihmiset suhtautuvat hevoseen kuin koneeseen. Vaikka hevonen on kuuliainen ja kiltti eläin, säikähtäessään se on vaarallinen ja iso eläin.


Kaivinkoneenkuljettaja

Kaivutyö on rakentamisen ensimmäisiä vaiheita, usein myös viimeisiä. Kaivukoneella tehdään maanalaiset rakenteet, perustukset ja putkilinjat. Maanpäällinen siistiminenkin tehdään kaivukoneella.

Kanalayrittäjä

Työolosuhteet ovat hyvät, tilat siistit ja itse työ muistuttaa teollisuuden prosessinvalvontaa. Siipikarjahoitaja on maaseututyön ammattilainen. Munatuotanto alkaa pikkutipuista, parin päivän ikäisistä untuvikoista.Tilaamme ne Yhdysvalloista tai Englannista. Alkukasvatus tapahtuu  karanteenikanalassa, minkä jälkeen erä siirretään kuljetusautolla munittamoon.

Kengitysseppä

Hevonen on kokonaisuus. Kengityksellä vaikutetaan polven yläpuolellekin. Jos kenkä jää vinkuralle, hevosen selkä kipeytyy.Kengityssepän on tunnettava hevosen anatomia ja osattava lukea eläintä. Kengitysseppä kengittää hevosta, ei vain kaviota.


Maatalouslomittaja

Nykyään lomittajat suorittavat usein kaksivuotisen maatalouden perustutkinnon tai opiskelevat ammattiin oppisopimuksella. Tätä ammattia ei kuitenkaan opita koulun penkillä, vaan vasta työssä. Aluksi työskentelin kiertävänä lomittajana, jolloin tiloja oli paljon. Työskentelen sisätiloissa, mikä talvipakkasilla on helpotus.Työaikoihin täytyy  suhtautua joustavasti, sillä eläimet eivät ole koneita. Lypsytaito on oma taiteenlajinsa. Näillä minun tiloillani ei ole lypsyrobotteja. Lehmät ovat tottuneet, että ne lypsetään tiettyyn aikaan, noin 12 tunnin välein. Lypsykarjan lisäksi olen erikoistunut emakkosikaloiden hoitoon. Ruokin, kolaan lantaa ja kuivaan alustoja.Tyo on ruumiillisesti raskasta.   Hiljattain kävin myös aikuiskoulutuskeskuksen järjestämän strutsinhoitokoulutuksen. Vastuu lomittajan työssä on melkoinen, sillä työ tapahtuu kokonaan toisen ihmisen, maatalousyrittäjän tiloissa. Sosiaalinen täytyy olla, jotta tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Vaitiolovelvollisuus on myös ehdoton.

Maatalousyrittäjä

Olen koulutukseltani agrologi. Nykyisin EU-säädökset edellyttävät maatalousyrittäjältä alan koulutusta. Kasvoin peltoviljelijäksi pienestä pitäen. Nautin luonnon kasvusta, maaseudun rauhasta ja siitä, että maalla on paljon tilaa ympärillä. Olen valinnut viljalajikkeeni siten, etteivät kaikki korjuutyöt ajoittuisi Suomen lyhyenä kasvukautena juuri samalle viikolle. Lyhyt kasvukausi vaatii maatiloilta suorastaan ylikoneistusta eteläeurooppalaisiin tiloihin verrattuna. Kun pelto on kylvetty, sitä täytyy tarkkailla jatkuvasti. Työhön kuuluu myös peltojen peruskunnostusta, reunaojien kaivamista, salaojitusten tekoa ja pajupuskien hakkuuta pellon reunoilta. Kuivaamot ja muut rakennukset täytyy pitää siistinä. Maanviljelijä on säiden armoilla. Epäonnistumisilta ei voi välttyä. Maanviljelijä joutuu kantamaan myös yrittäjyyteen liittyvät liiketoiminnan riskit. Kannustavinta ammatissani on se, että oma työnjälki näkyy pellolla joka kasvukausi.


Ratsastuksenopettaja

Hevonen lukee ratsastajaa. Hevosen poikkeuksellinen käytös johtuu useimmiten ratsastajan virheestä. Jokaisella hevosella on oma huumorinsa. Hevonen tunnistaa nopeasti, kenen kustannuksella sopii hieman pilailla. Kukaties se vain viihdyttää itseään. Kun ratsastaja oivaltaa jotakin hevosen luonteesta, hän kehittyy. Ratsastaminen ja ratsastuksen opetus ovat elinikäistä oppimista. Ratsastajan pitää saada henkinen yliote hevosesta ja olla aina askeleen edellä ratsuaan.


Sikayrittäjä, Sikalanhoitaja

Sikalan päivärutiineihin kuuluu eläimen terveydentilan arviointi ja mahdollinen lääkitys. Eläinlääkäri tarkastaa eläimet vähintään kerran kahdessa kuukaudessa. Kolmen kuukauden kuluttua syntymästä porsaat siirtyvät lihasikaosastolle. Parhaat emakot valitaan jalostukseen ja siemennetään uudiseläimiksi.


Turkistarhaaja

Kulut tarhaustoiminnassa syntyvät heti, tulot vasta vuoden päästä jos silloinkaan. Turkiskauppaa käydään määrävälein järjestettävissä kansainvälisissä huutokaupoissa. Siihen asti tarhaaja tekee arkityötään, kasvattaa ja hoitaa eläimiä. Tarhaajalta vaaditaan käytännön taitoja, talousosaamista ja kiinnostusta jalostukseen. Hänen tulisi tuntea turkismarkkinat ja omata kyky ennakoida suuntauksia. Tarvitaan oikea tuntuma nenänpäässä, sanoisivat vanhat tarhaajat.